indhold

Bladgødskning af sukkerroer med kvælstof

Otto Nielsen, NBR
305-2023, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Tildeling af 25% af N-mængden som bladgødskning gav tilsvarende udbytter og kvalitet som placering af al N-gødning ved såning, mens øgning af bladgødnings-N til 50% indikerede udbyttetab. Forsøgsserien fortsætter i 2024.

Conclusion

Application of 25% of total-N to leaves resulted in similar yield and quality compared to full N-placement at sowing, whereas 50% leaf-N indicated yield loss. The study continues in 2024.