indhold

Bejdsning mod rodbrand

423-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

Svampebejdsning med Tachigaren og Vibrance SB er undersøgt i fire forsøg. Der har været milde angreb af rodbrand på 8 pct. planter, hvilket ikke har givet anledning til plantetab. Der er tendens til 1-2 pct. merudbytte for svampebejdsning. Flere års forsøgsresultater viser at bejdsning med Thiram og Tachigaren medfører bekæmpelse af rodbrand og højere endelige plantetal. Der er opnået varierende merudbytte med tendens til 1 pct. i gennemsnit.

Conclusion

Fungicide seed treatments with Tachigaren and Vibrance SB has been studied in four field trials. There have
been mild attacks of damping off in 8 per cent plants, which has not caused loss of plants. There is a
tendency for 1-2 per cent additional yield for seed treatment. Several years of trial results with Thiram and
the Tachigaren show reduction in damping off and higher final plant numbers. Variable yield increase has
been obtained with a tendency of 1 per cent increase in average.