indhold

Effekter af jordpakning ved roeoptagning på såbedskvalitet og efterfølgende etablering af bygafgrøde

749-2015 Otto Nielsen

Konklusion

Det har på baggrund af de udførte analyser ikke været muligt at give et entydigt svar på hovedproblemstillingen, men flere resultater tyder på at såbedskvaliteten og
afgrødeetableringen blev påvirket af færdslen med de forskellige roeoptagere.

Ved undersøgelse af såbedskvaliteten viste analyserne at der var målbare effekter af færdslen med roeoptagerne på aggregatstørrelsesfordelingen og aggregatstabiliteten i
såbedet. Det viste sig at aggregaternes diameter blev større med stigende pakningsintensitet.

Derudover tyder resultaterne på at såbedets små aggregater (1-2mm) er mere stabile end de større aggregater (4-8mm) ved stigende belastningsintensitet. Resultaterne viste
ydermere at aggregaternes stabilitet var faldende med stigende behandlingsintensitet.

Det viste sig, at andre faktorer spiller en mere afgørende rolle for afgrødens etablering end såbedets struktur. I starten af vækstsæsonen blev der målt en positiv effekt af
stigende pakningsintensitet i planternes etableringsfase og frem til skridning, herefter blev planterne negativt påvirket. Dette blev bekræftet af en positiv sammenhæng
mellem tilvæksten i biomasse og stigende belastning. Der blev ikke gennem vækstsæsonen set signifikante forskelle på planterne i observationsfelterne mellem de forskellige optagere.
Høstudbyttet afslørede ikke forskelle mellem de fire optagertyper og stigende belastningsintensitet, men det tyder på at udbyttet påvirkes negativt af en ekstra overkørsel med fuld roeoptagerstank, hvilket kan ses i forskelle mellem de to typer af behandlinger.

Det var muligt gennem vækstsæsonen i byggen at se roemarkens gamle sprøjtespor. I starten af vækstsæsonen var afgrøden kraftigere i de gamle spor. Høstudbyttet viser
ligeledes at afgrøden gav mere i de gamle spor.