indhold

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Otto Nielsen & Jens Nyholm Thomsen
307-2014

Konklusion

Der har været signifikant forskel på udbyttet for de anvendte gødninger og udbringningsmetoder i et forsøg anlagt på areal med lavt fosfortal (1,2). I øvrige forsøg har der ikke været nogen signifikante udbytteeffekter.

I alle forsøg har udbyttet været lavere ved 125 kg N/ha, når gødningerne er bredspredt og nedharvet sammenlignet med placering af 110 kg N/ha.

Placering af 7 kg P/ha i sårillen har øget udbyttet i et af tre forsøg med 4 %, hvor Pt er lavt, men udbyttestigningen er på samme niveau som ved traditionel tildeling af fosfor (svarende til at der ikke er nogen effekt af placeringsmetoden).

Conclusion

In one trial with low background level of P, significant effect between fertilizers was observed. No significant yield effect was seen in the other trials.

I all trials, sugar yield was higher with 110 kg N placed than 125 broadcasted an incorporated by harrowing.

In one trial with low background level of P, placement of 7 kg/ha P into the seed furrow gave a yield increase of 4 %. The same level of yield increase was also observed when P was applied by traditional methods.

Formål

Formålet med forsøget er at sammenligne forskellige faste og flydende gødninger fra Yara udbragt på forskellig måde.

Metode

Forsøgene er udført på efterårspløjet lerjord i et sædskifte med korn og roer. Der er udført et forsøg i 2013 og to forsøg i 2014. I 2014 har forsøgene været anlagt på jord med lave-middelhøje fosfortal, mens fosfortallet for forsøgsarealet i 2014 var højt (tabel 1).

I de tre forsøg (tabel 2) har der været anvendt faste og flydende gødninger fra Yara. De faste gødninger er enten blevet bredspredt på pløjejorden og nedharvet med Germinator-harve eller placeret med såmaskinen i 8 cm dybde og 8 cm fra rækken med gødningstænder. De flydende gødninger er ligeledes placeret af såmaskinen.

På såmaskinen er der endvidere påmonteret specialudstyr til at placere 7 kg fosfor direkte i sårillen (behandling nr. 6 i 2013 og behandling nr. 8 i 2014). Udstyret udgøres af en trykbeholder og et standard udstyr til nedfældning af flydende gødning, hvor dysen sidder placeret mellem såskær og mellemtrykrullen.

Forsøgene er udført i fire gentagelser i parceller (36 m2) med seks roerækker (50 cm rækkeafstand), hvor de midterste to roerækker (9 m2) høstes.

 

Tabel 1. Jordanalyser for forsøg udført med Yara-gødning i 2013 og 2014.
År Forsøg Rt Pt Kt Mgt Bt Humus N-min
            % Kg N/ha
2013 821 8,1 7,4 17,2 7,6 8,8 1,4 38
2014 822 8,0 1,2 8,7 3,8 5,9 1,6 41
2014 823 7,8 3,7 10,4 6,3 6,5 1,6 41

 

Resultater og diskussion

Effekten af de forskellige gødninger og udbringningsmetoder er forskellig i de udførte forsøg (tabel 2). Dette kan umiddelbart tilskrives forsøgsarealernes forskellige indhold af specielt fosfor og kun i forsøg 822 i 2014, hvor fosfortallet er lavt (1,2), er der signifikant forskel på udbytterne (bemærk at Flex 18-1 anvendes som reference til at beregne det relative sukkerudbytte). I forsøg 822 er sukkerudbyttet lavest ved anvendelse af bredspredt og nedharvet N-S gødning og højest ved anvendelse af NPK-gødninger med en høj andel af P og K (granuleret NPK 18-4-14 og flydende NPK 10-2-5). Der er ligeledes opnået et højt udbytte med flydende N-P 18-1 i kombination med tildeling af 7 kg P/ha i sårillen.

Metoden med tildeling af P i sårillen rapporteres at have givet store merudbytter i forsøg i Finland, hvilket formodentligt kan tilskrives at P kan forbedre planteetablering og tidlig vækst, hvis jordtemperaturen er lav. I de tre gennemførte forsøg ved NBR er det derimod kun det ene af de tre forsøg, der tyder på at der kan være en effekt af tildeling af P i sårillen. I de to andre forsøg, hvor der er middel-høje fosfortal (forsøg 821 og 822) er der ingen effekt af P i sårillen.

