Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

I 2022 er der ikke tildelt dispensation til Gaucho-bejdsning i sukkerroer, og hele dyrkningsområdet er tilsået med Force-bejdsede roer. Force-bejdsning beskytter mod jordboende skadedyr under fremspiring, men beskytter ikke de grønne dele af planten over jorden. Derfor kunne der i indeværende sæson eventuelt blive behov for supplerende insekticidsprøjtninger, hvis forekomst af skadedyr oversteg bekæmpelsestærsklen. Formålet er at bekæmpe skadedyr kun ved konstateret behov for dermed at skåne nyttedyr samt at minimere omkostninger og unødvendig brug af insekticider. Derfor har det været vigtigt nøje at følge forekomst af skadedyrene. Forekomst og varsling har fra april til juli kunne følges på sukkerroer.nu, AgriPortal App og i SEGES registreringsnet.

NBR gennemfører i samarbejde med GPS Agro igen i 2022 undersøgelser på Førslev Gods med gradueret tildeling af kvælstof (foto 1). I 2021 blev to principper for tildeling sammenlignet, mens vi i år kvantificerer effekten af tre kvælstofniveauer i 18 delområder indenfor en mark på knap 39 ha. Tildelingskortet (figur 1) er udarbejdet af GPS Agro med henblik på at afklare, hvor meget kvælstofeffekten varierer indenfor marken.

I år er der ingen dispensation til Gaucho i sukkerroer, og konventionelle roer bliver beskyttet med Force-bejdsning i de tidlige vækststadier. Samtidig er muligheder for supplerende sprøjtning begrænset. NBR arbejder med at finde alternative metoder for kontrol af insektskadedyr.

I en årrække er der blevet advaret om at cercospora-bladplet vil etablere sig i Danmark og vil medføre betydelige udbyttetab. Indtil videre er dette scenarie udeblevet dog er der observeret en stigning i forekomst af cercospora i marker i de seneste tre roesæsoner. Når temperaturerne kommer til at stige om sommeren, vil denne trend fortsættes. Hvordan skal vi tackle en kommende cercospora-epidemi og hvor godt er vi klædt på?

Bekæmpelse af bladsvampe er en vigtig parameter for opnåelse af et højt sukkerudbytte. I 2021 viste forsøgsresultater høje merudbytter for bladsvampebekæmpelse, hvilket skyldtes kraftige rustangreb og høj tilvækst i efterårsperioden. I det følgende gennemgås anbefaling til svampebekæmpelse i det nye år og der ses mere på sorters modtagelighed og deres behov for bekæmpelse.

• Graduering af kvælstof havde så lille udbyttemæssig effekt, at det ikke på basis af denne ene undersøgelse kan konkluderes at effekten er reel.
• Det vurderes, at det valgte forsøgsdesign (afprøvning af tildelingsalgoritme i relativt stor skala) kan bruges til at validere tildelingsalgoritmer opnået i andre studier, og at flere afprøvninger er nødvendige.
• Det bør undersøges om historiske dosis-respons forsøg og/eller brug af satellitdata kan bruges til at forbedre de afprøvede algoritmer.

341-2021, Otto Nielsen, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

• Den ønskede udsæds-graduering blev opnået med den anvendte såmaskine.
• Uforudsigelige vejrforhold kan have en afgørende betydning for om den ønskede plantetæthed opnås.
• Det vurderes at det valgte forsøgsdesign kan bruges til at validere tildelingsalgoritmer opnået i andre studier

342-2021, Otto Nielsen, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Bederust har været den dominerende svampesygdom i 2021 og kraftige angreb af meldug er kommet senere end normalt. Angreb af Ramularia har været svage. Angrebene af Cercospora bladplet har de sidste tre år været lidt kraftigere end i tidligere år.

Der blev i varslingstjenesten varslet for første svampebehandling i uge 30 (25.-31. juli) og for anden behandling i uge 33 (15.-21. august).

407-2021, Anne Lisbet Hansen, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

I et forsøg med svage angreb af runkelroebiller er der opnået 7 procent i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og 3 procent for bejdsning med Force 20 CS uden sikker forskel. I et forsøg med svage angreb af trips er der opnået 0-2 procent i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 CS, men merudbyttet er ikke sikkert. Af de to bejdsemidler har Gaucho WS 70 bedst effekt mod begge skadedyr. Der er i de to forsøg ikke opnået sikre merudbytter for supplerende sprøjtninger med pyrethroiderne Lamdex og Mavrik.
I gennemsnit af 6 forsøg i 2019-2021 med angreb af runkelroebiller og trips har bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 SC resulteret i udbyttestigninger på 13 og 11 pct. uden sikker forskel men sikker forskel til ubejdset. Supplerende sprøjtninger har ikke med sikkerhed øget merudbytterne i forsøgene.
I 2020 var der svage forekomster af ferskenbladlus i forsøgene uden efterfølgende virusgulsot. I 2018 i forsøg med angreb af bedebladlus medførte bejdsning med Gaucho WS 70 et merudbytte på 12 pct. og Force 20 CS medførte 2 pct. i merudbytte, og Force 20 CS forventes ikke at have effekt på bedebladlus.

461-2021, Anne Lisbet Hansen, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

I tre forsøg undersøges strategier til bekæmpelse af ukrudt. Der har i år generelt været en meget god effekt af alle ukrudtsbehandlinger, hvilket gør forskellene mellem strategierne i årets forsøg relativt små. Det kolde og våde vejr i maj medførte en del fytotoksiske skader i roerne hvor der er anvendt Centium. Resultaterne viser dog, at det har haft en minimal (ikke signifikant) indflydelse på udbyttet. Strategier uden Betanal og Betanal Power viser lavere effekt end strategier med. Det ser i forsøgene ud til, at en del af denne tabte effekt har kunnet opvejes af brug af Centium før og/eller efter fremspiring. Den gode effekt er hjulpet godt på vej af vejret, som i år har været optimalt for Centiums effektivitet. I årets forsøg har været et par led uden Safari – der har ikke været signifikant forskel på led med og uden Safari. Det skal bemærkes, at der ikke i forsøgene har været spildraps eller andre af de arter som Safari normalt har særlig god effekt over for.

505-2021, Mikkel Nilars, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Ukrudtsbehandlinger er udført med forskellige dyser, for at finde frem den optimale metode til ukrudtsbekæmpelse i bånd over sukkerroerækkerne. Ukrudtsbekæmpelsen mellem rækkerne er udført med to gange radrensning. Behandlingerne er udført med en halv dosis af NBRs standard strategi for ukrudtsbekæmpelse. På grund af den generelt ekstremt gode effekt af ukrudtsbehandlinger i 2021 har der ikke været signifikant forskel mellem de forskellige dysers effekt på resultatet af sprøjtningerne. Enkelte led træder dog igennem – der er opnået ringere effekt der, hvor der er anvendt dyser med grove dråber sammenlignet med fine dråber. Det ser i disse forsøg ud til, at det er en fordel at vinkle dyserne, hvor der anvendes grove dråber.

507-2021, Mikkel Nilars, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Ukrudtsbehandlinger med Conviso One båndsprøjtet i rækkerne er undersøgt i kombination med radrensning. I forsøget er Conviso One udbragt alene eller i blanding med relevante blandingspartnere.
Ukrudtsbekæmpelsen i rækkerne har været meget effektiv og der er ikke tydelig forskel mellem de forskellige led.
Ukrudtsbekæmpelsen i form af radrensning mellem rækkerne har ligeledes været meget effektiv.
Konklusionen er, at det er muligt at opnå en meget effektiv ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, ved at kombinerer båndsprøjtning med Conviso One i rækkerne med radrensning mellem rækkerne.

565-2021, Mikkel Nilars, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Det højeste sukkerudbytte blev i årets forsøg opnået i forsøgsled uden gylletilførsel til efterafgrøden. Forsøgsserien afsluttes med årets forsøg og indgår i en samlet afrapportering af yderligere forsøg udført i 2019-2020. En endelig konklusion vil derfor ikke blive givet i denne kortfattede rapport over 2021-forsøgene.

329-2021, Otto Nielsen, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

• Gentagne overkørsler med autonom redskabsbærer reducerede roevægten i rækken op ad hjulene.
• Det forventes at ovenstående negative effekt kan reduceres vha. hjulmontering og sporløsnere, lettere robot til udvalgte opgaver samt ved at opbygge en stærkere jordstruktur på sigt (aktiviteterne fortsættes i 2022).
• Forskydning af spor (så der ikke køres spor-i-spor) medførte i et anden afprøvning fortsat relativt dybe hjulspor ved første overkørsel og denne metodik vil ikke blive genafprøvet.

730-2021, Otto Nielsen, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer

Herbicidstrategier til bekæmpelse af spildraps er undersøgt i to forsøg. De led, der i årets forsøg er behandlet med Centium (før fremspiring, efter fremspiring eller både før og efter fremspiring) har haft en bedre effekt mod spildraps end standardleddet uden Centium. Højest effekt er opnået ved at anvende Centium både før og efter fremspiring. Der har i årets forsøg været et højt niveau af fytotoksiske skader på roerne som følge af Centium. Det ser dog ikke ud til at have påvirket udbyttet væsentligt (hvilket stemmer fint overens med resultatet i andre forsøg fra i år såvel som fra tidligere år).

506-2021, Mikkel Nilars, NBR
Ladda ner rapport som PDF Läs mer