indhold

Insektbejdsning med supplerende insekticidsprøjtning

461-2021, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I et forsøg med svage angreb af runkelroebiller er der opnået 7 procent i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og 3 procent for bejdsning med Force 20 CS uden sikker forskel. I et forsøg med svage angreb af trips er der opnået 0-2 procent i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 CS, men merudbyttet er ikke sikkert. Af de to bejdsemidler har Gaucho WS 70 bedst effekt mod begge skadedyr. Der er i de to forsøg ikke opnået sikre merudbytter for supplerende sprøjtninger med pyrethroiderne Lamdex og Mavrik.
I gennemsnit af 6 forsøg i 2019-2021 med angreb af runkelroebiller og trips har bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 SC resulteret i udbyttestigninger på 13 og 11 pct. uden sikker forskel men sikker forskel til ubejdset. Supplerende sprøjtninger har ikke med sikkerhed øget merudbytterne i forsøgene.
I 2020 var der svage forekomster af ferskenbladlus i forsøgene uden efterfølgende virusgulsot. I 2018 i forsøg med angreb af bedebladlus medførte bejdsning med Gaucho WS 70 et merudbytte på 12 pct. og Force 20 CS medførte 2 pct. i merudbytte, og Force 20 CS forventes ikke at have effekt på bedebladlus.

Conclusion

In a field trial with a low attack of pygmy beetles (Atomaria linearis), a yield increase of 7 percent was obtained for seed treatment with Gaucho WS 70 (60 g imidacloprid) and 3 percent for seed treatments with Force 20 CS (10 g tefluthrin), but with no clear difference. In a field trial with low attack of thrips, 0-2 percent yield increase is obtained for seed treatments, however, the yield increase is not significant. Of the two insecticide seed treatments, Gaucho WS 70 has the best effect against both pests. In the two trials, no clear additional yields have been obtained for supplementary foliar spraying with the pyrethroids Lamdex and Mavrik.
On average of 6 trials in 2019-2021 with attacks of pygmy beetles and thrips, seed treatment with Gaucho WS 70 and Force 20 SC have resulted in yield increases of 13 and 11 percent with no statistical difference but statistical difference to untreated. Supplementary sprays have not increased the sugar yield.
In the trials 2020, weak infestations of Myzus persicae did not result in virus yellows. In 2018, in field trials with infestations of black bean aphids (Aphis fabae), seed treatment with Gaucho WS 70 resulted in 12 per cent yield increase and Force 20 CS resulted in 2 percent yield increase, as Force has no effect on prayer aphids.