Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

 

Rodbrand forsaget af jordbårne svampe kan være årsag til plantetab og dårlig fremspiring. Rodbrandproblemer afhænger af mange forskellige faktorer. Udover smittetrykket i marken og sædskiftet kan nævnes; reaktionstal, ledningsevne, indhold af Ca, Na, K mm. Graden af angreb varierer fra år til år som følge af vækstbetingelserne det enkelte år. De konventionelle sukkerroefrø, der sælges i Danmark, er bejdset med både insekt- og svampemidler. Der har de sidste par år været meget stort fokus på insektbejdsemidlerne i det bejdsning med neonicotinoider (Gaucho) er blevet forbudt i EU. En mindre effektiv beskyttelse mod insekter kan betyde mere hyppige skader på de små, fremspirende planter. Små og ellers ubetydelige gnav fra f.eks. runkelroebiller og trips kan danne lettere adgang for nogle af de jordbårne svampe og derfor bliver en god beskyttelse mod disse svampe nok endnu vigtigere fremover.

Uden effektiv bekæmpelse af ukrudt i roerne bliver der ikke meget at høste – derfor er effektive strategier til ukrudtsbekæmpelse naturligvis en vigtig parameter gennem dyrkningssæsonen. Gennem en årrække er det dog blevet vanskeligere og vanskeligere at sammensætte en effektiv strategi, primært fordi der bliver færre aktivstoffer tilgængelige på markedet, og fordi de aktivstoffer vi har, bliver begrænsede i anvendelse. Derfor er det glædeligt, når der en gang imellem bliver godkendt nye midler og udvidede anvendelsesmuligheder. I 2021 var den væsentligste gode nyhed udvidelsen af etiketten på Centium (som indeholder aktivstoffet clomazon). Denne udvidelse betyder, at vi nu kan anvende Centium både før og efter fremspiring – modsat tidligere, hvor det kun kunne anvendes før fremspiring. I Sverige har man gode erfaringer med anvendelse af clomazon efter fremspiring – hvor det giver en god effekt på marker med et generelt højt ukrudtstryk, samt på nogle af de mere besværlige ukrudtsarter som f.eks. hundepersille og burresnerre. Vi har Centium med i vores strategiforsøg hos NBR i år – med anvendelse både før og efter fremspiring. Resultaterne fra disse forsøg vil blive publiceret senere på året og er med i vores årsberetning for 2021.

 

Roemarkerne angribes hver sommer af bladsvampe med varierende styrke afhængigt af blandt andet af klima og sort. Der er forskel i sorternes egenskab til at modstå angreb af bladsvampe både til konventionel og til økologisk dyrkning. I det følgende ses på modtagelighed i aktuelle sorter samt betydningen heraf for bekæmpelse.

En mere udbredt anvendelse af dækning af roekuler med fiberdug og efterfølgende læsning med renselæsser har givet anledning til at undersøge, hvordan forskellige forhold i kulen påvirkes af den forudgående rensning med roeoptageren. I sidste nummer af af sukkerroenyt viste vi resultaterne af den første af flere undersøgelser udført november 2020, hvor eneste forskel var en henholdsvis skånsom og en hård rensning af roerne under optagning. I denne artikel følges op på denne og yderligere en undersøgelse fra december 2020 med fokus på blandt andet mængden af vand, der følger med til fabrik.

I skrivende stund er det endnu ikke afgjort om Miljøstyrelsen tildeler dansk sukkerroedyrkning dispensation til bejdsning med Gaucho WS 70 i 2021. Hvis dispensation bliver udstedt, og det bliver muligt at dyrke frø med Gauchobejdsning, kan det forventes, at Gaucho-bejdsningen er effektiv mod skadedyr i 8-12 uger fra såning og mod bladlus frem til første uge af juli. Derfor er insekticidsprøjtninger kun undtagelsesvist påkrævet. Kun i tilfælde af ekstremt tørre forhold omkring roernes rødder er der set mindre effekt af Gaucho, som kan forventes afhjulpet efter ny nedbør.

