indhold

Luckring lyfte skörden

Johan Yngwe
Johan Yngwe

Konklusion

Det finns en potential i att bearbeta djupt inför etablering av sockerbetor. I en försöksserie under 2006 gav djup luckring på hösten till 35 cm och med ett roterande redskap 4% högre sockerskörd och 0,3 procentenheter högre sockerhalt jämfört med traditionell höstplöjning till 20 cm. Resultatet leder till intressanta funderingar inför fortsatta försök inom jordbearbetning.