Det er ikke muligt direkte at sammenligne effekten af bredspredt-nedharvede og placerede gødninger, da N-tildeling er 125 kg N/ha ved nedharvning og 110 kg N ved placering og der er tale om forskellige gødningstyper. På trods af den øgede N-mængde ved nedharvning, er der i forsøgene merudbytte ved placering af gødning. I forsøg 821 og 822 er der tale om 3 % merudbytte og i forsøg 823 er der 13 % merudbytte, hvis gennemsnittet af de to udbringningsmetoder sammenlignes på tværs af gødningstyperne. I forsøgene i 2014 er det muligt at sammenligne NPK 18-4-14 nedharvet og placeret, og her er merudbyttet henholdsvis 4 og 15 %.

 

Tabel 1. Sukkerudbytte- og kvalitet ved gødskning med faste og flydende gødninger fra Yara. Bemærk at specielt fosfortallet var lavt i forsøg 823 i 2014 (tabel 1). Bemærk at Flex 18-1 anvendes som reference ved beregning af det relative sukkerudbytte indenfor hvert forsøg.

 GR.=Granulat / Fl.=Flydende gødning; Metode 1:Gødning bredspredt på pløjejord og nedharvet / Metode 2: Gødning placeret ved såning (8 cm dybt 8 cm fra rækken) / Metode 3: Gødning placeret ved såning samt yderligere tildeling af 7 kg P/ha i sårillen.

821-2013 Behandling Type Me-tode N P K Pol Sukker Na K AminoN
kg/ha % t/ha Rel. mg/100 g sukker
1 NPK 18-4-14 Gr. 1 125 25 94 18,25 16,6 97 54 661 28
2 NS 24-6 Gr. 1 125 0 0 18,16 16,3 95 53 650 33
3 Flex 18-1 Fl. 2 110 4 0 18,08 17,0 100 58 652 32
4 Flex 16-2 Fl. 2 110 12 0 18,41 17,1 100 54 644 27
5 Flex 10-2-5 Fl. 2 110 19 53 18,35 16,8 99 53 654 28
6 Flex 18-1+7 Fl. 3 110 10 0 18,06 16,7 98 56 654 30
LSD-værdi 0,22 ns ns ns ns Ns
822-2014 Behandling Type Me-tode N P K Pol Sukker Na K AminoN
kg/ha % t/ha Rel. mg/100 g sukker
1 NPK 18-4-14 Gr. 1 125 25 94 17,77 20,4 97 26 607 61
2 NS 24-6 Gr. 1 125 0 0 17,41 19,9 95 28 595 60
3 NPK 15-4-8 Gr. 2 110 26 59 16,99 20,5 98 30 579 84
4 NPK 18-4-14 Gr. 2 110 22 83 17,78 21,2 101 26 592 55
5 Flex 18-1 Fl. 2 110 4 0 17,46 21,0 100 30 593 61
6 Flex 16-2 Fl. 2 110 12 0 17,67 20,7 99 29 591 58
7 Flex 10-2-5 Fl. 2 110 19 53 17,98 20,1 96 25 587 48
8 Flex 18-1+7 Fl. 3 110 10 0 17,42 20,3 97 30 600 61
LSD-værdi 0,31 ns ns 4 ns 9
823-2014 Behandling Type Me-tode N P K Pol Sukker Na K AminoN
kg/ha % t/ha Rel. mg/100 g sukker
1 NPK 18-4-14 Gr. 1 125 25 94 16,78 14,1 98 28 546 30
2 NS 24-6 Gr. 1 125 0 0 16,46 12,2 85 24 555 35
3 NPK 15-4-8 Gr. 2 110 26 59 16,14 14,5 101 29 555 46
4 NPK 18-4-14* Gr. 2 110 22 83 16,87 16,2 113 27 541 36
5 Flex 18-1 Fl. 2 110 4 0 16,51 14,3 100 30 542 30
6 Flex 16-2 Fl. 2 110 12 0 16,83 14,8 103 28 525 26
7 Flex 10-2-5 Fl. 2 110 19 53 16,82 15,5 108 31 535 31
8 Flex 18-1+7 Fl. 3 110 10 0 16,51 15,3 107 35 541 38
LSD-værdi 0,26 1,1 8 5 ns 8
*Behandlingen er kun gennemført i tre gentagelser, som ikke nødvendigvis repræsenterer hele forsøgsarealet