Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

NBR gennemfører i samarbejde med GPS Agro igen i 2022 undersøgelser på Førslev Gods med gradueret tildeling af kvælstof (foto 1). I 2021 blev to principper for tildeling sammenlignet, mens vi i år kvantificerer effekten af tre kvælstofniveauer i 18 delområder indenfor en mark på knap 39 ha. Tildelingskortet (figur 1) er udarbejdet af GPS Agro med henblik på at afklare, hvor meget kvælstofeffekten varierer indenfor marken.

I 2022 er der ikke tildelt dispensation til Gaucho-bejdsning i sukkerroer, og hele dyrkningsområdet er tilsået med Force-bejdsede roer. Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, men beskytter ikke de grønne dele af planten over jorden. Derfor kunne der i indeværende sæson eventuelt blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger, hvis forekomst af skadedyr oversteg bekæmpelsestærsklen. Formålet er at bekæmpe skadedyr kun ved konstateret behov for dermed at skåne nyttedyr samt at minimere omkostninger og unødvendig brug af insekticider. Derfor har det været vigtigt nøje at følge forekomst af skadedyrene. Forekomst og varsling har fra april til juli kunne følges på sukkerroer.nu, AgriPortal App og i SEGES registreringsnet.

NJ_ALH_SRN3-2022
Hent rapport som PDF Læs mere

Bekæmpelse af bladsvampe er en vigtig parameter for opnåelse af et højt sukkerudbytte. I 2021 viste forsøgsresultater høje merudbytter for bladsvampebekæmpelse, hvilket skyldtes kraftige rustangreb og høj tilvækst i efterårsperioden. I det følgende gennemgås anbefaling til svampebekæmpelse i det nye år og der ses mere på sorters modtagelighed og deres behov for bekæmpelse.

I en årrække er der blevet advaret om at cercospora-bladplet vil etablere sig i Danmark og vil medføre betydelige udbyttetab. Indtil videre er dette scenarie udeblevet dog er der observeret en stigning i forekomst af cercospora i marker i de seneste tre roesæsoner. Når temperaturerne kommer til at stige om sommeren, vil denne trend fortsættes. Hvordan skal vi tackle en kommende cercospora-epidemi og hvor godt er vi klædt på?

I år er der ingen dispensation til Gaucho i sukkerroer, og konventionelle roer bliver beskyttet med Force-bejdsning i de tidlige vækststadier. Samtidig er muligheder for supplerende sprøjtning begrænset. NBR arbejder med at finde alternative metoder for kontrol af insektskadedyr.

Det højeste sukkerudbytte blev i årets forsøg opnået i forsøgsled uden gylletilførsel til efterafgrøden. Forsøgsserien afsluttes med årets forsøg og indgår i en samlet afrapportering af yderligere forsøg udført i 2019-2020. En endelig konklusion vil derfor ikke blive givet i denne kortfattede rapport over 2021-forsøgene.

329-2021, Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

• Graduering af kvælstof havde så lille udbyttemæssig effekt, at det ikke på basis af denne ene undersøgelse kan konkluderes at effekten er reel.
• Det vurderes, at det valgte forsøgsdesign (afprøvning af tildelingsalgoritme i relativt stor skala) kan bruges til at validere tildelingsalgoritmer opnået i andre studier, og at flere afprøvninger er nødvendige.
• Det bør undersøges om historiske dosis-respons forsøg og/eller brug af satellitdata kan bruges til at forbedre de afprøvede algoritmer.

341-2021, Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

• Den ønskede udsæds-graduering blev opnået med den anvendte såmaskine.
• Uforudsigelige vejrforhold kan have en afgørende betydning for om den ønskede plantetæthed opnås.
• Det vurderes at det valgte forsøgsdesign kan bruges til at validere tildelingsalgoritmer opnået i andre studier

342-2021, Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Bederust har været den dominerende svampesygdom i 2021 og kraftige angreb af meldug er kommet senere end normalt. Angreb af Ramularia har været svage. Angrebene af Cercospora bladplet har de sidste tre år været lidt kraftigere end i tidligere år.

Der blev i varslingstjenesten varslet for første svampebehandling i uge 30 (25.-31. juli) og for anden behandling i uge 33 (15.-21. august).

407-2021, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Svampebejdsning med Tachigaren og Vibrance SB er undersøgt i tre forsøg. Angrebene har været mere alvorlige end i de tidligere års forsøg – således er i gennemsnit 13% af planterne i ubehandlet angrebet med rodbrand i den første registrering og 31% af planterne i den anden registrering i begyndelsen af juni, hvilket har givet anledning til relativt store plantetab. De store plantetab har ført til ret høje og statistisk signifikante merudbytter i 2021 forsøgene. Flere års forsøgsresultater viser at bejdsning med Tachigaren medfører bekæmpelse af rodbrand og højere endelige plantetal. Der er opnået varierende merudbytte med tendens til 1 pct. i gennemsnit over årene.

423-2021, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Ugentlig monitering af skadedyr og varsling for eventuelt bekæmpelsesbehov er i samarbejde med Nordic Sugar udført i 11 marker bejdset med Force 20 CS i perioden fra april til juli 2021. Der blev konstateret tripsangreb over skadetærsklen fire steder på Lolland og Falster. Runkelroebilleangreb blev konstateret flere steder, med to steder over skadetærsklen. Bladlus var ikke et problem i roer i 2021.

435-2021,. Nika Jachowicz
Hent rapport som PDF Læs mere

I et forsøg med svage angreb af runkelroebiller er der opnået 7 procent i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og 3 procent for bejdsning med Force 20 CS uden sikker forskel. I et forsøg med svage angreb af trips er der opnået 0-2 procent i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 CS, men merudbyttet er ikke sikkert. Af de to bejdsemidler har Gaucho WS 70 bedst effekt mod begge skadedyr. Der er i de to forsøg ikke opnået sikre merudbytter for supplerende sprøjtninger med pyrethroiderne Lamdex og Mavrik.
I gennemsnit af 6 forsøg i 2019-2021 med angreb af runkelroebiller og trips har bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 SC resulteret i udbyttestigninger på 13 og 11 pct. uden sikker forskel men sikker forskel til ubejdset. Supplerende sprøjtninger har ikke med sikkerhed øget merudbytterne i forsøgene.
I 2020 var der svage forekomster af ferskenbladlus i forsøgene uden efterfølgende virusgulsot. I 2018 i forsøg med angreb af bedebladlus medførte bejdsning med Gaucho WS 70 et merudbytte på 12 pct. og Force 20 CS medførte 2 pct. i merudbytte, og Force 20 CS forventes ikke at have effekt på bedebladlus.

461-2021, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I tre forsøg undersøges strategier til bekæmpelse af ukrudt. Der har i år generelt været en meget god effekt af alle ukrudtsbehandlinger, hvilket gør forskellene mellem strategierne i årets forsøg relativt små. Det kolde og våde vejr i maj medførte en del fytotoksiske skader i roerne hvor der er anvendt Centium. Resultaterne viser dog, at det har haft en minimal (ikke signifikant) indflydelse på udbyttet. Strategier uden Betanal og Betanal Power viser lavere effekt end strategier med. Det ser i forsøgene ud til, at en del af denne tabte effekt har kunnet opvejes af brug af Centium før og/eller efter fremspiring. Den gode effekt er hjulpet godt på vej af vejret, som i år har været optimalt for Centiums effektivitet. I årets forsøg har været et par led uden Safari – der har ikke været signifikant forskel på led med og uden Safari. Det skal bemærkes, at der ikke i forsøgene har været spildraps eller andre af de arter som Safari normalt har særlig god effekt over for.

505-2021, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Herbicidstrategier til bekæmpelse af spildraps er undersøgt i to forsøg. De led, der i årets forsøg er behandlet med Centium (før fremspiring, efter fremspiring eller både før og efter fremspiring) har haft en bedre effekt mod spildraps end standardleddet uden Centium. Højest effekt er opnået ved at anvende Centium både før og efter fremspiring. Der har i årets forsøg været et højt niveau af fytotoksiske skader på roerne som følge af Centium. Det ser dog ikke ud til at have påvirket udbyttet væsentligt (hvilket stemmer fint overens med resultatet i andre forsøg fra i år såvel som fra tidligere år).

506-2021, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Ukrudtsbehandlinger er udført med forskellige dyser, for at finde frem den optimale metode til ukrudtsbekæmpelse i bånd over sukkerroerækkerne. Ukrudtsbekæmpelsen mellem rækkerne er udført med to gange radrensning. Behandlingerne er udført med en halv dosis af NBRs standard strategi for ukrudtsbekæmpelse. På grund af den generelt ekstremt gode effekt af ukrudtsbehandlinger i 2021 har der ikke været signifikant forskel mellem de forskellige dysers effekt på resultatet af sprøjtningerne. Enkelte led træder dog igennem – der er opnået ringere effekt der, hvor der er anvendt dyser med grove dråber sammenlignet med fine dråber. Det ser i disse forsøg ud til, at det er en fordel at vinkle dyserne, hvor der anvendes grove dråber.

507-2021, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Ukrudtsbehandlinger med Conviso One båndsprøjtet i rækkerne er undersøgt i kombination med radrensning. I forsøget er Conviso One udbragt alene eller i blanding med relevante blandingspartnere.
Ukrudtsbekæmpelsen i rækkerne har været meget effektiv og der er ikke tydelig forskel mellem de forskellige led.
Ukrudtsbekæmpelsen i form af radrensning mellem rækkerne har ligeledes været meget effektiv.
Konklusionen er, at det er muligt at opnå en meget effektiv ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, ved at kombinerer båndsprøjtning med Conviso One i rækkerne med radrensning mellem rækkerne.

565-2021, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere