Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Clomazon (Centium, Command, Kalif m.fl.) og fytotoksskader i roerne.
Starten på vækstsæsonen 2021 vil gå over i historien som usædvanligt våd og kold. Med et landsgennemsnit på 107,1 mm. bliver maj 2021 den næst-vådeste forårsmåned der er registreret i 148 år.
Den megen nedbør har betydet, at den clomazon der mange steder er anvendt før fremspiring har haft maksimal effekt på ukrudtet. Desværre ses der også fytotokssiske skader på roerne en del steder. Men hvad betyder det egentligt for væksten og i sidste ende for udbyttet? Det kan du læse mere om i dette sammendrag.

Såning direkte på volde, der var anlagt i efteråret, viste sig mest velegnet til såning langt forud for det optimale tidspunkt for marken. Da metoden generelt gav for lave plantetal – specielt ved senere såning – er metoden dog ikke dyrkningssikker i den afprøvede form.

Efterårspløjning gav de bedste udbytter, når så-tidspunktet var tæt på det optimale tidspunkt for marken, mens dybdeharvning gav de bedste udbytter ved såning efter det optimale tidspunkt.

Der henvises i øvrigt til NBR-rapport 729-2020 for en mere praksisnær sammenligning mellem efterårspløjning og dybdeharvning.

211-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Gødskning med magnesium (forsøg i fire marker) havde ingen signifikant udbyttemæssig effekt selvom bladanalyser viste et indhold under det anbefalede. I et forsøg øgedes sukkerprocenten dog signifikant.

Gødskning med mangan (et forsøg) havde svag (ikke signifikant) udbyttemæssig effekt selvom bladanalyser viste et indhold under det anbefalede.

Gødskning med bor (forsøg i to marker) viste ingen effekt på bladanalyser, som i alle tilfælde (modsat tidligere resultat fra disse marker) var på eller over det anbefalede niveau.

342-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Rust har været den dominerende bladsvamp i tre udførte forsøg 2020, hvor meldug har udviklet sig 1-2 uger senere end normalt. Et forsøg har været smittet med Ramularia. To behandlinger med 0,5 l Opera pr. ha har resulteret i et merudbytte på 15 pct. i forhold til ubehandlet og netto ca. 2.000 kr. pr. ha. Opera må ikke længere sælges, og må kun anvendes og opbevares indtil 30. oktober 2021. Amistar Gold samt de nye og ikke godkendte midler Propulse og Balaya har resulteret i udbytte og nettomerudbytte ikke højere end Opera.

402-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Rust har været den dominerende bladsvamp i 2020. Angrebene er begyndt sidst i juli og med en relativ svag udvikling frem til midt i august, hvorefter angrebene er øget frem til optagning. Meldugangrebene er begyndt 1-2 uger senere end rust, og angrebene har været relativ svage. Angrebene af Ramularia har været meget svage. Cercospora har været mindre udbredt end i 2019, men mere udbredt end i tidligere år.
I bladsvampevarsling er der ugentligt moniteret angreb i en række sorter i 20 marker fordelt i dyrkningsområdet.
Der er i varslingstjenesten set de første rustangreb i uge 30 (20.-26. juli), og der blev anbefalet bekæmpelse i marker med begyndende angreb. Hvor der har været behandlet første gang i uge 31 og hvor optagning har været planlagt til efter medio oktober er der anbefalet en opfølgende behandling i uge 34, hvor friske rustpustler kunne ses. For marker med sen optagning efter medio november kunne der eventuelt følges op med en 3. behandling 3-4 uger senere.

407-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I to forsøg er tre produkter, Kumulus S, Armicarb SP og Serenade ASO, undersøgt for deres effekt på bladsvampe, som mulige løsninger til økologisk sukkerroedyrkning. Kumulus S viser effekt mod meldug og 5-7 pct. merudbytte, hvilket giver et positiv nettobidrag ved fire behandlinger med 3,5 kg pr. ha. Armicarb 85 SP og Serenade ASO viser svage effekter overfor meldug og rust. Serenade ASO har i 2020 medført en lille nettofortjeneste, men det ses ikke i gennemsnit af fire forsøg i to år.

411-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Svampebejdsning med Tachigaren og Vibrance SB er undersøgt i fire forsøg. Angrebene har været mere alvorlige end i de tidligere års forsøg – således er i gennemsnit 16% af planterne i ubehandlet angrebet med rodbrand, hvilket har givet anledning til plantetab. Der har ikke i 2020 været merudbytter i de bejdsede led. Flere års forsøgsresultater viser at bejdsning med Tachigaren medfører bekæmpelse af rodbrand og højere endelige plantetal. Der er opnået varierende merudbytte med tendens til 1 pct. i gennemsnit.

