Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

När sockerbetor inte längre är betade med neonikotinoider kan virussmittade bladlöss utgöra ett ökat problem. Så för att undersöka förekomsten av virusgulsot
samlades blad in i Sverige och Danmark 2018.

Betodlaren 3-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Danmark er et af de europæiske lande, som har fået bevilget dispensation til at bruge bejdsemidlet Gaucho i sukkerroer 2019. Begrundelsen er, at brugen af Gaucho i ikke blomstrende sukkerroer, hvor der endvidere ikke dyrkes blomstrende afgrøder året efter, ikke udgør en risiko for bier. Dette sammenholdes med, at der på nuværende tidspunkt mangler effektive bekæmpelses-alternativer, der er fundet resistens i bladlus overfor flere bekæmpelsesmidler, og desuden vil alternativ bekæmpelse ske, når nyttedyr er aktive i marken. Det er også vurderet, at det heller ikke er realistisk med en varsling før såning.

DB_KLS_SRN2-2019 Desirée Börjesdotter og Kristiane M. L. Stilling
Hent rapport som PDF Læs mere

Nematoder ställer till med stor skada i våra grödor. Det kan handla om både minskning av skörd och försämrad kvalitet. Inte nog med det, flera arter är karantänskadegörare som regleras av
växtskyddslagen och drabbade fält omfattas därför av speciella regler. I denna artikel tar vi upp vad du kan göra för att minska problemen med nematoder och samtidigt öka bördigheten.

Betodlaren 1-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Lars Persson, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I 5T-projektet har NBR igennem flere år haft gavn af satellitbilleder til at finde de bedste og dårligste områder i marken, som dernæst undersøges for variationsårsager. Vi er nu også begyndt at benytte dronebilleder til bedre at forstå forskellene mellem behandlingerne i vores forsøg.

WE_SRN1-2019 William English
Hent rapport som PDF Læs mere

Nytt år, nya möjligheter och nya utmaningar. De två senaste säsongerna har tydligt visat vinsten av god markstatus. Goda växtförutsättningar i marken ger odlingssäkerhet. Betorna klarar
stress och påfrestningar bättre när marken har god struktur och växtnäringen är tillgänglig.

Betodlaren 1-2019 Desirée Börjesdotter, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Den 13. juni afholdtes for fjerde gang Roedagen på Sofiehøj ved Holeby. Roedagen arrangeres hvert andet år af Nordic Sugar, VKST og NBR i fællesskab og har til formål at vise aktuelle emner i dyrkningen af sukkerroer. Artiklen er sammenskrevet af Otto Nielsen på baggrund af bidrag fra de fagligt ansvarlige for Roedagen 2019.

ON_SRN3-2019 Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

Under torra förhållanden är det svårt att lyckas med ogräsbekämpningen i betor. Den begränsade mängden preparat och doser ställer höga krav på er odlare och det krävs extra
omsorg för att lyckas. Några av framgångsfaktorerna för en lyckad ogräsbekämpning lyfts fram i denna artikel.

Betodlaren 1-2019 Joakim Ekelöf, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Vi skal nu i gang med tredje sæson med økologisk dyrkning af sukkerroer i Danmark og anden sæson med GUDP-projektet Økologiske Sukkerroer, som er et samarbejdsprojekt under GUDP med deltagere fra SEGES Økologi. Århus Universitet (Flakkebjerg), VKST, Frank Poulsen Engineering, Johs. Mertx, Nordic Sugar og NBR. Forsøgsresultater fra 2018 er tilgængelige blandt andet i NBR’s faglige beretning 2018 og i det følgende opsummeres status på muligheder og udfordringer.

ON_SRN2-2019 Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

Sedan slutet av 90-talet har betorna etablerats med insektsbetningsmedel från gruppen neonikotinoider och betodlaren har inte behövt bekymra sig speciellt mycket för plantbortfall. Betningsmedel från gruppen blev förbjudna 2018 i EU och Sverige är ett av de länder som inte har dispens för att använda neonikotinoider i sockerbetor.

Betodlaren 2-2019 Desirée Börjesdotter, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

De senaste växtsäsongerna har blommande inslag i fälten blivit allt vanligare. Och det är inte ogräs som blommar! Utan man väljer att odla honungsört och andra blomsterblandningar
i fältkanter eller på delar av fälten.

Betodlaren 2-2019 Helena Elmquist, Verksamhetsledare Odling i Balans
Hent rapport som PDF Læs mere

För oss som odlar sockerbetor är det viktigt att veta vad som döljer sig i myllan. Frilevande nematoder kan ge skördeförluster och kvalitetsproblem. I det pågående arbetet kring frilevande
nematoder ser vi kopplingar till växtföljd, jordart och interaktioner med andra patogener som kan förvärra skadorna. Nematodproblematiken förtjänar fortsatt att tas på största allvar och
bjuder på en hel del utmaningar, inte minst vad gäller frilevande nematoder.

Betodlaren 2-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Lars Persson, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere