indhold

Kortlægning af klimaeffekter i forbindelse med forskellige strategier for håndtering af roetop, halm og efterafgrøder i sædskifter med sukkerroer og produktion af biomasse til forgasning

Konklusion

Projektets formål
1. At skabe et overblik over de dyrkningsmetoder, sædskifter, efterafgrøder og muligt sortsvalg, som er bedst egnede i forhold til omsætning af biomasse og en optimeret klimaprofil. samt beskrive de massebalancer og klimaeffekter som vil være gældende ved forskellige kombinationer.
Det opnås ved at gennemføre et litteraturstudium om emnet.
2. At identificere typesorter, dyrkningsmetoder, samt efterafgrøder som er optimale i forhold til at om-sætte biomasse og opnå en gunstig klimaprofil. Samt kvantificere mængder af disse.
Det opnås ved at gennemføre markforsøg med typesorter, forskellige dyrkningsmetoder og efteraf-grøder samt gødningsstrategier i 2021 og i 2022. Herunder tilbageførsel af afgasset biomasse. Samt gennemføre forsøg med forskellige ensileringsmetoder af roetop og halm til biogas.
3. At kortlægge typiske landbrugsejendommes klimaprofil, herunder CO2-balancer, lattergasberegninger og kulstoflagring, for at belyse den aktuelle status for ejendomme med sukkerroer i sædskiftet, og derved at skabe et ”benchmark” i forhold til en fremtidig udvikling.
Det opnås ved gennemføre en klimaberegning på 10 udvalgte ejendomme med et nyt værktøj udvik-let ved SEGES.
4. At sikre projektets resultater formidles til dyrkere og andre interessenter.
Det opnås ved at formidle effektivt via hjemmesider, fagpressen, landmandsmøder samt en afslut-tende landsdækkende workshop.
5. At sammenfatte projektets resultater, så det kan medvirke til at skabe et fundament for en fremtidig klimaoptimeret og bæredygtig sukkerroeproduktion.
Det opnås ved at evaluere projektet og benytte resultaterne til at pege på de områder som er man-gelfuldt belyst for at optimere produktionen.