Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Sockerskörden har i genomsnitt ökat med 7% när tillförselnivån ökar från 50K och 0Na till 150K och 100Na.

Beräkna din totala bortförsel av kalium över växtföljden och tillför minst lika mycket kalium som du bortför om Kt är under 10.

Ge gärna en större andel av tillförseln till betorna och rapsen då de svarar bra på kaliumgödsling.

Tillförselnivån till betor bör ligga kring 150 kg K/ha om Kt är under 10. Betorna bortför 100-150 kg K.

Tidigare försök har visat att natriumgödsling kan höja skörden med 3-4%. Liknande effekter har uppnåtts i denna serie vilket styrker rekommendationen om att Natrium bör tillföras.

340-2019 Joakim Ekelöf, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Både fingerrensere og hypning reducerede ukrudtsmængden. Det var endvidere hensigten at kombinere de to bekæmpelsesmetoder i samme overkørsel, hvilket desværre ikke var muligt af tekniske årsager, som forventes løst i 2020. Da der ikke er foretaget udbyttemålinger, er det ikke muligt at konkludere hvilke af de to metoder, der samlet set er bedst.

944-2019 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Meldug opsamlet fra 14 lokaliteter 2019 er testet for forekomst af strobilurinresistens. Meldug fra to danske og to svenske lokaliteter viser tegn på strobilurinresistens i semi-field forsøg og i molekylær analyse. Disse resultater og tidligere undersøgelser (Heick et al. 2019) viser, at strobilurinresistens i bedemeldug findes i Danmark og Sverige. Indtil videre er der ikke set en nedsat effekt af strobiluriner i marken pga. resistens. Det anbefales, at man vælger fungicider med forskellig virkemekanisme, når man planlægger sin sprøjteplan til bekæmpelse af svampesygdomme i roer for at undgå spredning af resistens.

443-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I projektet Økologisk dyrkning af sukkerroer støttet af GUDP er sukkerroesorter til økologisk dyrkning i 2019 undersøgt for opnået udbytte i fire sorter i to randomiserede forsøg på økologisk dyrkede marker. På yderligere to lokaliteter er de fire sorter også sammenlignet med hensyn til plantetab, modtagelighed overfor skadedyr og bladsvampe.
Indledende undersøgelser af de fire sorters fremspiringsprofil indikerer, at Daphna spirer hurtigst frem med topspirer ved 83 daggrader, og Klimt viser tendens til at spire langsomst frem ved 98 daggrader. Gul sennep spirer hurtigst frem allerede ved 50 daggrader og kan anvendes som indikatorplante til at fastsætte tidspunkt for eventuel blindstrigling.
For angreb af trips, runkelroebiller og jordlopper udviser de fire sorter, Daphna, Davinci, Klimt og Whisky omtrent samme skadesniveau. Overfor bladsvampe viser Daphna mindre modtagelighed overfor meldug i forhold til de tre øvrige sorter, mens alle fire sorter viser ensartet modtagelighed overfor rust. Overfor Cercospora viser Klimt måske mindre modtagelighed end de øvrige tre sorter. En høj bladdækning er en fordel i konkurrencen overfor ukrudt og Davinci, Klimt og Whisky indikeres at have et højere bladdække end Daphna.
På en lokalitet med forekomst af roecystenematoder medfører NT sorten Daphna 11-18 pct. højere udbytte end de tre øvrige sorter, der ikke har den nematodtolerante egenskab.
På en anden lokalitet medfører de fire sorter omtrent samme udbytteniveau.

948-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR og Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Både tidlig (2. marts) og sen såning (1.-3. april) medførte dårligere fremspiring samt udbyttetab for de tre afprøvede jordbearbejdningstyper (efterårspløjning, efterårsdybdeharvning, direkte såning på volde). Såning på volde gav det højeste udbytte ved tidlig såning, men også en langt større andel af stokløbere end ved efterårspløjning.

Dyrkning på volde lykkedes bedre i 2019 end i 2018, hvilket skyldes en kombination af forbedret teknik og mere tørre forhold ved anlæg af voldene i efteråret 2018 sammenlignet med anlæg i 2017.

Plantetal, udbytte og sukkerprocent ved efterårsdybdeharvning var mindst følsom overfor såtidspunkt og gav generelt den højeste sukkerprocent.
Pløjefri dyrkning (dybdeharvning og dyrkning på volde) gav i forsøget en højere andel af stokløbere.

211-2019 Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I tre forsøg undersøges strategier til bekæmpelse af ukrudt. Strategier uden Betanal og Betanal Power har medført 4-6 pct. ukrudtsdækning mod 2 pct. dækning i behandlinger med Betanal og Betanal Power, men det har ikke bevirket tydelige udbytteforskelle. Betanal Power udskiftet med Betanal har indikeret sammenlignelig effekt. Nortron indikeres at være mest effektiv, når produktet tages med i strategier fra T1. Der er mindre forskelle mellem de afprøvede doseringer af Nortron. Der er en tendens til færre ukrudt pr. m2 hvor Command er tildelt efter fremspiring i forhold til før fremspiring.

505-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Herbicidstrategier til bekæmpelse af spildraps er undersøgt. Forsøgsplanen er den samme som to forsøg udført i 2018. Resultaterne viser ikke tydeligt effekt af Command før fremspiring – hvilket stemmer overens med resultaterne fra 2018. Der er generelt forholdsvist lave fytotoksicitetsniveauer i forsøget.

506-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Ukrudtsbehandlinger udført i bånd i rækken og mellem rækkerne kombineret med radrensninger er afprøvet med forskellige strategier mht. midler. Udgangspunktet er en standard strategi i rækkerne sammen med 2 x radrensning – dette er afprøvet sammen med forskellige løsninger mellem rækkerne med Command, Boxer, DFF og Proman. Behandlingerne har alle reduceret ukrudtet i og mellem rækkerne svarende til en effekt på 94-98%. Nogle behandlinger har medført fytotoksiske symptomer i større eller mindre grad. Det ser ud til, at behandlingerne med DFF har forårsaget væsentligt flere fytotoksiske symptomer end de andre behandlinger – hvilket i øvrigt stemmer godt overens med resultaterne fra forsøget i 2018.

507-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I årets sortsforsøg, ligesom i praksis, har udbytteniveauet været svingende i sukkerroer. Men totalt set har sukkerroerne klaret sig meget godt og udbytteniveauet er højt. Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. En markedssort skal levere et højt sukkerudbytte under forskellige vejr- og jordbundsforhold, og sorterne testes i seks forsøg mindst to år, før de kan blive markedsført. Det tidligere system med observationssorter er ved at blive opløst når frøfirmaerne kan sælge frø af godkendte sorter direkte til dyrkerne.

Blandt sukkerroesorter, der har været i afprøvning i mere end et år, er der i år stor forskel i udbytte i kr. pr. ha. Selma KWS er den markedsførte sort med højeste indtægt. Sorterne Twix og Evalotta KWS ligger øverst i gruppen af højestydende observationssorter.

Det største sukkerudbytte for nematodtolerante sorter på inficeret mark, er i årets forsøg Nelson og tæt efter følger observationssorten Twix. Nelson giver et gennemsnitligt merudbytte på 2,6 ton sukker pr. ha eller 23 procent mere end den modtagelige målesort Davinci. Men forskellen til markedssorterne Lombok, Fenja KWS og Daphna er ikke statistisk sikker.

101-103-109-114-2019 Desirée Börjesdotter, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Sukkerudbyttet på landsplan med 13,5 ton per hektar er det næsthøjeste nogensinde, og det er kun overgået af udbytterne i 2014 (14,2 ton per hektar) som også er det varmeste år, hvor gennemsnitstemperaturen blev målt til hele 10 grader jævnfør DMIs statistik.

Desirée Börjesdotter, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Svampebejdsning med Tachigaren og Vibrance SB er undersøgt i fire forsøg. Der har været milde angreb af rodbrand på 8 pct. planter, hvilket ikke har givet anledning til plantetab. Der er tendens til 1-2 pct. merudbytte for svampebejdsning. Flere års forsøgsresultater viser at bejdsning med Thiram og Tachigaren medfører bekæmpelse af rodbrand og højere endelige plantetal. Der er opnået varierende merudbytte med tendens til 1 pct. i gennemsnit.

423-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I tre forsøg er bekæmpelse af bladsvampe, udbytte og nettoøkonomi undersøgt efter behandling med fungiciderne Opera, Comet Pro, Amistar Gold samt Propulse i forskellige doseringer. Desuden er tilsætning af additiverne Thiopron og UPL7550 undersøgt.
Meldug og rust har været de dominerende bladsvampe i forsøgene i 2019 og desuden er Cercospora set mere udbredt end normalt. To behandlinger med 0,5 l/ha Opera har resulteret i et merudbytte på 18 pct. i forhold til ubehandlet og netto ca. 2.200 kr. pr. ha. Effekt af additivet Thiopron er højst ved tilsætning inden begyndende angreb af meldug og har i forsøg med meldug forstærket effekt af 0,25 l/ha Opera. Tilsætning af UPL7550 har også forbedret effekt på meldug.
Behandling med Amistar Gold efterfulgt af Opera har bekæmpet meldug og rust på niveau med Opera, og viser tendens til lavere opnået udbytte sammenlignet med to behandlinger med 0,5 l/ha Opera. Behandlinger med de ikke godkendte midler Propulse og Comet Pro har medført høje merudbytter på 19-22 pct.
I gennemsnit af tolv års forsøg har svampebekæmpelse med Opera resulteret i merudbytte på 9-11 pct. og et nettomerudbytte på ca. 1.200 kr. pr. ha. To behandlinger med halv dosering og to behandlinger med kvart dosering Opera har resulteret i nettomerudbytter på samme niveau. I gennemsnit af to års forsøg har Opera resulteret i en bedre sygdomsbekæmpelse og et sikkert højere nettomerudbytte end Amistar Gold.

402-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I to forsøg på konventionelt areal er tre produkter, Kumulus, Armicarb 85SP og Serenade ASO, undersøgt for deres effekt på bladsvampe, som mulige løsninger til økologisk sukkerroedyrkning. Kumulus og Serenade ASO viser mest effekt mod meldug. Merudbytte på op til 7 pct. er opnået i det ene forsøg med størst angreb af meldug, og der er positiv nettoøkonomi på fire behandlinger med henholdsvis 3,5 kg Kumulus og 2 liter Serenade ASO pr. ha.

411-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I varslingstjenesten for bladsvampe i sukkerroer er der ugentligt moniteret angreb i en række sorter i 15 marker fordelt i dyrkningsområdet. Varsling for første behandling er udsendt fjerde uge i juli. Virkning af første behandling er observeret aftagende efter tre uger, hvorefter der er varslet for opfølgende behandling afhængigt af optagningstidspunkt. I 2019 har rust været den dominerende bladsvamp, der har udviklet sig fra sidst i juli og frem til optagning. Meldug har i mange marker kun vist svage angreb, dog lokalt har der været stærkere angreb. Angreb af Cercospora har været mere udbredt end normalt, og har udviklet sig fra anden uge i august for at stagnere midt i september. Angreb af Ramularia har været meget svag.

407-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere