indhold

Bejdsning mod rodbrand i sukkerroer

Mikkel Nilars, NBR
423-2023 Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

Svampebejdsning med Tachigaren og Rampart er undersøgt i fire forsøg. Angrebene har været moderate – således er i gennemsnit 10 pct. af planterne i ubehandlet angrebet med rodbrand i den første registrering og 4 pct. af planterne i den anden registrering. Det moderate angreb har givet anledning til lave plantetal. Der er observeret generelle merudbytter for bejdsning med Tachigaren mod rodbrand på mellem 3 pct. og 6 pct. højere relativt sukkerudbytte for de bejdsede led, hvilket svarer til 563 til 707 kg. sukker pr. hektar. Flere års forsøgsresultater viser at bejdsning med Tachigaren medfører bekæmpelse af rodbrand og højere endelige plantetal. Der er opnået varierende merudbytte med tendens til 2-3 pct. højere relativt sukkerudbytte i gennemsnit over de sidste 11 år. Leddene med frø behandlet med blandingen af Tachigaren og Rampart tyder på, at der ikke har været nogen effekt af penthiopyrad mod de sygdomme, der er til stede i forsøgene. Dette er som forventet, da forsøgslokaliteterne er blevet aktivt udvalgt til ikke at indeholde sygdomme som phoma eller rhizoctonia – og derfor forventedes det ikke at have udbytte af at bruge Rampart i disse forsøgsområder.

Conclusion

Fungicide seed treatment with Tachigaren and Rampart has been investigated in four trials. The attacks have been moderate – so on average 10 percent of the plants in the untreated shows attack with damping off in the first assessment and 4 percent of the plants in the second assessment. The moderate attack has resulted in low plant numbers. General increased yields for seed treatment with Tachigaren against damping off between 3 and 6 percent relative sugar have been observed for the treated entries, which corresponds to 563 to 707 kg. sugar per hectare. Several years of experimental results show that seed treatment with Tachigaren leads to control of damping off and higher final plant numbers. Varying excess yields have been achieved, with a tendency of 2-3 percent higher relative sugar yield on average over the last 11 years. The entries with seeds treated with the mixture of Tachigaren and Rampart indicate that there has been no effect of penthiopyrad against the diseases present in the trials. This is as expected, as the trial sites have been actively selected not to contain diseases such as phoma or rhizoctonia – and therefore it was not expected to benefit from using Rampart in these trial areas.