Content

Lagring med fiberdug

Otto Nielsen
622-2014

Conclusion

The following conclusions are valid for the storage of sugar beets under relatively mild conditions that were dominant in the winters 2013/2014 and 2014/2015. The storage period was on average 51 days.

1) The temperatures in the clamps are almost unaffected of covering by Toptex.

2) The use of Toptex reduced the amount of material in the clamps by 5 % by reducing the amount of soil and by drying of the beets.

3) The use of Toptex has resulted in sugar yields comparable to those obtained with storage without Toptex (<1 % extra yield).

4) In Toptex-covered clamps are little more fungal attack was observed, especially in clamps with poor air exchange.

5) Toptex gave a better frost protection of the outer layer of beets. This is probably because beets are drier than in uncovered clamps.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at kvantificere effekten af fiberdug på sukkerroers lagring.

Metode

På tre lokaliteter sammenlignes to tagformede roekuler, hvor den ene dækkes med fiberdug og den anden kule er udækket (foto 1). Hver af kulerne er på cirka 200 tons roer. Endvidere er en tilsvarende mængde leveret direkte eller efter få dages lagring. Roerne til de tre forskellige behandlinger er høstet på et areal, som forud er opdelt i bede á 12 rækker med henblik på at opnå samme mængde og kvalitet af roemateriale i hver behandling. Alle roer er blevet høstet med en 6-rækket optager.

I forbindelse med levering af roerne udtages cirka 1 ton materiale fra renselæsseren eller fra roeoptageren for hver behandling. Den udtagne mængde er opdelt på minimum 12 delprøver og anvendes til at bestemme sukkerprocenten samt andelen af rene roer efter vask, afvasket og løs jord samt sten. I 2013 blev roerne endvidere efteraftoppet manuelt i henhold til almindelig standard, hvilket her er afskæring af topskive umiddelbart under bladkransen. I 2014 er roerne ikke blevet efteraftoppet, da det kan være svært at vurdere bladkransens afgrænsning på lagrede roer. Ved levering efter lang tids lagring udtages endvidere yderligere prøver forskellige steder i kulen for at sammenligne sukkerprocenten og kvaliteten herunder blandt andet angreb af skimmelsvamp, råd, genvækst og eventuelle frostskader på roerne. Der udtages fire prøver på hver side af kulen samt fire prøver henholdsvis 1 meter oppe i midten af kulen samt cirka en meter under kulens top.

Mens kulen etableres indsættes temperaturfølere med loggere i de samme positioner som nævnt ovenfor. Der anvendes to loggere per position per kule (8 loggere/kule).

 

Tabel 1. Lagringsperiode og temperaturforhold i relation til lokalitet og lagringsmetode.
Lokalitet og år Metode Lagringsperiode Temperaturforhold i kulen (C)
Høst Levering Dage Gns af 8 loggere* Laveste temp. Højeste temp.
Dato Dato Antal Yderlag I kule Yderlag I kule
Sjælland 2013 Ingen lagring 22-11-13 26-11-13 4
Udækket 22-11-13 20-01-14 59 4,7 -1,1 -0,8 8,7 9,3
Fiberdug 23-11-13 20-01-14 58 4,8 -1,0 -0,3 8,8 8,5
Falster 2013 Ingen lagring 13-11-13 13-11-13 0
Udækket 14-11-13 17-01-14 64 4,8 -1,0 -0,9 8,2 8,4
Fiberdug 14-11-13 17-01-14 64 4,9 -0,7 -0,5 8,3 8,1
Lolland 2013 Ingen lagring 21-11-13 22-11-13 1
Udækket 21-11-13 13-01-14 53 4,6 -1,4 -0,4 7,4 7,6
Fiberdug 21-11-13 13-01-14 53 4,8 -0,7 -0,2 7,7 7,7
Sjælland 2014 Ingen lagring 28-11-14 01-12-14 3
Udækket 28-11-14 12-01-15 45 3,4 -1,5 -0,5 9,0 8,3
Fiberdug 28-11-14 12-01-15 45 3,5 -1,1 -0,6 9,1 8,5
Falster 2014 Ingen lagring 28-11-14 28-11-14 0
Udækket 28-11-14 13-01-15 46 4,0 -1,2 1,8 8,8 8,3
Fiberdug 28-11-14 13-01-15 46 4,1 0,1 2,1 8,6 8,5
Lolland 2014 Ingen lagring 04-12-14 05-12-14 1
Udækket 04-12-14 14-01-15 41 3,3 -2,0 -0,2 8,0 8,3
Fiberdug 04-12-14 14-01-15 41 3,5 -1,9 -0,2 8,3 8,3
Gns.af 6 forsøg Ingen lagring     2 .        
Udækket 25. nov 15. jan. 51 4,1 -2,0 -0,9 9,0 9,3
Fiberdug 4,3 -1,9 -0,6 9,1 8,5

Resultat og diskussion

Temperaturforhold i kulerne

I begge år med forsøg har der i lagringsperioden været mildt for årstiden og kun få døgn med frost. Den gennemsnitlige temperatur i de seks udækkede kuler i de to år var 4,1 grader, mens gennemsnitstemperaturen i kulerne med fiberdug var 4,3 grader (tabel 1). Temperaturen i kulens yderste lag samt inde i roen har ligeledes været nogenlunde ens uanset om kulen har været dækket eller ej. Samlet set har der således været en meget lille temperaturmæssig effekt af fiberdugen.

Mellem jul og nytår i 2014 faldt temperaturen ret brat, hvilket medførte en afkøling af kulerne (figur 1). I yderlaget faldt temperaturen med samme hastighed i kuler med og uden fiberdug, mens resultaterne er forskellige for den indre del af kulerne. I kulerne på Sjælland var temperaturfaldet nogenlunde ens for kuler med og uden fiberdug, mens temperaturen holdt sig på et højere niveau med fiberdug på Falster. Forskellen i temperaturændringerne på de to forsøgspladser skyldes formentlig at luftskiftet har været mindre i kulerne på Falster som følge af kombinationen af dækning med fiberdug og et højere indhold af jord.

Udbytte og kvalitet

Resultaterne fra de to forsøgsår peger i samme retning og kan sammenfattes som følger:

1) Lagring med fiberdug reducerer mængden af materiale i kulen med cirka 4 % i forhold til indlagret mængde og med cirka 5 % i forhold til en udækket kule (tabel 3).

2) Renhedsprocenten efter lagring er nogenlunde den samme, men udtrykt i tons/ha er der cirka 2 ton mindre jord med fiberdug end ved udækket lagring. Endvidere falder mængden af vedhængende jord ved lagring med fiberdug sammenlignet med udækket lagring (tabel 2).

3) Sukkerprocenten påvirkes stort set ikke ved lagring med fiberdug, hvilket kan forklares med, at tørstofindholdet stiger i lagringsperioden som følge af indtørring af roerne (tabel 3, figur 2). I roer, der lagres udækket, har der været et fald i sukkerprocent fra 17,8 til 17,1.

4) Udbyttetabet ved lagringen udgjorde cirka 3 % ved udækket lagring og 2 % ved lagring med fiberdug (tabel 3).

5) Der var ingen signifikant effekt af lagring på indhold af natrium, kalium og amino-N (tabel 4).

6) Indholdet af raffinose, glucose, fructose og betain lå på et meget lavt og samme niveau for begget typer af lagring i 2013 (tabel 4). Prøverne fra 2014 er endnu ikke analyseret. Disse indholdsstoffer kan blandt andet dannes som følge af kuldeperioder, da de øger roernes tolerance overfor frost.

7) I 2014 er det alleryderste lag af roer skadet af frost i udækkede kuler, mens roer i kuler med fiberdug har været uden frostskader.

8) I 2014 har jorden under udækkede kuler været så våd, at renselæsseren lavede tydelige strukturskader (foto 2).

 

Tabel 2. Indhold af jord, sten og roer i relation til lokalitet og lagringsmetode
Lokalitet og år Metode Jord Sten Roer
I alt Vedh. Mængde Andel Mængde Renhed
% % t/ha rel. % t/ha rel. %*
Sjælland 2013 Ingen lagring 5,9 5,3 100 0,9 0,8 100 91
Udækket 7,6 7,1 133 0,9 0,8 105 89
Fiberdug 5,4 4,8 90 1,1 1,0 121 90
Falster 2013 Ingen lagring 6,7 Ikke målt 6,5 100 0,0 0,0 . 91
Udækket 7,3 7,0 108 0,0 0,0 . 90
Fiberdug 5,4 5,0 77 0,4 0,4 . 91
Lolland 2013 Ingen lagring 6,2 5,8 100 0,0 0,0 . 92
Udækket 5,8 5,4 93 0,1 0,1 . 93
Fiberdug 4,9 4,4 76 0,5 0,5 . 93
Sjælland 2014 Ingen lagring 5,0 3,7 5,6 100 0,1 0,2 100 95
Udækket 6,6 4,8 7,6 136 0,4 0,4 286 93
Fiberdug 4,1 3,0 4,5 80 0,2 0,2 164 96
Falster 2014 Ingen lagring 10,6 5,5 9,6 100 0,3 0,3 100 89
Udækket 7,4 5,5 6,6 68 0,1 0,1 35 93
Fiberdug 5,4 3,6 4,5 46 0,2 0,2 66 94
Lolland 2014 Ingen lagring 4,7 3,3 5,1 100 0,2 0,3 100 95
Udækket 5,3 4,1 6,0 117 0,0 0,1 20 95
Fiberdug 3,5 2,7 3,7 72 0,2 0,2 91 96
Gns. af 6 forsøg Ingen lagring 6,5 a 4,1 a 6,3 a 100 0,3 a 0,2 a 100 92 a
Udækket 6,7 a 4,8 a 6,6 a 104 0,3 a 0,3 a 105 92 a
Fiberdug 4,8 b 3,1 b 4,5 b 71 0,5 b 0,4 a 170 93 a
*=Renhedsprocent (inklusiv topskiveandel i 2014). Topskiveandel udgør anslået 3 %

Råd, svamp og spirer

Generelt har roerne ikke haft væsentlige angreb af råd og svamp efter lagring i de to år med forsøg, og der har kun været begyndende tendens til spirer på enkelte roer (data ikke vist). Det er dog en tendens til, at lagring med fiberdug medfører lidt mere skimmelsvamp end lagring uden fiberdug. Dette kan formodentligt tilskrives et lavere luftskifte i kulen, da det er almindeligt kendt, at skimmelsvampe trives bedst, hvor der er et lille luftskifte.

 

Tabel 3. Rod- og sukkerudbytte i relation til lokalitet og lagringsmetode.
Lokalitet og år Metode Rodudbytte Sukker
Snavsede Rene Pol Mængde
t/ha rel. t/ha rel. % rel. t/ha rel.
Sjælland 2013 Ingen lagring 90,8 100 82,5 100 17,8 100 14,7 100
Udækket 93,9 103 83,3 101 16,6 93 13,8 94
Fiberdug 89,5 99 80,8 98 17,3 97 14,0 95
Falster 2013 Ingen lagring 97,7 100 89,0 100 18,7 100 16,6 100
Udækket 96,4 99 86,6 97 18,2 98 15,8 95
Fiberdug 93,0 95 84,8 95 18,9 101 16,0 96
Lolland 2013 Ingen lagring 93,7 100 86,3 100 18,4 100 15,9 100
Udækket 92,7 99 85,8 99 18,0 98 15,5 97
Fiberdug 90,3 96 83,7 97 18,5 101 15,5 98
Sjælland 2014 Ingen lagring 111,0 100 105 100 17,5 100 18,4 100
Udækket 116,0 105 108 103 16,5 94 17,8 97
Fiberdug 109,0 98 104 99 17,4 100 18,1 99
Falster 2014 Ingen lagring 91,1 100 81,2 100 18,2 100 14,8 100
Udækket 89,3 98 82,7 102 17,2 95 14,2 96
Fiberdug 82,8 91 78,1 96 18,1 99 14,1 95
Lolland 2014 Ingen lagring 108,6 100 103 100 16,6 100 17,2 100
Udækket 113,3 104 107 104 16,0 96 17,1 100
Fiberdug 107,6 99 104 100 16,7 101 17,3 101
Gns. af 6 forsøg Ingen lagring 98,8 a 100 91,3 a 100 17,87 b 100 16,26 a 100
Udækket 100,3 a 101,5 92,3 a 101,1 17,09 a 95,6 15,70 b 96,6
Fiberdug 95,4 b 96,5 89,2 b 97,8 17,81 b 99,7 15,84 b 97,4

 

Tørstof- og sukkerindhold

I sukkerroer udgør sukkeret normalt en relativ fast andel af tørstoffet. Ved lagring ændres tørstofindholdet som følge af roernes indtørring eller optagelse af vand samt ved, at der forbruges sukker til respiration. Indtørringen kan have større betydning end respirationen, hvorved sukkerprocenten i nogle tilfælde kan stige i løbet af lagringsperioden. Dækning med fiberdug over tagformede kuler bevirker at roerne ofte tørrer ind. Tørstof- og sukkerindholdet er derfor højere end ved udækket lagring (figur 2). Forsøgene i 2014 tyder på, at sukkerandelen af tørstoffet er højere ved lagring med fiberdug end ved udækket lagring (de røde punkter følger et højere niveau end de blå punkter i figur 2). Dette gælder i størst grad kulerne på Sjælland eller i de tilfælde, hvor tørstofniveauet er omkring 22-23 procent. Figur 2 viser også tydeligt, at sukkerandelen af tørstoffet falder ved udækket lagring (blå punkter følger et lavere niveau end grå), mens det forbliver på nogenlunde samme niveau ved lagring med fiberdug (røde og grå punkter følger omtrent samme niveau).

 

Tabel 4. Indhold af kalium, natrium, amino-N samt invertsukker m.m. i relation til lokalitet og lagringsmetode.
Lokalitet og år Metode Kalium Natrium Amino-N Invertsukker m.m.
mg/100 g sukker rel. mg/100 g sukker rel. mg/100 g sukker rel. Raf. Gluc. Fruct. Betain
g/100 g rod
Sjæl-land 2013 Ingen lagring 696 100 33 100 58 100 . . . .
Udækket 744 107 30 91 69 120 0,06 0,08 0,05 0,10
Fiberdug 744 107 29 89 73 127 0,06 0,08 0,06 0,11
Falster 2013 Ingen lagring 642 100 17 100 24 100 . . . .
Udækket 651 101 19 115 36 150 0,14 0,09 0,04 0,10
Fiberdug 645 100 18 110 41 172 0,14 0,09 0,04 0,10
Lolland 2013 Ingen lagring 606 100 28 100 43 100 . . . .
Udækket 630 104 26 93 55 129 0,07 0,03 0,01 0,10
Fiberdug 640 105 28 101 62 145 0,07 0,04 0,02 0,10
Sjæl-land 2014 Ingen lagring 778 100 29 100 76 100
Udækket 775 100 34 116 75 99
Fiberdug 742 95 30 104 73 97
Falster 2014 Ingen lagring 705 100 43 100 78 100 Analyseresultater på vej
Udækket 706 100 44 102 69 88
Fiberdug 698 99 43 101 70 91
Lolland 2014 Ingen lagring 630 100 54 100 102 100
Udækket 648 103 61 114 115 113
Fiberdug 626 99 60 111 107 105
Gns. af 6 forsøg Ingen lagring 676 a 100 34 a 100 63 a 100        
Udækket 692 a 102 36 a 105 70 a 110 0,09 0,07 0,03 0,10
Fiberdug 682 a 101 35 a 103 71 b 112 0,09 0,07 0,04 0,10

Sukker- og tørstofindholdet er også bestemt i roer udtaget manuelt i forskellige positioner i kulen (figur 3). Sukkerandelen følger nogenlunde samme fælles niveau (regressionslinjen) uanset lagringsmetode og position, hvilket tyder på, at lagringen tilnærmelsesvis har haft samme indvirkning på roerne uanset positionen i kulen.

Forsøg med netsække-metoden

Lagringsundersøgelserne i forsøgene omtalt ovenfor tager udgangspunkt i kuler, hvor hele kulens indhold er kendt ved start og slut. Alternativt kan man fylde roer i netsække og placere dem i kulerne og registrere ændringer i vægt samt sukker- og tørstofindhold i disse roer før og efter lagring. Metoden blev anvendt på den ene af forsøgspladserne i 2014 (tabel 4). Resultaterne leder generelt til samme konklusioner som ovenstående resultater (tabel 2-3). Der skal anvendes en del sække (typisk 30 stk./kule) for at sikre at sækkene repræsenterer hele hulen og det er nødvendigt at supplere med yderligere prøver for renhed for at bestemme den samlede renhed, da roerne i sækkene kun kan estimere mængden af vedhængende jord.

 

 

Tabel 4. Bestemmelse af vægtændring, sukker og tørstof samt renhed på basis af sække med roer placeret i kulerne (30 sække/kule). Vedh. jord er mængden af vedhængende jord (bestemmes ved hjælp af roernes vægt før og efter vask).
Lokalitet og år Metode Vægtændr. Sukker og tørstof Renhed
    Pol Tørstof Pol/tørstof Renhed* Vedh.jord
% rel. % rel. % rel. % rel. % %
Lolland 2014 Ingen lagring 0,0 100 16,7 100 22,1 100 0,76 100 94,7 5,3
Udækket 2,2 102 16,4 98 22,0 99 0,75 98,6 95,4 4,6
Fiberdug -1,6 98 16,8 101 22,4 102 0,75 99,0 96,1 3,9
*Inkluderer kun vedhængende jord

Økonomi

Ved lagring med fiberdug er der ekstra udgifter til dækning og afdækning af kulen, men til gengæld tyder de to års resultater på, at der bliver en mindre mængde materiale at levere (cirka 5 %), samtidig med at sukkerprocenten er højere (cirka 0,7 procentpoint) end ved udækket lagring. Det økonomiske merudbytte stiger derfor med stigende afstand til fabrik, da fordelen ved det mindre indhold i kulen vokser med stigende transportudgifter (figur 4).