Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

Sammanställning av de långliggande bördighetsförsöken visar att det finns mycket att vinna på att ha en god PK status i sina jordar. Resultaten visar att det även är lönsamt att gödsla intensivare vid korta arrendekontrakt om markstatusen är dålig. Denna rapport är ett underlag till artikeln i betodlaren som publicerades i andra numret 2020 som som finns att ladda ner på NBR:s hemsida.

Bördighetsförsöken startade 1957 och syftar till att studera effekten av olika fosfor och kalium (PK) strategier över tid. I försöksserien ingår fyra olika PK strategier, noll, gödsling enligt bortförsel, bortförsel + 15kg P och 40 kg K samt bortförsel + 30 kg P och 80 kg K. På varje PK strategi ligger även en kvävestege mellan 0 och 210 kg N. Planen omfattar dessutom två olika växtföljder, en utan stallgödsel och en med stallgödsel. I växtföljden med stallgödsel tillförs 25 ton nötflyt en gång i växtföljden och för övrigt tillförs handelsgödsel enligt plan. PK gödseln sprids två gånger i växtföljden, dels till vårkornet, dels i stubben efter höstvetet. NBR har fått tillgång till data från de senaste 36 åren från de skånska platserna och gjort en ny sammanställning av de år då sockerbetor odlats. Försök med tveksamma resultat har uteslutits i analysen. Totalt omfattar datamaterialet som använts 29 försök fördelade på 6 platser. I dagsläget är två av plasterna nedlagda och fyra försök kvarstår.

Det såg ut att bli stora problem med bladlus i sockerbetorna i år. Redan i mitten av maj hittades de första bladlössen. Skyddet som neonikotinoiderna har erbjudit under 20 års tid
saknades. Indikationen var densamma från sockerbetskollegorna i Europa. Men hur blev det och vad gör vi för framtiden?

Betodlaren 3-2019 Desirée Börjesdotter, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

När sockerbetor inte längre är betade med neonikotinoider kan virussmittade bladlöss utgöra ett ökat problem. Så för att undersöka förekomsten av virusgulsot
samlades blad in i Sverige och Danmark 2018.

Betodlaren 3-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Anne Lisbet Hansen, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Nematoder ställer till med stor skada i våra grödor. Det kan handla om både minskning av skörd och försämrad kvalitet. Inte nog med det, flera arter är karantänskadegörare som regleras av
växtskyddslagen och drabbade fält omfattas därför av speciella regler. I denna artikel tar vi upp vad du kan göra för att minska problemen med nematoder och samtidigt öka bördigheten.

Betodlaren 1-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Lars Persson, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Nytt år, nya möjligheter och nya utmaningar. De två senaste säsongerna har tydligt visat vinsten av god markstatus. Goda växtförutsättningar i marken ger odlingssäkerhet. Betorna klarar
stress och påfrestningar bättre när marken har god struktur och växtnäringen är tillgänglig.

Betodlaren 1-2019 Desirée Börjesdotter, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Under torra förhållanden är det svårt att lyckas med ogräsbekämpningen i betor. Den begränsade mängden preparat och doser ställer höga krav på er odlare och det krävs extra
omsorg för att lyckas. Några av framgångsfaktorerna för en lyckad ogräsbekämpning lyfts fram i denna artikel.

Betodlaren 1-2019 Joakim Ekelöf, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Sedan slutet av 90-talet har betorna etablerats med insektsbetningsmedel från gruppen neonikotinoider och betodlaren har inte behövt bekymra sig speciellt mycket för plantbortfall. Betningsmedel från gruppen blev förbjudna 2018 i EU och Sverige är ett av de länder som inte har dispens för att använda neonikotinoider i sockerbetor

Betodlaren 2-2019 Desirée Börjesdotter, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

De senaste växtsäsongerna har blommande inslag i fälten blivit allt vanligare. Och det är inte ogräs som blommar! Utan man väljer att odla honungsört och andra blomsterblandningar
i fältkanter eller på delar av fälten.

Betodlaren 2-2019 Helena Elmquist, Verksamhetsledare Odling i Balans
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

För oss som odlar sockerbetor är det viktigt att veta vad som döljer sig i myllan. Frilevande nematoder kan ge skördeförluster och kvalitetsproblem. I det pågående arbetet kring frilevande
nematoder ser vi kopplingar till växtföljd, jordart och interaktioner med andra patogener som kan förvärra skadorna. Nematodproblematiken förtjänar fortsatt att tas på största allvar och
bjuder på en hel del utmaningar, inte minst vad gäller frilevande nematoder.

Betoldlaren 2-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR och Lars Persson, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Det är verkligen intressant att följa inventeringen av insekter i de svenska sockerbetsfälten. Entusiastiska kollegor från Växtskyddscentralen i Alnarp, Nordic Sugar
och NBR arbetar tillsammans för att skapa en klar bild av årets insektstryck. Året när den beviljade dispensen för Gaucho försvann.

Betodlaren 2-2019 Desirée Börjesdotter, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Kalciumgödsling diskuteras sällan ur ett växtnäringsperspektiv i sockerbetor. Plantan behöver stora mängder men trots det förekommer kalciumbrister enligt litteraturen sällan i fält. NBR:s
växtnäringsinventering vittnar dock om att vissa fält ligger under gränsvärdena.

Betodlaren 2-2019 Joakim Ekelöf, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Virusgulsot på sockerbetor orsakas av flera olika virus som alla ger olika typer av gulnande blad. Skördeförlusterna kan bli betydande och ligger mellan 30 och 50 procent, beroende på virus.
Virusen påverkar ofta sockerhalten som blir mycket låg. I och med att neonikotinoider förbjudits finns oron att virusgulsot på nytt kan bli ett allvarligt problem i sockerbetor.

Betodlaren 2-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer