indhold

Ekonomi 2012 – repetition och reflektion

Anita Gunnarsson
Anita Gunnarsson

Konklusion

I förra numret av Betodlaren inleddes en redovisning av hur Team 20/20- gårdarna påverkas av sockerreformen om inga åtgärder vidtas. Vi fick bl a veta att odlargruppen tappar mellan 150 000 och 375 000 kr per år mellan 2004 och 2009 enbart till följd av sockerreformen om inget görs. Efter att ha arbetat med fältexperiment i betgrödan för att finna vägar till att sänka produktionskostnaden kom projektgruppen till insikt om att en stor del av lösningen på inkomstbortfallet måste sökas på företagsnivå – det skulle inte räcka med produktionstekniska åtgärder i betgrödan.