indhold

Mekanisk og Kemisk ukrudtsbekæmpelse / Mechanical and Chemical Weed control

Otto Nielsen
509-2012_2015 Otto Nielsen

Konklusion

I gennemsnit af seks forsøg har fire bredsprøjtninger fjernet ukrudtet og der er opnået fuldt udbytte. Radrensning ovenpå fire bredsprøjtninger viser en tendens til udbyttereduktion på op til 3 pct. Radrensning har øget udbyttet, når der er ukrudt, hvor der kun bredsprøjtes et, to eller tre gange. I to forsøg har en bredsprøjtning været tilstrækkelig til at fjerne alt ukrudt, men de er ikke repræsentative.

På baggrund af nærværende og tidligere forsøgsresultater er der udviklet en model til beskrivelse af sammenhængen imellem ukrudtsdækning og relativt sukkerudbytte. Forsøgsresultaterne viser, at hvis mere end 2 pct. af jordoverfladen er dækket af ukrudt efter endt ukrudtsbekæmpelse og fuld effekt er indtruffet kan det medføre udbyttetab. Tilsvarende gælder, hvis mere end 2 pct. over roetoppen er dækket af ukrudt i august. Dette er en fornyelse af tærskelværdien før høst.

Den fjerde bredsprøjtning kan erstattes af en-to radrensninger, hvorved der opnås fuldt udbytte. Det reducerer BI med 28% i forsøgene. Yderligere reduktion kan opnås med båndsprøjtning i kombination med radrensning.

Conclusion

In average of six trials four sprayings have controlled all weed and maximum yield is achieved. Tractor pulled hoeing in combination with four sprayings show a tendency to yield reduction until 3 percent. Hoeing has increased yield when weed is present where only one, two or three sprayings has been executed. In two trials one spraying has been sufficient to control the weed, but those trials are not representative.

Based on the present and earlier trial results a model to describe the relation between weed cover and relative sugar yield has been developed. The trial results show if more than 2 percent of the soil surface is covered by weed after maximum efficacy on weed is reached after finalised weed control or 2 percent of the canopy is covered by weed in august yield losses is likely to occur. This is an adaptation of previous thresholds.

The fourth spraying may be substituted by one or two mechanical hoeing’s still achieving maximum yield. This will reduce the Danish treatment index by 28 percent in the present trials. Further reduction may be achieved by using band spraying in combination with mechanical hoeing.