indhold

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe / Prevention of resistance to fungicide restance in leaf diseases

Anne Lisbet Hansen
494-2017 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

I GUDP projektet IPMIROER er svampebehandlinger til forebyggelse af fungicidresistens undersøgt med to forsøg i to år. Der er anvendt to sorter med forskellig sygdomsmodtagelighed. I behandlingerne indgår en række forskellige behandlingsstrategier med flere forskellige aktivstoffer og virkemekanismer samt behandlingstider. Det er undersøgt, hvorvidt strategierne kan give samme eller bedre effekt på bladsvampe og udbyttepotentiale i sammenligning til normal praksis.

I 2016 har der i forsøgene været kraftige angreb af meldug, og især er der observeret høje angreb i den meget modtagelige sort Lombok. Der har desuden været middel til over-middel angreb af rust i begge sorter. Udbyttemålinger har vist 10-14 pct. merudbytte i Lombok og 5-10 pct. merudbytte i Cantona KWS. Tendensen, at Lombok giver relativt mere i merudbytte for svampebehandling i forhold til den mindre modtagelige sort Cantona KWS, er i overensstemmelse med resultater opnået i 2017 samt forsøgsserien ”Tidlig bladsvampebekæmpelse” udført i IPMIROER.

Resultaterne i 2016 viser, at de undersøgte antiresistente strategier giver effekt og udbytte på samme eller lidt lavere niveau som den normalt anbefalede strategi, to behandlinger med 0,5 l Opera pr. ha. Årsagen til at to behandlinger med Opera viser bedste resultat, er sandsynligvis, at Opera har bedre effekt mod meldug end Armure. Behandling tre gange med 0,25 l Opera pr. ha tidligt påbegyndt har desuden vist tendens til højt nettomerudbytte, men kun i den meget modtagelige sort Lombok.

I 2017 er sygdomsspektret forskellig fra 2016, hvor de dominerende bladsvampe er rust og Ramularia-bladplet med angrebsstyrke over-middel. Begge sorter er angrebet af rust, men den mindre modtagelige sort Cantona KWS har lavere Ramularia-angreb i forhold til Lombok. Merudbytte for svampebehandling opnået i Lombok er i 2017 på 12-15 pct, mens merudbytte i Cantona KWS er 7-10 pct. Tendens til højeste nettomerudbytte er opnået med behandling med 0,25 l Opera pr. ha ved begyndende angreb efterfulgt af 0,2 l Armure pr. ha tre uger efter. Opera og Armure har jævnbyrdig effekt mod Ramularia-bladplet, og Armure har lavere produktpris, hvilket sandsynligvis er årsag til, at denne behandling har tendens til at være mest rentabel i 2017.

Forsøgene i 2016-17 udført i GUDP projektet IPMIROER har indikeret, at en række forskellige behandlingsstrategier til forebyggelse mod fungicidresistens har reduceret bladsvampeangreb og har medført sikre merudbytter i forhold til ubehandlet. Der er ikke opnået sikre forskelle i merudbytte mellem de forskellige strategier, men resultaterne indikerer, at behov for bladsvampebekæmpelse især afhænger af hvilke bladsvampe, der dominerer og det pågældende sygdomstryk det pågældende år.

Hvilke bladsvampe, der udvikler kraftige epidemier, afhænger først og fremmest af de aktuelle klimatiske forhold. I 2016 har der på forsøgslokaliteterne været varme og tørre forhold i juli og august måned, hvilket har givet optimale forhold for udvikling af meldug. I 2017 har juni og juli måned været meget nedbørsrige med lavere temperaturer, hvilket har givet optimale forhold for udvikling af Ramularia-bladplet. I forsøgene, hvor der har været tidlige og kraftige angreb af meldug, har der været behov for to behandlinger med 0,50 l Opera pr. ha med opstart ved begyndende angreb. I forsøgene, hvor rust og Ramularia-bladplet dominerer, har behandling med en reduceret dosering Opera (0,25 l pr. ha) efterfulgt af reduceret dosering Armure (0,2 l pr ha) vist tendens til højeste nettomerudbytte.

Forsøgene har desuden indikeret, at sortens sygdomsmodtagelighed i visse tilfælde kan, hvis meget modtagelig, påvirke behov for svampebekæmpelse. Den meget modtagelige sort overfor meldug, Lombok, har i forsøgene 2016 vist tendens til højeste nettomerudbytte ved behandling tre gange med 0,25 l Opera pr. ha tidligt påbegyndt. Den højere modtagelighed overfor Ramularia-bladplet observeret i Lombok i 2017 har dog ikke resulteret i forskelligt bekæmpelsesbehov i forhold til den lavere modtagelige sort.

Conclusion

In the GUDP project IPMIROER prevention of fungicide resistance in leaf diseases is investigated with two trials 2016-2017. Two varieties with different disease susceptibility have been used. The treatments include a variety of treatment strategies with a variety of active substances and mechanism of action as well as treatment times. It has been investigated whether the strategies can give the same or better effect on leaf diseases and yield potential in comparison to normal practice.

The results have indicated that different treatment strategies for prevention of fungicide resistance have reduced the leaf disease attacks and have resulted in yield increase compared to untreated. There have been no clear differences between the different strategies, but the results indicate that the need for leaf disease control depends on which leaf disease dominates and the particular disease pressure in that year.