indhold

IPM-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning

Konklusion

Projektets formål
Med fortsat øget fokus på IPM-principper er formålet med projektet at fortsætte undersøgelserne til belys-ning af forekomst og bekæmpelsesmuligheder af bladsvampe i konventionel og økologisk sukkerroedyrk-ning. Resultaterne leveres direkte som anbefalinger til rådgivere og dyrkerne. Der er følgende delformål i projektet:
1) At opnå aktuel information om forekomst og udbredelse af bladsvampe til dyrkere og rådgivere i dyrk-ningsområdet i sæson 2022 ved hjælp af monitering og varsling.
2) At finde de mest effektive bekæmpelsesmuligheder med anvendte og nye fungicider som alternativer til det udgået middel Opera, samt herunder at undersøge effekt af reducerede doseringer og varieret behand-lingsfrekvens.
3) At undersøge om reducerede doseringer kan effektiviseres gennem anvendelse af ny sprøjteteknik gen-nem valg af dysetype, – størrelse, -spredevinkel samt vandmængde.
4) At undersøge hvordan størrelsen af afgrødens biomasse påvirker behov for bekæmpelse af bladsvampe med det formål at kunne graduere fungicidforbrug ud fra NDVI-målinger.
5) At skabe bæredygtige muligheder for bladsvampebekæmpelse i økologisk sukkerroedyrkning ved at undersøge effekt af potentielle biologiske midler