indhold

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Otto Nielsen & Jens Nyholm Thomsen
307-2013

Konklusion

Der har ikke været signifikant udbytteforskel mellem de anvendte gødninger.

Samlet set, har placerede flydende gødninger (110 kg N/ha) givet tre procent højere udbytte end bredspredte faste gødninger (125 kg N/ha). Effekten skyldes formentligt først og fremmest udbringningsmetoden mere end det skyldes de forskellige gødninger jævnfør erfaring fra forsøgsserier med placering kontra bredspredning af gødning.

Der er ingen effekt af at gøde direkte i sårillen med 7 kg/ha N, P og K

Conclusion

No significant differences between the tested fertilizers are observed.

In average placed liquid fertilizers (110 kg N/ha) has resulted in three percent yield increase compared to broadcasted solid fertilizers (125 kg N/ha) and incorporated into the soil by harrowing. According to previous experiences the differences in yield can be explained due to the different application methods rather than the differences in the fertilizers composition.

No effect from applying 7 kg/ha of N, P and K directly into the seed row is shown.

Formål

Formålet med forsøget er at sammenligne forskellige faste og flydende gødninger fra Yara udbragt på forskellig måde.

Metode

Forsøget er udført på efterårspløjet lerjord (JB7) i et sædskifte bestående af korn i tre efterfølgende år og sukkerroer hvert fjerde år. Halmen blev fjernet i 2012 og en efterafgrøde bestående af gul sennep blev etableret og gødet med 15 kg N/ha. Endvidere er der tilført 10 ton Carbokalk per ha.

Der er anvendt faste og flydende gødninger fra Yara (tabel 1). De faste gødninger er blevet bredspredt på pløjejorden og nedharvet med Germinator-harve i forbindelse med etablering af såbed. De flydende gødninger er placeret i 8 cm dybde og 8 cm fra rækken med gødningstænder. Endvidere er der påmonteret specialudstyr på såmaskinen til at placere 7 kg N, P og K per ha direkte i sårillen. Udstyret udgøres af en trykbeholder og et standard udstyr til nedfældning af flydende gødning, hvor dysen sidder placeret mellem såskær og mellemtrykrullen.

Forsøget er udført i fire gentagelser i parceller (36 m2) med seks roerækker (50 cm rækkeafstand), hvor de midterste to roerækker (9 m2) høstes.

Resultater og diskussion

Sukkerudbytterne har i forsøget varieret fra 16,3 til 17 ton sukker/ha. Udbytteforskellene er ikke signifikant forskellige, men en supplerende analyse af data viser, at der er signifikant forskel på effekten af bredspredte og nedharvede faste gødninger kontra placeret flydende gødning både med hensyn til rod- og sukkerudbytte (tabel 1). Tidligere undersøgelser ved Alstedgaard har tilsvarende vist, at der er et merudbytte for placering af gødning i forhold til bredspredning samt at udbringningsmetoden har større effekt end formen på gødningen. Udbytteforskellene tilskrives derfor udbringningsmetoden, og ikke forskellen i gødningerne.

 

Tabel 1. Sukkerudbytte- og kvalitet ved gødskning med faste og flydende gødninger fra Yara. De faste gødninger er spredt på den efterårspløjede jord og dernæst harvet to gange med Germinatorharve. De flydende gødninger er placeret med gødningstand i 8 cm dybde og 8 cm fra rækken. Til udførelse af led 6, er der anvendt separat tryktank samt dyser, der er monteret mellem frøudkast og den efterfølgende trykrulle.
 

 Led

Behandling N Planter Rod Pol Sukker Sukker Ren-hed Na K Amino-N
Kg / ha 1000/ha t/ha % t/ha relativ % pr 100 g sukker
1 Fast NPK 18-4-14           bredspredt 125 94 90,8 18,25 16,58 100 96,1 54 661 28
2 Fast NS 24-6            bredspredt 125 93 89,5 18,16 16,25 98 96,2 53 650 33
3 Flydende Flex 18-1 placeret 110 101 94,3 18,08 17,04 103 95,6 58 652 32
4 Flydende Flex 16-2 placeret 110 99 92,9 18,41 17,10 103 96,1 54 644 27
5 Flydende Flex 10-2-5 placeret 110 98 91,6 18,35 16,80 101 95,5 53 654 28
6 Flydende Flex 18-1 placeret                       7-7-7 i sårillen 103+7 94 92,3 18,06 16,66 101 96,6 56 654 30
LSD-værdi   0,22
CV   4 3 1 3   1 5 2 15
1-2 Fast gødning bredspredt 125 93 90,2 18,2 16,42 100 96,1 54 656 30
3-4-5 Flydende gødning placeret 110 99 92,9 18,3 16,98 103 95,7 55 650 29
P-værdi (P<0,05 anses for signifikant effekt) 0,01 0,04 0,3 0,02 0,02 0,3 0,2 0,3 0,5

 

I et nærtliggende forsøg er der placeret N34 med tilsvarende udstyr, der også har været anvendt til placering af de flydende gødninger fra Yara. En afbildning af resultaterne i samme graf, viser tydeligt den reducerede effekt af de bredspredte faste gødninger (figur 1).

I forsøget er det yderligere undersøgt om en del af gødningen med fordel kan placeres i sårillen, og herunder at tilføre ekstra indhold af P og K i form af en flydende specialgødning indeholdende 7 % N, P og K (led 6). Denne fremgangsmåde er inspireret af positive resultater fra forsøg i Finland, men det har ikke været muligt at vise nogen effekt i dette forsøg. Forsøgsserien forventes videreført i 2014 efter samme plan.