indhold

Förekomst och påverkan av Verticillium i sockerbetor i Sverige

Åsa Olsson, Lars Persson
437-2015

Konklusion

• Verticillium spp. detekterades i 13 % (n = 151) av fält som odlades med betor åren 2012-2014 i jordprov och i blast med vissnesjukesymptom.
• Insamlade isolat från kärlsträngar i blast med vissnesjukesymptom (n = 7 fält) var Verticillium dahliae enligt analys med artspecifika primers och PCR.
• Extraktion av DNA direkt från jord från 12 av de inventerade jordarna och PCR-detektion visade att V. dahliae fanns i 8 st, V. longisporum i 4 st, och att varken V. albo-atrum eller V tricorpus hittades.
• Verticillium spp./V. dahliae hittades i högre mängd i sockerbetor som odlades i växtföljder där även potatis ingick jämfört med växtföljder med oljeväxter/spannmål och utan potatis.
• Detektion av Fusarium spp. i kärlsträngarna av blast med halvsidig vissning visade att F. culmorum fanns i 69 % och F. avenaceum i 58 % av inventerade fält.
• I fält/blast med halvsidig vissning och med stor förekomst av F. culmorum kunde inte Verticillium spp. detekteras.
• F. culmorum finns i större utsträckning i växtföljder med raps/spannmål.
• Vid provning av sorter med resistens/tolerans mot Verticillium bör hänsyn tas till växtföljden på det aktuella fältet. Större risk för V. dahliae i potatisväxtföljder.

Inledning

Grön blast hela växtsäsongen är en nyckelfaktor för att få så hög sockerinlagring som möjligt och därmed en hög sockerskörd. Vissnesjuka angriper kärlsträngarna och gör att transporten till delar av bladet blockeras och slutligen dör enskilda partier, vilket resulterar i en socker­förlust för plantan. Inom släktet Verticillium finns det olika arter som angriper oljeväxter och potatis men även sockerbetor.

Bakgrund

I oljeväxtodling är vissnesjuka och kransmögel orsakat av svampsläktet Verticillium spp. en känd företeelse som har orsakat stora skördebortfall. Sjukdomen har varit svår att studera och prognosticera med traditionell metodik. Mindre känt är att även sockerbetor kan angripas av Verticillium och or­saka vissnande blad, ofta delar av bladet. I Holland pågår det undersökningar på sort­materialets känslighet för denna sjukdom (Pers. medd. B. Hanse, IRS, NL). På kraftigt smittade jordar kan skördeförlusterna där uppgå till nästan 20 %. För att kunna använda oss av denna information kring olika betsorters känslighet krävs det att vi vet smittoläget i det svenska odlingsområdet.

Under en rad av år har observationer av angripna blad gjorts i svenska fält i den senare delen av växtsäsongen. Den gula delen av bladen har avgränsats av mittnerven i bladet och det har varit tydligt att orsaken till symptomen har kommit från kärlsträngarna. I Tyskland och Holland har liknande symptom konstaterats vara orsakade av svampen Verticillium, men att även arter av Fusarium kan ge liknande symptom.

Samarbete med det TEMA-programmet BioSoM Uppsala/Skara och det till programmet anslutna laboratoriet Intertek ScanBi Diagnostics, Alnarp, har gjort det möjligt att göra effektiva analyser av infektion i plantmaterial med molekylär PCR-metodik. Under 2011 genomförde NBR en inledande undersökning på jordprov och blad med PCR från 50 fält i odlingsområdet och där kunde vi konstatera att Verticillium fanns närvarande i jorden, men att det inte blev någon infektion under växtsäsongen i fält, troligt­vis beroende på årsmånen.

Projektet har haft nära samarbete med BioSom och de forskare som har varit aktiva där. Jordar och isolat har bla analyserats av forskaren Sarosh Bejai på Institiutionen för Växtbiologi/ Prof. Dixelius lab, SLU Uppsala.  Samarbetet har varit mycket givande och gett synergieffekter för båda projekten. Det har skapat en verksamhet som har pågått i ett flöde från akademin och ut i fält och via ett kommersiellt analysföretag.

Målsättning

Målet var att 1) Inventera förekomsten av Verticillium på sockerbetor i odlingsområdet; 2) ta reda på vilken eller vilka arter av Verticillium som angriper sockerbetor; 3) fastställa om symptomen av halvt vissna blad är orsakade av Verticillium eller någon annan svamp; 4) och utreda betydelsen av andra grödor för skadegraden.