I 2021 blev kun en mindre procentdel af det danske sukkerroeareal tilsået med Force-bejdsede sukkerroer (5-10 procent af arealet). Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, men beskytter ikke de grønne dele af planten over jorden. Der kan derfor blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger, hvis forekomst af skadedyr overskrider bekæmplesestærsklen. Det er vigtigt kun at behandle ved konstateret behov, for at minimere omkostninger og skåne nyttedyr. Derfor er det vigtig at følge forekomst af skadedyr. Forekomst og varsling har fra april til ind i juli kunne følges på sukkerroer.nu, AgriPortal App og i SEGES registreringsnet.

NJ_ALH_SRN3-2021
Hent rapport som PDF Læs mere

Dette år bliver ikke som det plejer. Vi er igennem 2020 blevet vant til at søge nye veje for vores kommunikation – og det fortsætter her i 2021.Det er nu besluttet, at vi aflyser vores fælles arrangement, ROEDAGEN 2021. Forhåbentligt bliver det muligt at mødes igen i september, hvor vi nu planlægger en markdemo 2021 på Sofiehøj.

Siden vi er begyndt at dyrke Force-bejdsede sukkerroer på større eller mindre arealer, ser det ud til, at trips er et af de mest forekommende skadedyr i planternes tidlige vækststadier. I det følgende gennemgås mere om tripsens biologi og bekæmpelse.

ALH_NJ_SRN3-2021
Hent rapport som PDF Læs mere

Her i skrivende stund fyger sneen udenfor vinduerne og markerne heromkring er hvide – så ukrudt er måske ikke det første man går rundt og tænker på. Det er imidlertid netop på nuværende tidspunkt vi er ved at være færdige med at opgøre og analysere på sidste års forsøg – og også nu, at det er ved at være på tide at kigge frem mod 2021 og de udfordringer vi kan forvente, i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i sukkerroerne i kommende sæson.

Teknikken med at variere mængden af ​​frø efter markforhold, for at udjævne og sikre bestanden af for eksempel korn, er blevet anvendt i ganske mange år nu – selvom det langt fra er en generel praksis. Hvad der styrer udsædsmængden kan variere, men jordtype og spiringsforhold er nok de mest almindelige. Derudover kunne man overveje at indregne faktorer som forventet vandforsyning i løbet af sæsonen eller ukrudt.

Såning direkte på volde, der var anlagt i efteråret, viste sig mest velegnet til såning langt forud for det optimale tidspunkt for marken. Da metoden generelt gav for lave plantetal – specielt ved senere såning – er metoden dog ikke dyrkningssikker i den afprøvede form.

Efterårspløjning gav de bedste udbytter, når så-tidspunktet var tæt på det optimale tidspunkt for marken, mens dybdeharvning gav de bedste udbytter ved såning efter det optimale tidspunkt.

Der henvises i øvrigt til NBR-rapport 729-2020 for en mere praksisnær sammenligning mellem efterårspløjning og dybdeharvning.

211-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Gødskning med magnesium (forsøg i fire marker) havde ingen signifikant udbyttemæssig effekt selvom bladanalyser viste et indhold under det anbefalede. I et forsøg øgedes sukkerprocenten dog signifikant.

Gødskning med mangan (et forsøg) havde svag (ikke signifikant) udbyttemæssig effekt selvom bladanalyser viste et indhold under det anbefalede.

Gødskning med bor (forsøg i to marker) viste ingen effekt på bladanalyser, som i alle tilfælde (modsat tidligere resultat fra disse marker) var på eller over det anbefalede niveau.

342-2020 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Rust har været den dominerende bladsvamp i tre udførte forsøg 2020, hvor meldug har udviklet sig 1-2 uger senere end normalt. Et forsøg har været smittet med Ramularia. To behandlinger med 0,5 l Opera pr. ha har resulteret i et merudbytte på 15 pct. i forhold til ubehandlet og netto ca. 2.000 kr. pr. ha. Opera må ikke længere sælges, og må kun anvendes og opbevares indtil 30. oktober 2021. Amistar Gold samt de nye og ikke godkendte midler Propulse og Balaya har resulteret i udbytte og nettomerudbytte ikke højere end Opera.

402-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Rust har været den dominerende bladsvamp i 2020. Angrebene er begyndt sidst i juli og med en relativ svag udvikling frem til midt i august, hvorefter angrebene er øget frem til optagning. Meldugangrebene er begyndt 1-2 uger senere end rust, og angrebene har været relativ svage. Angrebene af Ramularia har været meget svage. Cercospora har været mindre udbredt end i 2019, men mere udbredt end i tidligere år.
I bladsvampevarsling er der ugentligt moniteret angreb i en række sorter i 20 marker fordelt i dyrkningsområdet.
Der er i varslingstjenesten set de første rustangreb i uge 30 (20.-26. juli), og der blev anbefalet bekæmpelse i marker med begyndende angreb. Hvor der har været behandlet første gang i uge 31 og hvor optagning har været planlagt til efter medio oktober er der anbefalet en opfølgende behandling i uge 34, hvor friske rustpustler kunne ses. For marker med sen optagning efter medio november kunne der eventuelt følges op med en 3. behandling 3-4 uger senere.

407-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I to forsøg er tre produkter, Kumulus S, Armicarb SP og Serenade ASO, undersøgt for deres effekt på bladsvampe, som mulige løsninger til økologisk sukkerroedyrkning. Kumulus S viser effekt mod meldug og 5-7 pct. merudbytte, hvilket giver et positiv nettobidrag ved fire behandlinger med 3,5 kg pr. ha. Armicarb 85 SP og Serenade ASO viser svage effekter overfor meldug og rust. Serenade ASO har i 2020 medført en lille nettofortjeneste, men det ses ikke i gennemsnit af fire forsøg i to år.

411-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Svampebejdsning med Tachigaren og Vibrance SB er undersøgt i fire forsøg. Angrebene har været mere alvorlige end i de tidligere års forsøg – således er i gennemsnit 16% af planterne i ubehandlet angrebet med rodbrand, hvilket har givet anledning til plantetab. Der har ikke i 2020 været merudbytter i de bejdsede led. Flere års forsøgsresultater viser at bejdsning med Tachigaren medfører bekæmpelse af rodbrand og højere endelige plantetal. Der er opnået varierende merudbytte med tendens til 1 pct. i gennemsnit.

423-2020, Mikkel Nilars, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I to markforsøg med sorten Lombok er forskellige behandlingsstrategier med fungicider Opera, Revysol, Comet Pro, Amistar Gold og Propulse undersøgt til bekæmpelse af bedemeldug (Erysiphe betae). Desuden er alternativerne Serenade ASO og Kumulus S undersøgt. Formålet med projektet er at teste aktuelle og potentielle fungicidløsninger samt alternativer til bekæmpelse af meldug og forebyggelse af spredning af strobilurinresistens i meldug. Strategier med to fungicidbehandlinger har mindsket forekomsten af meldug. Tre behandlinger med Kumulus S har reduceret meldug signifikant i forhold til ubehandlet og giver en reduktion på niveau med fungicidløsninger. Serenade ASO har vist lav til moderat effekt mod meldug.

430-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Meldug opsamlet fra 10 lokaliteter 2020 er testet for forekomst af strobilurinresistens. Meldug fra to danske og to svenske lokaliteter viser tegn på strobilurinresistens i semi-field forsøg og i molekylær analyse. Disse resultater og tidligere undersøgelser (Heick et al. 2019) viser, at strobilurinresistens i bedemeldug findes på marker i Danmark og Sverige, dog på et meget lavt niveau. Indtil videre er der ikke set en nedsat effekt af strobiluriner i marken pga. resistens. Det anbefales, at man vælger fungicider med forskellig virkemekanisme, når man planlægger sin sprøjteplan til bekæmpelse af svampesygdomme i roer for at undgå spredning af resistens. I 2021 er det sidste sæson for sprøjtning med epoxiconazol-produkter, hvilket betyder, at der fremadrettet skal anvendes alternativer til Opera, som har været den foretrukne løsning til bekæmpelse af bladsygdomme i roer.

443-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere