indhold

Husdyrgødning og organiske restprodukter i sukkerroedyrkningen

329-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

I det ene af to forsøg var der en tendens til at nedharvning af gylle øger udbytteniveauet. Et generelt højt udbytteniveau i det andet forsøg kan have sløret visse gødningseffekter.

Conclusion

In one of the two trials, there was a tendency to increased yields when slurry was incorporated by harrowing. A general high yield level probably masked some fertiliser-effects in the other trial.