Material och metoder

Grundstommen i projektet var de 222 provytor (20 x 20 meter) i betodlingsområdet som NBR har kartlagt och arbetat med under tidigare SLF-projekt åren 2003–2011. Provytorna är ana­lyserade för grundläggande parametrar och långsamt eller icke föränderliga parametrar som kornstorleksfördelning, CEC, orgC och lermineralogi.

Under våren i samband med sådd togs ett jordprov i de provytor som ska odlas med socker­betor det aktuella året. Under de tre åren provtogs totalt 152 ytor om 20 x 20 meter jämnt fördelade över området. Proven lagrades i 10°C under ca två månader. Därefter gjordes ett biotest i växthus. Under fyra veckor växte tio betplantor per kruka (0,5 l) i sex upprep­ningar (krukor). Plantorna tvättas rena från jord och graderades med avseende på angrepp av Aphanomyces cochlioides. De 60 plantorna klipptes av vid fröfästet, rotsystemen delades upp i två delar, varav en del skickades till Intertek ScanBi Diagnostics, Alnarp som analyserade proven för Verticillium spp., Fusarium culmorum och F. avenaceum med qPCR och resterande analyserades för jordburna svampar samt oomyceter med traditionell tek­nik av NBR. Dessa två arter av Fusarium valdes med hänsyn till resultat från tidigare inventeringar på NBR där F. culmorum och i viss mån även F. avenaceum har hittats i stor omfattning och den förra i samband med rötor i blastfästet. Arten F. oxysporum, som orsakar vissnesjuka i bla USA, har hittats endast i låg frekvens i Sverige och Danmark, men då inte som vissnesjuka.

Delar av jordproven skickades till Eurofins, Kristianstad för analys enligt paket 2, däribland P-AL, K-AL, Ca-AL, pH, organiskt material, lerhalt och jordart. Jordproven skickades även till Nematodlaboratoriet Alnarp för analys av frilevande ­nematoder. I den ursprungliga planen skulle proven analyseras för betcystnematoden, men projektgruppen beslöt att ändra analysen till frilevande nematoder eftersom det var mer relevant i förhållande till förekomst av Verticillium spp. och Fusarium spp. Indikationer finns från andra undersökningar på att frilevande nematoder kan vara inkörsport för svampangrepp av bl a Verticillium spp. (pers. medd. H. Schneider, MSU Eastern Agr. Research Station, USA).

I september månad strax före skörd besöktes prov­ytorna för bedömning av symptom i fält. Blad med typiska symptom dvs. halvt vissna eller gul­nande, samlades in genom att bryta av dem i blastfästet vid betnacken. Från blastfästet, och 3-4 cm in, skars två 5 mm tjocka sektioner av med en steril kniv. En del skickades till Intertek ScanBi Diagnostics för analys med avseende på Verticillium spp. och Fusarium culmorum och F. avenaceum med qPCR på samma sätt som ovan. Den andra biten ytsteriliserades med natriumhypoklorit och lades på PD-agar för odling av förekommande svampar i kärlsystemet. Kolonier som växte fram renodlades för identifiering i ljusmikroskop och i några fall med PCR i BioSom-projektet. Provtagningen upprepas under åren 2012–2014 och gav analyser samt observa­tioner från provytor i 152 fält. Inledningsvis gjordes försök till gradering av vissnesjukan i fält, men med den relativt låg förekomsten under 2012 och det faktum att halvsidigt vissna blad fanns i alla fält, koncentrerades arbetet till att samla in blast för analys.

För att få en bild av kopplingen mellan sockerbetor och oljeväxter för uppförökning av Verticillium och Fusarium  i den sydsvenska växtföljden, besöktes under 2013 och 2014 höstrapsfält med symptom av vissnesjuka i Skåne. Provtagningen gjordes strax före plantornas mognad, då de ännu var gröna. Plantor som är brådmogna med angrepp av Verticillium eller någon annan kärlpatogen syns då tydligt eftersom de är mognadsgula. Plantor med synliga angrepp samlades in och bitar av kärlsträngarna ytsteriliserades i natriumhypoklorit och lades på PD-agar. Utväxande kolonier renodlades på nya plattor för identifiering i ljusmikroskop och med PCR i BioSom-projektet.