423-2020, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I to markforsøg med sorten Lombok er forskellige behandlingsstrategier med fungicider Opera, Revysol, Comet Pro, Amistar Gold og Propulse undersøgt til bekæmpelse af bedemeldug (Erysiphe betae). Desuden er alternativerne Serenade ASO og Kumulus S undersøgt. Formålet med projektet er at teste aktuelle og potentielle fungicidløsninger samt alternativer til bekæmpelse af meldug og forebyggelse af spredning af strobilurinresistens i meldug. Strategier med to fungicidbehandlinger har mindsket forekomsten af meldug. Tre behandlinger med Kumulus S har reduceret meldug signifikant i forhold til ubehandlet og giver en reduktion på niveau med fungicidløsninger. Serenade ASO har vist lav til moderat effekt mod meldug.

430-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Meldug opsamlet fra 10 lokaliteter 2020 er testet for forekomst af strobilurinresistens. Meldug fra to danske og to svenske lokaliteter viser tegn på strobilurinresistens i semi-field forsøg og i molekylær analyse. Disse resultater og tidligere undersøgelser (Heick et al. 2019) viser, at strobilurinresistens i bedemeldug findes på marker i Danmark og Sverige, dog på et meget lavt niveau. Indtil videre er der ikke set en nedsat effekt af strobiluriner i marken pga. resistens. Det anbefales, at man vælger fungicider med forskellig virkemekanisme, når man planlægger sin sprøjteplan til bekæmpelse af svampesygdomme i roer for at undgå spredning af resistens. I 2021 er det sidste sæson for sprøjtning med epoxiconazol-produkter, hvilket betyder, at der fremadrettet skal anvendes alternativer til Opera, som har været den foretrukne løsning til bekæmpelse af bladsygdomme i roer.

443-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I et forsøg med angreb af trips viser bejdsning med Gaucho WS 70 tendens til 6 pct. merudbytte. Der er ikke opnået merudbytte ved bejdsning med Force 20 CS. I et andet forsøg med forfrugt roer med provokerede høje angreb af runkelroebiller er der opnået ca. 35 pct. i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 CS.
Generelt har supplerende sprøjtninger mod trips og runkelroebiller i forsøgene ikke øget udbyttet eller økonomi med sikkerhed. Der har i begge forsøg været svage forekomster af ferskenbladlus, men der er efterfølgende ikke set virusgulsot. Effekt af Pirimor 500 WG, Teppeki og Movento SC 100 mod ferskenbladlus indikeres. Effekt af Karate 2,5 WG mod ferskenbladlus indikeres at være meget lav.

461-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I tre forsøg undersøges strategier til bekæmpelse af ukrudt. Strategier uden Betanal og Betanal Power har medført 8-9 pct. ukrudtsdækning mod 2-4 pct. dækning i behandlinger med Betanal og Betanal Power, men det har ikke bevirket tydelige udbytteforskelle. Betanal Power udskiftet med Betanal har indikeret sammenlignelig effekt. Nortron indikeres at være mest effektiv, når produktet tages med i strategier fra T2 i disse forsøg – det skyldes dog delvist få sent fremspirede arter. Der er mindre forskelle mellem de afprøvede doseringer af Nortron – med en tendens til dosis/respons. Der er en tendens til færre ukrudt pr. m2, hvor Centium er tildelt efter fremspiring i forhold til før fremspiring. Bedst effekt er opnået, hvor Centium er anvendt både før og efter fremspiring.

505-2020, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Herbicidstrategier til bekæmpelse af spildraps er undersøgt. Der er en tendens i forsøget til, at strategierne med Centium før fremspiring har haft en forbedret effekt mod de dominerende ukrudtsarter (raps, snerlepileurt og burresnerre) i dette års forsøg – hvilket ikke var tydeligt i resultaterne fra 2018 og 2019.

506-2020, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Ukrudtsbehandlinger udført i bånd i rækken og mellem rækkerne kombineret med radrensninger er afprøvet med forskellige strategier mht. midler. Udgangspunktet er en standard strategi i rækkerne sammen med 2 x radrensning – dette er afprøvet sammen med forskellige løsninger mellem rækkerne med Centium, Boxer, og Proman.
Ukrudtsbekæmpelsen i rækkerne har været effektiv og der er ikke tydelig forskel mellem de forskellige led.
Mellem rækkerne har de parceller, der har fået en tidlig radrensning haft en ukrudtsdækning på niveau med alm. praksis, med undtagelse af burresnerre, som ikke er bekæmpet tilfredsstillende.
Der er en tendens til, at strategierne, hvor der er behandlet med Boxer og Proman har en effekt i forhold til ubehandlet, men ikke på niveau med alm. praksis eller den tidlige radrensning.

