indhold

IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er med et nyt fokus overordnet at udvikle rentable bekæmpelsesmuligheder af ska-dedyr til konventionel og til dels til økologisk sukkerroedyrkning. Bekæmpelsesmulighederne skal i højere grad tage hensyn til IPM-principperne især med hensyn til 1) anvendelse af prognose og varslingsværktøjer, 2) skadetærskler samt 3) anvendelse af smalspektrede pesticider med mindre dosering og færre behandlin-ger. Herunder er formålet at udvikle en mere effektiv sprøjteteknik angående valg af dysetype, dysestørrel-se, vandmængde mm., som grundlag for nye anbefalinger. Det kvantificeres, hvordan de undersøgte meto-der virker.

Desuden er formålet at udvikle en metode til udsætning af bedebladlus i markforsøg med målet efterføl-gende at kunne udføre mere ensartede og sikre forsøg med skadedyrene.