De insamlade isolaten från 2013 i sockerbetor och höstraps visade sig enligt PCR-analysen alla vara Verticillium dahliae. Detta är den art som enligt tidigare erfarenheter angriper sockerbetor och orsakar vissnesjuka. Eftersom alla isolaten från sockerbetor tillhörde V. dahliae bedömdes arbetet med inventering av vissnesjuka i höstraps i fält och insamling av isolat vara viktigare och mer relevant än att försöka uppnå infektion i ett test i växthus. Höstraps och sockerbetor är de vanligaste omväxlingsgrödorna i sydsvensk växtföljd och de odlas i stor utsträckning på samma fält.

Metodik för extraktion och rening av DNA (ScanBi Diagnostics, Alnarp)

Proverna har extraherats med CTAB och kloroform. Rötter har krossats i Bioreba-påsar och jorden (5 g) har skakats i 50 ml-rör. Efter centrifugering har supernatanten renats med NucleoSpin 96 Plant II kit (Macherey-Nagel). Sekvenser och koncentrationer för primer/probe för Verticillium spp. och F. culmorum och F. avenaceum är tagna från Atallah et al (2007) respektive Waalwijk et al. (2004). Dessa sekvenser särskiljer inte V. dahliae och V. longisporum från varandra men från andra arter av Verticillium (pers.medd. L. Sandager, Intertek ScanBi Diagnostics). I analyserna jämförs proverna med varandra under förutsättningen att det är samma mängd ursprungsmaterial. Resultatet presenteras som en semikvantitativ analys för Verticillium spp., F. culmorum och F. avenaceum i klasserna ND=ej detekterad; 1=låg; 2=mellan; och 3=hög.

 

Metodik för extraktion, rening och kvantifiering av DNA från isolat och jord (Sarosh Bejai, SLU, Uppsala)

DNA extraherades från isolaten med Fermentas DNA extraction kit. DNA kvantifierades med

Qubit (Invitrogen) och qPCR analysen gjordes med primers specifika för V. dahliae, V. longisporum, V. albo-atrum, och V. tricorpus. För DNA-analysen från jord togs 10 gram av jorden och finmaldes i en kvarn. Tre delprover a 350 mg togs från varje jordprov och utgjorde replikat. DNA extraktionen gjordes med MolBio Soil DNA extraction kit. DNA koncentration kvantiferades med Qubit (Invitrogen). qPCR gjordes med primers enligt ovan.

 

Tabell 1. Analysprogram i projektet 2012–2014

Analys 2012-2014 Analysmaterial Antal prov
Biotest följt av agarodling Plantor från biotest 152
Verticillium, Fusarium PCR Plantor från biotest 152
Frilevande nematoder, Alnarp Jord 152
Växtnäring jordart Jord 152
Verticillium, Fusarium PCR Blad från fält 152

Resultat

Under 2011 gjordes en första preliminär undersökning av Verticillium spp. i odlingsområdet. Av 51 testade jordar under 2011 innehöll 22 % smitta av svampsläktet. Jordarna testades i biotest och rötterna analyserades med PCR för Verticillium spp.. Däremot hade inga av de blad med synlig gulfärgning på halva bladet som hittades under senare delen av växtsäsongen någon förekomst av Verticillium det året.

Biotestet med jordprov avslutades efter fyra veckor och inga symptom på vissnesjuka med kunde ses efter den tiden, men Verticillium spp. kunde trots det detekteras i rotsystemen med PCR. Totalt under åren hade 13 % av provytorna jordsmitta av Verticillium spp. vid tidpunkten för sådd (tabell 2). Analyserna på fältprov under de tre åren 2012-2014 tyder på att totalt 13 % av fälten hade sockerbetsplantor med infektion av Verticillium spp. i kärlsträngarna på hösten i senare delen av odlingsåret (tabell 2). Det fanns en positiv korrelation i detektion av Verticillium med PCR mellan rötter från biotest och blast från fält (P = 0,025; tabell 8).

Blast med halvsidig vissning kunde hittas i de flesta fält och framförallt på äldre blad. Symptombilder på blast med förekomst av enbart V. dahliae eller F. culmorum visar inga tydliga skillnader (fig 1-2). Inga fält hittades under åren med ovanligt stor andel gula blad.

 

Isolat samlades in från bladskaft och sockerbetsblast med halvsidig vissning och av totalt 7 stycken identifierades alla som V. dahliae (tabell 3a). Inga av isolaten visade positiv signal för primers för V. longisporum, V. alba-atrum eller V. tricorpus.

