indhold

Dyrkning af sukkerroer i stribebaseret sædskifte

Otto Nielsen, NBR
711-2023, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Konklusioner (på basis af 1., 2. og 3. forsøgsår / forsøgsserie afsluttet)
• Udbytteniveau i hovedafgrøder (byg, havre, hestebønner, sukkerroer) var på samme niveau i tre og seks meter striber (ingen signifikante forskelle i gennemsnit for tre års dyrkning).

• Samlet set har der i de tre forsøgsår været begrænsede skader fra sygdom og skadedyr og overvejende uafhængigt af stribebredderne på tre og seks meter.

• Markante skader fra stankelsbenslarver samt insektgnav i hestebønner og sukkerroer indikerer, at visse skadedyr kan opformeres i et stribebaseret dyrkningssystem, hvor der hvert år dyrkes de samme afgrøder. Tre års undersøgelser er dog for kort tid til at konkludere, om der på sigt vil opstå mere hensigtsmæssige balancer mellem skadelige og nyttige organismer.

• Udvikling af bladsvampe i sukkerroer var væsentligt reduceret i forhold til forekomst af bladsvampe generelt i roedyrkningsområdet samt økologiske sortsforsøg. Forsøgsdesignet er dog ikke velegnet til at konkludere, hvorvidt dette alene kan tillægges stribevis dyrkning.

• Efter diverse udfordringer i 2021 har robotbaseret dyrkning generelt forløbet uden problemer i 2022 og 2023. Konsekvent anvendelse af robot med samme vægt og sporvidde har dog ført til markant sammenpakket jord i de fastliggende kørespor.

• Der henvises i øvrigt til kommende afrapportering fra øvrige projektpartnere vedrørende forekomst af nyttedyr m.m. (https://icrofs.dk/en/research/danish-research/organic-rdd-6/stripcrop)

Conclusions (based on year 1, 2 and 3 (last year))
• The yield level of main crops (barley, wheat, faba beans, sugar beets) were similar in three- and six-
meter-wide crop strips (no significant effects after three years cultivation).

• Overall, there has been few symptoms from pest and diseases and generally independent of strip widths of three and six meters.

• Extreme sporadic damage from Tipula-larvae together with pest damage in faba beans and sugar beets indicate that some pests may benefit from a strip-based cropping systems, where certain crops are cultivated yearly. However, a three-year study is too limited to conclude about long-term effects.

• The development of leaf diseases in sugar beets was reduced compared to the general picture in the beet-growing area in Denmark and organic variety-trials. Data are, however, to limited to conclude whether this is due to strip-based cultivation.

• Following some challenges in 2021, robot-based cultivation has generally been without any noteworthy problems. Consequent use of the same robot has, however, led to markedly compacted soil in the permanent tracks used by the robot.

• Further results will follow. (https://icrofs.dk/en/research/danish-research/organic-rdd-6/stripcrop)