indhold

Demo Granhill 2013

Anders Rydén, Sanna Rosendahl och Robert Olsson

Konklusion

Projekt 20-20-20 syftar till att de tjugo procent bästa odlarna år 2020 ska skörda 20 ton socker per hektar. Ett antal faktorer som bedöms ha störst effekt på skördeutvecklingen har rangordnats och etablering är en av de potentialer som har identifierats som kanske den allra viktigaste för att nå målet.
2012 startade vi i Sverige en satsning på just etablering och Granhill Jordbruks AB på Österlen utsågs till försöksvärd. Denna satsning har nu fortsatt under 2013 på samma gård.
Upplägget har varit att gårdens ordinarie sätt att etablera betorna på har fungerat som bas och sedan plockade vi in, för oss, nya eller obeprövade etableringsmetoder. Sådd på kammar och strip tillage är några vilka vi bedömde hade potential att vara bättre och som framförallt kunde fungera som underlag i diskussionen kring hur vi kan lyfta skördarna. Kamsådd och strimsådd provades 2012. Allt blev inte perfekt och vi tyckte att det var motiverat med ytterligare ett års provning.
Avkastningspotentialen på fältet var mycket god vilket visade sig vid skörd av försöken. Alla etableringsmetoder gav över 16 ton socker per hektar och som mest uppmättes drygt 17,4 ton i gårdens egna led.
Plantering av betor provades också. Planterade betor hade ett stort försprång gentemot betor som såddes vid samma tidpunkt. Resultaten visar att skörden blev god, 17 ton socker per hektar. Till nackdelarna uppmärksammades bland annat: mycket vatten-krävande vid etablering, dålig rotform med mycket greniga rötter samt stora kostnader för plantor och plantering.
Betydelsen av bevattning och bevattningsintensitet undersöktes också. Normal bevatt-ning med 3×30 mm jämfördes med intensiv 5×18 mm, ”normal” + en tidig bevattning och obevattnat. Bevattningsförsöket lades tvärs över de olika etableringsmetoderna. Bevattning gav mellan 1 och 2 ton socker mer per hektar jämfört med obevattnat över alla etableringsmetoderna. Vi kunde inte visa att intensiv bevattning eller en tidigare bevattning haft någon positiv effekt på skörden.
I demoytan visade vi bl.a. upp olika betningar, ogräsbekämpning, sorter, sådd med Väderstad Tempo och radrensning.
En större visning anordnades och denna besöktes av drygt 400 betodlare. Flera mindre visningar under året genomfördes också.
Konceptet med demoodlingar och praktiska försök har fungerat väl. Intresset hos de som besökte visningarna var stort och feedbacken positiv. Samarbetet med gården har fungerat mycket bra och är en viktig del i att det blev så lyckat.

Conclusion

The 20-20-20 project aims to the goal that the twenty percent best growers in year 2020 will harvest 20 tons of sugar/ha. A number of factors that are considered to have the greatest impact on crop development have been ranked and establishment is one of the potential that has been identified as perhaps the most important to achieve the goal.
In Sweden we started in 2012 a project on establishment with trials and demos at the farm of Granhill, located in the south east part of Skåne. This effort has now continued in 2013 on the same farm.

The set up was that the farm’s regular way of establishing the beets was the base of the trial and then we picked out, for us, new or untried establishment methods to test against the farmers method. Drilling on ridges and strip tillage are methods which we considered had the potential to be better and also could serve as a basis for discussion on how we can increase yields.

Drilling on ridges and strip tillage was tested in 2012, everything was not perfect and we felt it was justified with further testing in 2013.
Yield potential in the field was very good, all establishment methods yielded over 16 tons of sugar/hectare and as most we measured more than 17.4 tons in the farm’s own method.

Planting beet seedlings was also tested. Planted beets had a big advantage compared to drilled beets. The results show that the yield was good, 17 tons of sugar/ha. The disadvantages highlighted include: high water demand when planted, poor root shape with very sprawling roots and high costs for seedlings and planting.

The importance of irrigation and irrigation intensity was also investigated. Normal irrigation with 3×30 mm was compared with intense 5×18 mm, “normal” + an early irrigation and unirrigated. The irrigation trial was placed across the different establishment methods. Irrigation resulted in between 1 and 2 tons of sugar more/ha compared to unirrigated, across all establishment methods. We could not show that intensive irrigation or an early irrigation had any positive impact on the yield.

In the demo area of the field we showed among other things various seedtreatment, weed control, varieties, seeding with Väderstad Tempo and inter-row cultivation.
A larger field day was organized and this was attended by over 400 beet growers. Several smaller field days during the year was also arranged.

The concept of demo trials and practical experiment has worked well. Interest of those who visited the field day was great and the feedback positive. The collaboration with the farm has worked very well and is an important part of the success.