Vid inventeringen i höstraps under 2013 besöktes fält i Skåne och tre av dessa hade tydliga symptom av vissnesjuka, dvs halvt eller helt vissna rapsplantor. Isolat togs fram av förekommande svampar i kärlsträngarna och analyserna med PCR enligt ovan visade att samtliga tre fält hade infektion av V. dahliae.

På 12 av provytorna i sockerbetor med förekomst av Vertcillium spp. i biotestet eller i vissnande blast i fält gjordes PCR-analys även direkt på jordprovet. Resultaten visade att V. dahliae fanns i 8 st, V. longisporum i 4 st, men att varken V. albo-atrum eller V. tricorpus hittades (tabell 3b).

Data från odlarna om fältens växtföljder visar att Verticillium spp./V. dahliae hittades i synnerhet i sockerbetor som odlats i växtföljder där även potatis förekommer (tabeller 3a-b; 4). Dessa växtföljder dominerade i Kristianstad-området. Förekomsten var mindre i växtföljder utan potatis.

Analyser med qPCR på kärlsträngar i blad med symptom i fält visade även att 70 % var infekterade med F. culmorum och 58 % med F. avenaceum (tabell 2). Motsvarande värden för analys med qPCR på rötter som växt i jordproven i biotest på våren innan odling var 39 respektive 18 %. Förekomsten bekräftades med isolering på PD-agar. I uppdelning i växtföljd tyder resultaten på att F. culmorum var mindre frekvent i växtföljder med potatis: 65 % av fälten med potatis i växtföljden hade ingen förekomst av svampen i kärlsträngarna. Omvänt hade fälten med störst förekomst av F. culmorum, 6-7% av alla provytor, ingen potatis i växtföljden, men kännetecknades av större andel raps och spannmål.

Analyser av jordproven för förekomst av frilevande nematoder indikerar en positiv signifikant korrelation mellan förekomst av Verticillium spp. i biotestet och antal stubbrotsnematoder (Trichodorus spp.; P = 0,038) och rotgallnematoden (Meloidogyne hapla; P = 0,016) (Tabell 7). Men det fanns ingen samband mellanfrilevande nematoder och förekomst av Verticillium spp. i fält.

 

Tabell 2. Detektion av Verticillium spp., F. culmorum och F. avenaceum med PCR 2012-2014; andel infekterade fält % (n=152); semikvantitativ detektion 1 = spår, 2 = låga mängder, 3 = höga mängder

    % fält med detektion av svamp i respektive mängd
Patogen n ej detekterad 1 2 3
Verticillium
PCR rötter vha 151 87 11 1 1
PCR Blast fältb 129 87 3 3 7
F. culmorum
PCR rötter vh 151 62 20 10 9
PCR Blast fält 113 30 43 21 5
F. avenaceum
PCR rötter vh 151 81 15 3 1
PCR Blast fält 113 42 35 20 3

a analys på rötter från plantor odlade i jordprov i biotest

b analys på blast i fält från jordprovens ursprung

 

 

Tabell 3a. Extraktion och PCR-analys av 1) plantor odlade i biotest; 2) betblast i fält (ScanBi Diagnostics); 3) isolat från betblast i fält (data Sarosh Bejai).

Prov Mängd Vert.* i

biotest

Mängd Vert.* i

fältprov

isolerad art Värdväxter förutom sockerbetor
1. Rutsbo 1 nd V. dahliae Raps
2. Trulsson nd 3 V. dahliae Potatis
3. Falk nd 2 V. dahliae Potatis, jordgubbar
4. Thim 3 nd Potatis
5. Håkansson nd 3 V. dahliae
6. Reslövsg 1 nd  – Raps
7. Jönsson 1 nd Potatis
8. Everöd nd 3 Potatis
9. Granhill 2 nd Potatis
10. Dahlsjö 1 3 V. dahliae Potatis, spenat
11. Bramst. 1 nd V. dahliae Raps
12. Slättäng 2 3 V. dahliae Potatis

*Semikvantitativ mängd Vertcillium spp. i qPCR: nd = ej detekterad; 1 = spår; 2 = låga mängder; 3 = höga mängder.

 

Tabell 3b. Extraktion och qPCR-analys av jordprov med artspecifika primers, data BioSom, Sarosh Bejai, Inst f. växtbiologi SLU Uppsala

Prov V. dahliae

  copies /g soil

V. longisporum

copies /g soil

V. albo-atrum

copies /g soil

V. tricorpus

copies /g soil

1. Rutsbo 187 nd nd nd
2. Trulsson nd 110 nd nd
3. Falk 210 69 nd nd
4. Thim nd nd nd nd
5. Håkansson 165 nd nd nd
6. Reslövsg 147 47 nd nd
7. Jönsson nd 88 nd nd
8. Everöd nd nd nd nd
9. Granhill 237 nd nd nd
10. Dahlsjö 311 nd nd nd
11. Bramst. 140 nd nd nd
12. Slättäng 129 nd nd nd

 

Tabell 4. Fält (%) med potatis eller raps i växtföljden och med kvantitet Verticillium spp. enligt detektion med qPCR

Klass PCR semikvant. Verticillium spp. Potatis i växtföljden Raps i växtföljden
Ja % (n=32) Nej % (n=74) Ja % (n=47) Nej % (n=38)
Ingen förekomst 72 97 98 82
1 spår 0 3 2 0
2 låga mängder 8 0 0 4
3 höga mängder 20 0 0 14

*Semikvantitativ mängd Vertcillium spp. i qPCR: 0 = ej detekterad; 1 = spår; 2 = låga mängder; 3 = höga mängder.

 

Tabell 5. Fält (%) med potatis eller raps i växtföljden och med kvantitet Fusarium culmorum enligt detektion med qPCR

Klass PCR semikvant. Fusarium culmorum Potatis i växtföljden Raps i växtföljden
Ja % (n=32) Nej % (n=74) Ja % (n=47) Nej % (n=38)
Ingen förekomst 65 19 20 54
1 spår 17 52 43 31
2 låga mängder 17 22 31 12
3 höga mängder 0 7 6 4

*Semikvantitativ mängd Fusarium culmorum i qPCR: 0 = ej detekterad; 1 = spår; 2 = låga mängder; 3 = höga mängder.

 

Tabell 6. Fält (%) med potatis eller raps i växtföljden och med kvantitet Fusarium avenaceum enligt detektion med qPCR

Klass PCR semikvant. Fusarium avenaceum Potatis i växtföljden Raps i växtföljden
Ja % (n=32) Nej % (n=74) Ja % (n=47) Nej % (n=38)
Ingen förekomst 48 47 51 65
1 spår 26 28 23 12
2 låga mängder 26 21 17 23
3 höga mängder 0 5 9 0

*Semikvantitativ mängd Fusarium avenaceum i qPCR: 0 = ej detekterad; 1 = spår; 2 = låga mängder; 3 = höga mängder.

 

Tabell 7. Korrelationer (Kendall) mellan förekomst av frilevande nematoder och Verticillium spp., F. culmorum och F. avenaceum 2012-2013

Nematod-förekomst   Vert PCR Rötter Vert

PCR

Blast

F. culm

PCR

Rötter

F. culm

PCR

Blast

F. aven

PCR

Rötter

F. aven

PCR

Blast

Stubbrot Koeff.

Prob.

n

0,2023

0,0385

105

ns ns ns ns ns
Rotsår ns ns ns ns ns ns
Rotgall Koeff.

Prob.

n

0,2353

0,0157

105

ns ns ns ns ns

 

Tabell 8. Korrelation (Kendall) mellan detektion av Verticillium spp. i rötter och blast med PCR

Verticillium olika metoder   Vert PCR Blast
Vert

PCR

Rötter

Koeff.

Prob.

n

0,3046

0,0251

54

 

 

 

Fig. 1a-b. Blast med symptom av vissnesjuka och med förekomst av enbart Verticillium dahliae (Trulsson 2013).

 

 

Fig. 2 a-b. Blast med symptom av vissnesjuka med förekomst av enbart Fusarium culmorum (I. Jönsson 2013; C. Pålsson 2013)

 

Diskussion

Undersökningen under åren 2012-2014 och med inledande analyser 2011 av förekomst av vissnesjuka i sockerbetor tyder på att Verticillium spp. har funnits i mellan 13-22 % av fälten och både i blast och i jord. Arten V. longisporum hittades i jordprov från fyra av tolv analyserade fält, och V. dahliae i åtta jordprov, men isolat från både sockerbetor och höstraps visade sig alla vara V. dahliae. Inverkan av växtföljden med ökad förekomst av Verticillium spp. när även potatis odlades i samma växtföljd, tyder på att V. dahliae dominerar och är den art som kan orsaka vissnesjuka i sockerbetor i Sverige. Detta är välkänt sedan länge i potatis i exv USA, Red-river valley, där vissnesjuka konstaterats orsakas av både V. dahlia och V. albo-atrum, men i dessa växtföljder har sockerbetor enbart infekterats av V. dahliae (Brantner et al., 2008). Även kålfält kan angripas av flera arter av Verticillium, exempelvis V. longisporum och V. dahliae (Banno, et al., 2011). I tester i växthus på ett svenskt isolat av V. longisporum angreps inte sockerbetor av denna art (Johansson et al., 2006). Den här redovisade undersökning är den första som gjorts i sockerbetor och bekräftar detta. Andra värdväxter finns inom släktet Brassica exv vitsenap och oljerättika (Eastburn och Paul, 2007). Men endast 2 % av fälten med raps i växtföljden hade spår och 98 % hade ingen detektion alls av Verticillium spp. i blast från fältet. Detta kan jämföras med potatisväxtföljderna där 20 % av fälten hade hög detektion av Verticillium spp..

Inverkan på skörd har inte studerats i denna undersökning och är svår att göra eftersom sjukdomen är jordburen och kräver jordsanering för att ge förhållandet mellan skörd på infekterad och oinfekterad gröda i samma fält. Studier i Holland kunde visa att odlare på lerjordar med toppskördar hade låga förekomster av bl.a. Verticillium och Rhizomania (Hanse et al., 2011). Men en möjlighet är att jämföra betsorter med och utan tolerans mot sjukdomen men dessa tester är ännu på försöksstadiet. I framtiden när sorter med påvisad tolerans finns tillgängliga, bör sortförsök utföras på fält med både sockerbetor och potatis i växtföljden för att få högt infektionstryck av V. dahliae.

Den relativt låga förekomsten av V. dahliae kan bero på att den har ett ganska högt temperaturoptimum, 25–28°C, vilket gör den vanligare i tempe­rerade zoner och infektionen av Verticillium sker direkt eller genom sår på värdväxtens rötter (Agrios, 2005). Sjukdomsutvecklingen påverkas av jord- och lufttemperatur samt jordens fuktighet. Optimalt är en lufttemperatur på 23°C och jordtemperatur på 15–19°C med till­räcklig jordfuktighet (Eastburn och Paul, 2007). Under torra förhållanden ökar symptomen eftersom kärlsträngarna är påverkade, medan mycket regn leder till svagare symptom.

En annan faktor är samverkan med andra skadegörare som orsakar sår på rötterna.Vid förekomster av betcystnematoder i jorden kan symptomen av Verticillium förvärras (Schneider, et al. 2010). I denna undersökning fanns ett positivt samband med stubbrotsnematoden som är en ektoparasit och som äter på finrötterna, men även till rotgallnematoden. Men sambanden är komplicerade eftersom dessa nematodarter uppförökas av potatis och även av morötter som odlas på dessa jordtyper med låg lerhalt.

Förekomsten av Fusarium spp. var stor och F. culmorum fanns i 70 % och F. avenaceum i 58%  av fälten och i blast med halvsidig vissning. Symptomen var liknande för blast med påvisad förekomst av V. dahliae vilket gör det svårt att göra fältundersökningar utan tillgång till molekylära verktyg. Vissnesjuka i sockerbetor orsakat av Fusarium är mest känt för F. oxysporum fsp. betae, Fusarium yellows (Schneider och Whitney, 1986), men även andra arter hittas regelbundet (Christ et al., 2011). I spannmål orsakar F. culmorum och F. avenaceum stråfusarioser och förekommer i kärlsträngarna. I sockerbetor ger F. culmorum svart vävnad i samband med torkstress och då i blasfästet och från vissnad blast, vilket kan förklaras med att svampen finns inne i kärlsträngarna. Förekomsten av F. culmorum var störst i proverna utan Verticillium, vilket kan bero på skillnader i växtföljd dvs avsaknad av potatis och större förekomst av spannmål vilket uppförökar dessa båda arter av Fusarium, men kan också bero på konkurrens mellan svamparterna.

En möjlig bekämpningsstrategi kan vara att välja sorter tolerant mot Verticillium, men hittills har inga sådana sortförsök gjorts i Sverige. Däremot har observationer gjorts om skillnader i antal vissnade blad i de officiella sortförsöken. Men för att få bra försök krävs det att ha en prognosmetod som visar om det finns Verticillium eller Fusarium i jorden. Extraktion av jord och analys med PCR direkt på jordprovet kan vara en möjlighet i framtiden.