Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

Varslingssystem for bladsvampe i sukkerroer er udført med ugentlige observationer i roemarker fordelt i dyrkningsområdet. Resultaterne danner grundlag for anbefaling til dyrkere og rådgivere om bekæmpelse. Dominerende svampe i 2016 har været meldug og rust. Varsling for første svampebehandling er foretaget i uge 29 (18.-24. juli), som følge af begyndende angreb af meldug og rust.

Syftet med försöket var att jämföra och kvantifiera möjligheter, brister och begränsningar för fem metoder för vatten-, vind- och temperaturskydd av trapetsformade betstukor.
Försöket genomfördes åren 2011–2013 på Svenstorps gods norr om Lund. Betorna togs upp de enskilda åren med gårdens upptagare under perioden 2–21 november, lagrades och levererades den 10–16 januari innebärande 56–75 dagas lagringstid.
Försöksplanen innehöll täckning med enbart hackad halm eller Toptex. Vidare led där dessa koncept kompletterades med olika typer av vindtätt material.

”Mot sockerskörd på Europanivå” bygger i allt väsentligt på erfarenheterna från projekt 4T – Tillväxt Till Tio Ton – ett utvecklingsprojekt initierat av Betodlarna och Danisco Sugar 1996 och genomfört åren 1997-2002. Projektet är unikt i flera avseenden och innehåller följande artiklar:

– Håll rätt kompasskurs med 4T
– Låg skördeutveckling och stor variation
– Viktig kartläggning av betans behov
– Dränering är eftersatt
– Växtfföljden viktig för betjordens svampsmitta
– Öka skörden med mer vall – Vallens värde varar
– Rödklöver sätter turbo på betorna
– Högre skörd med god markstruktur
– Daggmaskar lyfter sockerskörden
– Släckt kalk stärker jorden och ökar skörden
– Betor kräver ingen stubbearbetning
– Markstrukturindex mäter hur jorden mår
– Så när såfönstret öppnas
– Skarp skorpa stjäl socker
– Tidig marktäckning viktigt – Utan blast ingen beta!
– Friskast plantor vid snabb och tidig etablering
– Flygfoton skvallrar om fältens jämthet
– Stor spridning i spill vid upptagning
– Fyra variabler förklarar skörden
– 4T-resultaten omsatta till praktiken

Basprojektet Team 20/20 har haft som mål att öka skörden på ett kostnadseffektivt sätt på gårdarna. Det visade sig svårare än vad vi trott. Mer om det i nästa nummer av Betodlaren. I medeltal har odlarna ökat sin gårdsskörd med cirka 5 % mellan 2002 och 2006 – det är i procent räknat lika mycket som landet i övrigt, men 80 kg socker mer per hektar.

I förra numret av Betodlaren inleddes en redovisning av hur Team 20/20- gårdarna påverkas av sockerreformen om inga åtgärder vidtas. Vi fick bl a veta att odlargruppen tappar mellan 150 000 och 375 000 kr per år mellan 2004 och 2009 enbart till följd av sockerreformen om inget görs. Efter att ha arbetat med fältexperiment i betgrödan för att finna vägar till att sänka produktionskostnaden kom projektgruppen till insikt om att en stor del av lösningen på inkomstbortfallet måste sökas på företagsnivå – det skulle inte räcka med produktionstekniska åtgärder i betgrödan.

Hög skörd med stora skillnader mellan sorter och platser. Så kan sortåret 2007 kort karakteriseras. Sju nya sorter kom in och fyra etablerade sorter lämnar den nya sortlistan. Det innebär 13 sorter att välja bland inför slutbeställningen i februari 2008. Därtill möjlighet till provodling av en ny värdig kollega till Julietta på nematodinfekterad mark.

Världen förändras, sockerbetsodlingen förändras, också vår lilla betutvecklingsvärld förändras. År 2007 kanske lite mer än vanligt. Till det bättre för vår betodling hoppas, tror och arbetar vi för.