Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

Generelt er svampemidler under massivt pres i landbrugsafgrøder, idet flere aktivstoffer i de kommende år bortfalder pga. skarpere miljøkrav. Samtidigt udfordres fungicider af resistensudvikling i bladsvampene. I meldug og Cercospora er de første tegn på fungicidresistens også set i sukkerroer. Bekæmpelse af bladsvampe i kommende sæson gennemgås.

I midten af februar mødtes 270 forskere, branchefolk og dyrkere fra Europa, Asien og Amerika på den 77. IIRB (Internationale Institut for Sukkerroeforskning) kongres i Bruxelles. Det kom frem gennem mange af talerne, at samarbejde om nye teknikker og videnskab er vejen frem – og at samarbejdet kommer til at lægge grunden for fremtidens sukkerroedyrkning.

I skrivende stund er der ikke givet endelig meddelelse fra Miljøstyrelsen, hvorvidt dispensation til bejdsning med Gaucho i sukkerroer bliver godkendt i 2020. Hvis der gives dispensation til anvendelse af Gaucho vil der kun undtagelsesvist være behov for yderligere insektsprøjtninger. Hvis der ikke gives dispensation til Gaucho er der en ny situation i marken, hvor man som dyrker gennem sæsonen, skal følge forekomsten af skadeinsekter i marken og nøje følge insektmonitoreringen i sit område. Forsøgsresultater i 2019 viser, at når det gælder angreb af runkelroebiller medfører bejdsning med Gaucho og Force begge en effektiv bekæmpelse af runkelroebiller og deraf øgning af plantebestanden.

I

I 2020 er cirka halvdelen af det danske sukkerroeareal tilsået med Force-bejdsede roer. Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, og efter fremspring kan der derfor blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger i roer, hvor forekomst af skadedyr overskrider bekæmpelsestærsklen. Det er vigtigt kun at behandle ved konstateret behov, dels for at minimere omkostninger og mindske forbrug af insekticider og dels for at skåne nyttedyr. Derfor er forekomst af skadedyr i Force-bejdsede roer fulgt ugentligt i en række udvalgte marker. Forekomst og varsling har fra april til ind i juli kunne følges på sukkerroer.nu, sukkerroe App og i SEGES registreringsnet.

I disse dage har alle valgt roesorter og venter på at kunne komme i gang med at så. Det er resultaterne fra sidste års cirka 3000 forsøgsparceller i Denmark som er grundlag for den sortliste den danske Sortskommissionen enes om til dyrkning i 2020. Man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at en så stor del af virksomhedens ressourcer investeres i sortsafprøvning? – hvad er udbyttet? Det er naturligt at diskutere omkostningerne for sortsafprøvningen og hvordan den påvirker prisen på frø.

Ved dyrkning af roer bejdset med Force skal der i kommende sæson holdes øje med angreb af skadedyr. Det bliver vigtigt at observere i egen mark, at følge den ugentlige monitering/varsling samt at anvende aktuelle bekæmpelsestærskler. Det tilrådes at være tilbageholdende med sprøjtninger med Karate og Lamdex.

I de forgangne tre år er der i NBR-regi – og til dels i relation til 5T-projektet – lavet undersøgelser i et større antal marker i Danmark og Sverige. I Sverige har fokus ligget på at forklare, hvorfor der i nogle marker findes pletter med udpræget dårlig plantevækst – dvs. et selektivt valg af marker – mens man i Danmark har taget prøver i en god og en mindre god plet hos de dyrkere, der er med i 5T-projektet (figur 1). I den kommende tid skal 5T-projektet afrapporteres og vi skal på forskellig vis forsøge at få mest ud af undersøgelserne.

Cirka halvdelen af årets sukkerroefrø er bejdsede med Gaucho på dispensation. Den anden halvdel beskyttedes mod insekter med Force-bejdsning. Trykket fra skadevoldere har i år været forholdsvis hårdt og en betydende del af arealet er blevet sprøjtet. NBR arbejder med at finde alternative løsninger.

Titlen på denne artikel er formuleret som et spørgsmål og det korte svar er JA. Det andet spørgsmål er så, hvad man skal gøre for at få noget ud af det, og det tredje spørgsmål er, hvor meget merudbytte det drejer sig om udtrykt i kg eller kroner, dvs. kan det betale sig? Vi har ikke svaret på alle disse spørgsmål og de svar vi vil kunne give, vil næsten alle sammen starte med ”det kommer an på….”

 

Sammanställning av de långliggande bördighetsförsöken visar att det finns mycket att vinna på att ha en god PK status i sina jordar. Resultaten visar att det även är lönsamt att gödsla intensivare vid korta arrendekontrakt om markstatusen är dålig. Denna rapport är ett underlag till artikeln i betodlaren som publicerades i andra numret 2020 som som finns att ladda ner på NBR:s hemsida.

Bördighetsförsöken startade 1957 och syftar till att studera effekten av olika fosfor och kalium (PK) strategier över tid. I försöksserien ingår fyra olika PK strategier, noll, gödsling enligt bortförsel, bortförsel + 15kg P och 40 kg K samt bortförsel + 30 kg P och 80 kg K. På varje PK strategi ligger även en kvävestege mellan 0 och 210 kg N. Planen omfattar dessutom två olika växtföljder, en utan stallgödsel och en med stallgödsel. I växtföljden med stallgödsel tillförs 25 ton nötflyt en gång i växtföljden och för övrigt tillförs handelsgödsel enligt plan. PK gödseln sprids två gånger i växtföljden, dels till vårkornet, dels i stubben efter höstvetet. NBR har fått tillgång till data från de senaste 36 åren från de skånska platserna och gjort en ny sammanställning av de år då sockerbetor odlats. Försök med tveksamma resultat har uteslutits i analysen. Totalt omfattar datamaterialet som använts 29 försök fördelade på 6 platser. I dagsläget är två av plasterna nedlagda och fyra försök kvarstår.