Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Generelt er svampemidler under massivt pres i landbrugsafgrøder, idet flere aktivstoffer i de kommende år bortfalder pga. skarpere miljøkrav. Samtidigt udfordres fungicider af resistensudvikling i bladsvampene. I meldug og Cercospora er de første tegn på fungicidresistens også set i sukkerroer. Bekæmpelse af bladsvampe i kommende sæson gennemgås.

ALH_TMH_SRN2-2020
Hent rapport som PDF Læs mere

I midten af februar mødtes 270 forskere, branchefolk og dyrkere fra Europa, Asien og Amerika på den 77. IIRB (Internationale Institut for Sukkerroeforskning) kongres i Bruxelles. Det kom frem gennem mange af talerne, at samarbejde om nye teknikker og videnskab er vejen frem – og at samarbejdet kommer til at lægge grunden for fremtidens sukkerroedyrkning.

Titlen på denne artikel er formuleret som et spørgsmål og det korte svar er JA. Det andet spørgsmål er så, hvad man skal gøre for at få noget ud af det, og det tredje spørgsmål er, hvor meget merudbytte det drejer sig om udtrykt i kg eller kroner, dvs. kan det betale sig? Vi har ikke svaret på alle disse spørgsmål og de svar vi vil kunne give, vil næsten alle sammen starte med ”det kommer an på….”

 

Cirka halvdelen af årets sukkerroefrø er bejdsede med Gaucho på dispensation. Den anden halvdel beskyttedes mod insekter med Force-bejdsning. Trykket fra skadevoldere har i år været forholdsvis hårdt og en betydende del af arealet er blevet sprøjtet. NBR arbejder med at finde alternative løsninger.

I de forgangne tre år er der i NBR-regi – og til dels i relation til 5T-projektet – lavet undersøgelser i et større antal marker i Danmark og Sverige. I Sverige har fokus ligget på at forklare, hvorfor der i nogle marker findes pletter med udpræget dårlig plantevækst – dvs. et selektivt valg af marker – mens man i Danmark har taget prøver i en god og en mindre god plet hos de dyrkere, der er med i 5T-projektet (figur 1). I den kommende tid skal 5T-projektet afrapporteres og vi skal på forskellig vis forsøge at få mest ud af undersøgelserne.

Ved dyrkning af roer bejdset med Force skal der i kommende sæson holdes øje med angreb af skadedyr. Det bliver vigtigt at observere i egen mark, at følge den ugentlige monitering/varsling samt at anvende aktuelle bekæmpelsestærskler. Det tilrådes at være tilbageholdende med sprøjtninger med Karate og Lamdex.

I skrivende stund er der ikke givet endelig meddelelse fra Miljøstyrelsen, hvorvidt dispensation til bejdsning med Gaucho i sukkerroer bliver godkendt i 2020. Hvis der gives dispensation til anvendelse af Gaucho vil der kun undtagelsesvist være behov for yderligere insektsprøjtninger. Hvis der ikke gives dispensation til Gaucho er der en ny situation i marken, hvor man som dyrker gennem sæsonen, skal følge forekomsten af skadeinsekter i marken og nøje følge insektmonitoreringen i sit område. Forsøgsresultater i 2019 viser, at når det gælder angreb af runkelroebiller medfører bejdsning med Gaucho og Force begge en effektiv bekæmpelse af runkelroebiller og deraf øgning af plantebestanden.

I

ALH_DB_SRN1-2020
Hent rapport som PDF Læs mere

I 2020 er cirka halvdelen af det danske sukkerroeareal tilsået med Force-bejdsede roer. Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, og efter fremspring kan der derfor blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger i roer, hvor forekomst af skadedyr overskrider bekæmpelsestærsklen. Det er vigtigt kun at behandle ved konstateret behov, dels for at minimere omkostninger og mindske forbrug af insekticider og dels for at skåne nyttedyr. Derfor er forekomst af skadedyr i Force-bejdsede roer fulgt ugentligt i en række udvalgte marker. Forekomst og varsling har fra april til ind i juli kunne følges på sukkerroer.nu, sukkerroe App og i SEGES registreringsnet.

NJ_ALH_SRN3-2020
Hent rapport som PDF Læs mere

I disse dage har alle valgt roesorter og venter på at kunne komme i gang med at så. Det er resultaterne fra sidste års cirka 3000 forsøgsparceller i Denmark som er grundlag for den sortliste den danske Sortskommissionen enes om til dyrkning i 2020. Man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at en så stor del af virksomhedens ressourcer investeres i sortsafprøvning? – hvad er udbyttet? Det er naturligt at diskutere omkostningerne for sortsafprøvningen og hvordan den påvirker prisen på frø.

Sockerskörden har i genomsnitt ökat med 7% när tillförselnivån ökar från 50K och 0Na till 150K och 100Na.

Beräkna din totala bortförsel av kalium över växtföljden och tillför minst lika mycket kalium som du bortför om Kt är under 10.

Ge gärna en större andel av tillförseln till betorna och rapsen då de svarar bra på kaliumgödsling.

Tillförselnivån till betor bör ligga kring 150 kg K/ha om Kt är under 10. Betorna bortför 100-150 kg K.

Tidigare försök har visat att natriumgödsling kan höja skörden med 3-4%. Liknande effekter har uppnåtts i denna serie vilket styrker rekommendationen om att Natrium bör tillföras.

340-2019 Joakim Ekelöf, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Både fingerrensere og hypning reducerede ukrudtsmængden. Det var endvidere hensigten at kombinere de to bekæmpelsesmetoder i samme overkørsel, hvilket desværre ikke var muligt af tekniske årsager, som forventes løst i 2020. Da der ikke er foretaget udbyttemålinger, er det ikke muligt at konkludere hvilke af de to metoder, der samlet set er bedst.

944-2019 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Meldug opsamlet fra 14 lokaliteter 2019 er testet for forekomst af strobilurinresistens. Meldug fra to danske og to svenske lokaliteter viser tegn på strobilurinresistens i semi-field forsøg og i molekylær analyse. Disse resultater og tidligere undersøgelser (Heick et al. 2019) viser, at strobilurinresistens i bedemeldug findes i Danmark og Sverige. Indtil videre er der ikke set en nedsat effekt af strobiluriner i marken pga. resistens. Det anbefales, at man vælger fungicider med forskellig virkemekanisme, når man planlægger sin sprøjteplan til bekæmpelse af svampesygdomme i roer for at undgå spredning af resistens.

443-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere