indhold

Kvælstof

Otto Nielsen & Jens Nyholm Thomsen
301-2014

Konklusion

Det maksimale udbytte i de to forsøg i 2014 er opnået ved tilførsel af henholdsvis 110 og 166 kg N/ha, og den optimale tilførsel er opnået ved tilførsel af henholdsvis 74 og 29 kg N/ha (7,60 kr./kg N) når merudbyttet konverteres til en alternativ afgrøde med DB 3.600 kr./ha. Når merudbytte beregnes som kvoteroer bliver optimum nået ved henholdsvis 73 og 36 kg N/ha.

I gennemsnittet af årene 2004-2014 med stigende udbytte er maksimalt udbytte nået ved 130 kg N/ha, hvorefter øget N-tildeling ikke påvirker sukkerudbyttet. I gennemsnit af årene 2004-2014 er optimum med de enkelte års N-priser opnået ved 86 kg N/ha. Året 2010 er dog undtaget på grund af ekstreme vækstforhold i forsøget.

Conclusion

The maximum yield in two trials was obtained at 110 and 166 kg N/ha, respectively and the economic optimum was at 74 and 29 kg /N/ha (7,60 kr./kg N), respectively when yield increases from 0 N is converted to alternative crop with net contribution 3.600 DKK/ha. When yield increase is calculated as contracted beets, the optimum can be calculated to be reached with an application at 73 and 36 kg N/ha respectively.

Maximum yield in average of the years 2004-2013 is reached by applying 130 kg/N after which no further increase in sugar yield was observed. In average of the years 2004-2014 (exclusive 2010), using the price attached to the respective, economic optimum was reached at 86 kg N/ha.

Formål

Formålet med forsøget er løbende at monitere, om den nødvendige N-tildeling for at opnå det maksimale udbytte ændres over tid samt ligeledes løbende at beregne den økonomisk optimale N-tildeling.

Metode

Forsøgene har i alle årene været gennemført ved efterårspløjning af lerjord (JB7) i et sædskifte bestående af korn i tre efterfølgende år og sukkerroer hvert fjerde år. I 2014 er der gennemført to forsøg, et forsøg 820 ved Holeby og et forsøg 821 ved Maribo. Sædskiftet i forsøgene ved Holeby indeholdt tidligere kun vårkorn med efterafgrøder (gul sennep) forud, og halmen blev nedmuldet. På øvrige lokaliteter er halmen typisk fjernet, og der har kun været efterafgrøder forud for sukkerroerne. Efterafgrøden er i forsøgene ved Sofiehøj generelt gødet med 15-20 kg N. Denne N-mængde er ikke medtaget i beregningerne. Endvidere er der typisk tildelt Carbokalk i mængder på 10 t/ha forud for sukkerroer.

Forsøget udføres i fire gentagelser i parceller (36 m2) med seks roerækker (50 cm rækkeafstand), hvor de midterste to roerækker (9 m2) anvendes til udbyttemåling.

 

Tabel 1. Der er udført forsøg med kvælstoftildeling til sukkerroer i alle årene 2004-2014. På grundlag af høstudbytte og kvælstofpris beregnes nødvendig kvælstofmængde for at opnå maksimalt sukkerudbytte samt den økonomisk optimale kvælstofmængde.
År Sted Opti-

mum

Maksi-mum N-pris N-min forår Forfrugt
kg N/ha kr/kg N kg/ha  
2014 Sofiehøj 74 110 7,60 41 Vinterhvede+gul sennep
2014 Maribo 29 166 7,60 54 Vinterhvede+gul sennep
2013 Sofiehøj 88 120 8,00 38 Vinterhvede+sennep
2012 Skottemarke 84 118 8,00 43 Vinter-hvede+sennep
2011 Holeby 71 110 7,80 31 Vårbyg+sennep
2010 Holeby

(Julietta)

80 intet 5,40 68 Vinterhvede+sennep
2010 Holeby

(Sabrina KWS)

154 203 5,40 68 Vinterhvede+sennep
2009 Holeby 95 109 4,50 37 Vårbyg+sennep
2009 Maribo 115 169 4,50 51 Vinterhvede+olieræd.
2008 Holeby 79 intet 8,00 46 Vårbyg+sennep
2007 Holeby 121 176 4,75 44 Vårbyg+sennep
2006 Holeby 77 96 4,73 34 Vårbyg+sennep
2005 Holeby 100 113 4,50 27 Vinterhvede
2004 Holeby 100 140 5,25 27 Vinterhvede
2004 Falster 60 105 5,25 59 Vinterhvede

 

Gødningen er i alle årene placeret ved såning (8 cm fra rækken i 8 cm dybde). Bortset fra 2004, hvor der anvendtes flydende gødning, er der i alle årene anvendt fast gødning med et højt N-indhold (Kemira N34 i 2014). Endvidere placeres P og K (0-4-21 i 2014) i mængder svarende til 10 kg P/ha og 53 kg K/ha uanset N-niveau.

I 2014 har forfrugten været vinterhvede med efterfølgende efterafgrøde (20 kg gul sennep/ha af nematod-resistensklasse I). Efterafgrøden i forsøget ved Holeby er gødet med 15 kg N/ha.

Ved de økonomiske beregninger anvendes årets gennemsnitlige kvælstofpris (7,60 kr./kg N i 2014), og det forudsættes, at merudbyttet anvendes til at erstatte sukkerroer med f. eks vinterhvede (alternativ dækningsbidrag II på kr. 3.600 kr./ha i 2014). Graferne for udbytte-respons med henholdsvis tons sukker/ha og kr./ha er fremstillet i Excel. Ved hjælp af Excels standardmodul er der dannet en trendline baseret på et tredjegrads-polynomium, der efterfølgende er differentieret og maksimum henholdsvis optimum er bestemt ved simpel løsning af andengrads polynomium, hvor dette sættes til nul (økonomisk standardmetode til optimering).

I gennemsnit af perioden 2004-2014 er det maksimale sukkerudbytte opnået ved omkring 130 kg N/ha, når N-gødningen placeres ved såning. Året 2010 er dog undtaget i gennemsnittet på grund af ekstreme vækstforhold i forsøget. I 2014 er den maksimale N-tildeling henholdsvis 110 og 116 kg/ha, hvilket er på niveau med gennemsnittet af årene. Værdien er aflæst direkte af forsøgsresultaterne.

Når den beregnede værdi for maksimalt udbytte i visse år ligger langt over 100 kg N/ha (tabel 1), skyldes det kurvens flade forløb for N-tildelinger over 100 kg/ha. I to år har udbyttekurven været stigende i hele det afprøvede interval, og et maksimum kan dermed ikke beregnes.

Det økonomisk optimale kvælstofniveau har i årene 2004-2014 varieret fra 29 til 154 kg N/ha afhængig af kvælstofpris og årets udbytterespons. I 2014 kan det økonomiske optimum beregnes til henholdsvis 29 og 74 kg N/ha med en kvælstofpris på 7,60 kr./kg N. Ved ændring af kvælstofprisen til 5 eller 10 kr./kg bliver den optimale N-tilførsel henholdsvis 79 og 41 kg N/ha for 5 kr./kg N og 70 og 18 kg N/ha for 10 kr./kg N.

Beregnes merudbyttet i forhold til 0 kg N/ha som kvoteroer bliver den optimale tilførsel med N-pris på 7,60 kr./kg henholdsvis 73 og 36 kg N/ha. Ved ændring af kvælstofprisen i denne betragtning til 5 eller 10 kr./kg bliver den optimale N-tilførsel henholdsvis 79 og 50 kg N/ha for 5 kr./kg N og 69 og 25 kg N/ha for 10 kr./kg N.

 

Tabel 2. Resultater for forsøg med kvælstoftildeling til sukkerroer 2014
Forsøg N Planter Rod Sukker Vh. jord Renhed Na K Amino-N IV-tal DBII Netto
  kg/ha 1000/ha t/ha % t/ha relativ % % pr 100 g sukker kr/ha kr/ha
820 0 107 82,0 17,7 14,50 100 7,9 92,7 18 588 38 1,91  11.763          –
SOF 40 106 102,3 17,7 18,16 125 7,4 93,1 20 583 42 1,94  13.295    1.532
80 101 110,6 17,7 19,58 135 6,5 93,9 22 585 54 2,08  14.017    2.254
120 110 111,3 17,5 19,47 134 7,0 93,5 22 581 62 2,15  13.438    1.676
160 110 114,5 17,3 19,83 137 7,7 92,8 27 598 80 2,39  12.900    1.137
200 108 116,0 17,2 19,92 137 6,1 94,3 28 595 100 2,58  13.070    1.307
LSD 6 6,1 0,3 1,16 8 ns ns 3 ns 11 0,11
821 0 104 90,1 17,3 15,55 100 4,4 95,8 24 645 41 2,11  12.891 0
KN 40 105 91,9 17,2 15,77 101 5,0 95,2 26 628 46 2,12  12.543 -349
80 103 101,1 17,1 17,28 111 4,8 95,4 27 645 63 2,34  12.955 64
120 106 103,3 16,7 17,26 111 5,2 95,1 30 674 78 2,58  12.298 -593
160 104 102,7 16,5 16,93 109 5,7 94,6 31 670 94 2,73  11.621 -1.270
200 104 105,6 16,4 17,34 111 5,4 94,9 30 667 102 2,80  11.555 -1.337
LSD   10,2 0,2 ns ns 0,7 0,6 3 27,2 10 0,16
N- pris 7,6 kr/kg N. Merudbytte beregnet som alternativ DBII 3.600 kr/ha

 

.