507-2020, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Pløjning forud for roer i marker, der ellers dyrkes pløjefrit, resulterede i et sukkerudbytte, der i gennemsnit over fire år var tre procent højere (ikke signifikant) på de to ejendomme, der indgår i forsøgsserien.

729-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

En struktureret indsamling af data har givet et godt grundlag for at sammenligne på tværs af dyrkere og lande.

Optimal udnyttelse af data kræver at disse præsenteres på forskellig vis afhængig af, hvad man vil have svar på. Resultaterne af projektet præsenteres derfor bedst i en form, hvor ”læseren” har mulighed for selv at afbilde data.

Forholdene i de undersøgte marker var generelt i orden, men for alle dyrkere gælder, at der er muligheder for forbedringer.

778-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Udsættelse af såning (falsk såning) resulterede i at ukrudtsmængden var markant mindre efter afsluttet ukrudtsbekæmpelse.

Ukrudtsbrænding umiddelbart før roernes fremspiring havde omkring en halverende effekt ved den tidlige såtid, mens effekten var betydeligt mindre eller udeblev ved de to senere såtider.

Forsøgsserien har nu kørt i tre år og resultater fra alle år vil blive sammenskrevet og indgå i en kommende dyrkningsvejledning for økologiske sukkerroer.

942-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Radrensning i kombination med hypning havde den bedst effekt mod ukrudtet i en sammenligning af flere primært mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse.

Korrekt timing og indstilling af redskaberne er essentielt i al mekanisk ukrudtsbekæmpelse og kan også i denne undersøgelse have haft betydning for den observerede forskel mellem redskaberne.

Der var ikke signifikant udbytteforskel på de undersøgte mekaniske metoder, når de anvendtes i marker, der var kemisk renholdt frem til 4-bladsstadiet. Metoderne var udbyttemæssigt på højde med traditionel herbicid-baseret bekæmpelse.

Radrensning i kombination med hypning havde en negativ effekt på sukkerprocent (0,2 procentpoint) og renhed (0,7 procentpoint).

Forsøg med fingerrensning og hypning er gennemført i flere NBR-serier og det er planen at sammenskrive resultaterne til anvendelse i blandt andet en dyrkningsvejledning til økologiske sukkerroer.

944-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Anvendelse af organiske startgødninger har i samtlige udførte forsøg i årene 2017-2020 resulteret i merudbytter, men merudbytterne varierer fra forsøg til forsøg, fra produkt til produkt og afhænger af udbringningsmetode. Generelt har der været bedst effekt af flydende gødninger samt faste gødninger (pelleteret hønsemøg), når denne udbringes før såning. I forsøgene i 2020 var der dog ingen forskel på faste og flydende gødninger samt mindre effekt af udbringningstidspunkt for pelleteret hønsemøg end i forsøget i 2019.

Anvendelse af organiske gødninger kan være en teknisk udfordring grundet relativt høje udsædsmængder. Udstyr til udbringning af de organiske flydende gødninger er mindre udbredt eller kan ikke håndtere de relativt tyktflydende produkter.

946-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I årets sortsforsøg, ligesom i praksis, har udbytteniveauet været svingende. Men totalt set har sukkerroerne klaret sig meget godt og udbytteniveauet er højt. Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. En markedssort skal levere et højt sukkerudbytte under forskellige vejr- og jordbundsforhold, og sorterne testes i seks forsøg mindst to år, før de kan blive markedsført. Det tidligere system med observationssorter er ved at blive opløst når frøfirmaerne kan sælge frø af godkendte sorter direkte til dyrkerne.
Årets udbytte i sortsforsøgene er for de dyrkede sorter i gennemsnit 15,2 ton sukker pr. ha, hvilket er 2 procent lavere end i 2019 (15,5 ton sukker pr. ha). De tørre perioder i 2020 (april, maj, august og september) har reduceret rodudbyttet mere end roerne nåede at kompensere med et højere sukkerindhold (17,5 procent) i forsøgene. Den totale forskel i årets forsøg for sorter som er i prøvning for andet år, er fra +951 til -2.650 kr. pr. ha. sammenlignet med gennemsnittet af de dyrkede sorter.
Cascara KWS er den markedsførte sort med højeste indtægt tæt forfulgt af Fenja KWS, nyhederne Falster og Nasser, Daphna, Selma KWS og nyheden Skelby.
I årets forsøg er sorternes opnåede indtægt beregnet ud fra den aftalte pris for 2021 (etårig aftale) inklusive et fradrag for fast topskive om 3 procent rodvægt.

101,103,109,114 - 2020, Desirée Börjesdotter, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere