indhold

Mottaglighet och tolerans hos olika betsorter gentemot betcystnematoden Heterodera schachtii 2011

Åsa Olsson
413 414 -2011

Konklusion

En av de skadegörare som sett över samtliga betodlande länder i Europa orsakar de största problemen i sockerbetor är betcystnematoden. Den viktigaste åtgärden mot BCN i stora delar av Europa är nu odling av toleranta betsorter. Toleranta betsorter ger en hög skörd trots att de angrips av BCN. Skörden på jordar utan nematoder är mindre jämfört med normalsorter och den inre betkvaliten är sämre. Ytterligare en nackdel är att de uppförökar antalet nematoder i marken. Uppförökningen är lägre än för normala sorter. Den första toleranta sorten som kom var Julietta. Det har under flera år varit svårt att hitta en tolerant betsort med hög skörd på jordar utan nematoder samt med bra betkvalitet. En ny tolerant sort, Cactus, som introducerades 2011 är bättre än Julietta i dessa avseenden och togs därför med i denna försöksserie. Inom gruppen standardsorter dvs sorter utan resistens eller tolerans mot BCN finns det en viss variation vad gäller motståndskraft mot nematoder. De normalsorter som har en viss motståndskraft sorter har kommit att kallas för ”Nematode Escape”-sorter (NE). I denna serie provas Rosalinda och Nexus i Sverige och Sabrina i Danmark. Som kontroll användes normalsorten Mixer.
Målsättningen med detta projekt var att studera samband mellan populationstäthet och avkastning för fem olika betsorter samt populationsdynamik.
Under 2011 såddes två försök, ett i Sverige och ett i Danmark. På vart och ett av fälten såddes fem betsorter (tabell 1). Då sorterna skiljer sig något åt i Sverige och Danmark användes Nexus i Sverige (sorten saknas i Danmark) och Sabrina i Danmark. Sorterna Mixer, Rosalinda, Julietta och Cactus fanns med i båda försöken.
Förökning av BCN
Den högsta förökningen av BCN hade standardsorten Mixer, 11 gånger i det svenska försöket och 12 gånger i det danska, i genomsnitt 11,8.
NE-sorterna Nexus, Sabrina låg på respektive 5,7 och 6,8 gånger. NE-sorten Rosalinda låg i det svenska försöket på 3,1 gånger och i det danska på 8 gångers förökning, i genomsnitt 5,5 gånger.
Den toleranta sorten Julietta låg i det svenska försöket på 7,6 gånger och i det danska på 2,3 gångers förökning, i genomsnitt 4,9 gånger.
Den toleranta sorten Cactus låg i det svenska försöket på 4,8 gånger och i det danska på 8,0 gångers förökning, i genomsnitt 6,4 gånger.
Sorterna förhåller sig till varandra så som kan förväntas. Högst förökning blev det för normalsorten och lägst för den toleranta sorten Julietta.
Förökningen av nematoder är täthetsberoende och vid låga tätheter blir den större än vid högre. Ovanstående siffor är genomsnittliga värden över alla nematodtätheter.
Toleransgränser
Den toleransgräns som beräknades för Mixer i det danska försöket låg på 0,7, för Sabrina på 0,4 och Rosalinda 0,3. Förklaringsgradena för beräkningarna var ca 60%.
Liknande försök som tidigare utföts vid NBR (Å. Olsson) och vid SLU (S. Andersson, nematodlaboratoriet) har visat att toleransgränsen för en normalsort kan vara så låg som 0,5. Årsmånen har stor inverkan på hur stora skadorna av nematoder blir ett specifikt år. Ett regnigt år som t ex 2011 blir skadorna mindre vilket kan förklara den något högre toleransgränsen som beräknades detta år för en normalsort. I det svenska försöket var toleransgränserna ännu högre, ca 2 ä o l/g jord, men förklaringsgraden i detta försök var låg pga att det saknades riktigt höga nematodtätheter.
Skörd
För de två normalsorterna Mixer och Sabrina syns ett tydligt samband mellan ökande Pi och sjunkande sockerskörd i det danska försöket. Även för Rosalinda sjunker sockerskörden med stigande Pi. Sockerskörden för Julietta och Cactus ligger relativt konstant.
Växthusexperiment
För varje sort; Mixer, Cactus och Rosalinda, såddes två frö i var och en av 13 plastpåsar. Till dessa plastpåsar tillsattes juveniler i ökande koncentration; 250, 500, 750 och 1000 juveniler per påse. Efter 20 veckor togs plantorna upp och rötterna tvättades rena. Antalet cystor på rötterna räknades.
Därefter krossades samtliga cystor från de plantor där 750 juveniler tillsatts. Antalet ägg och larver räknades. Det genomsnittliga antalet ägg och larver per cysta beräknades.
Vid låga mängder tillsatta juveniler var där ingen skillnad mellan de olika sorttyperna i antal cystor på rötterna. Då antalet juveniler ökar blir där efterhand fler och fler cystor på både Mixer och Rosalinda. Vid de högsta koncentrationerna av juveniler får dessa två sorter fler cystor än Cactus.
Den sort som hade det lägsta antalet ägg och larver i cystorna var Cactus med 76 st. Normalsorten Mixer hade allra flest med 166. Escape-sorten Rosalinda hade 108 ägg och larver per cysta.

Conclusion

The beet cyst nematode (BCN) is a serious pathogen on sugar beet in many countries. The most important control measure is growing a tolerant variety (NT). The first tolerant varieties that were introduced on the market were able to maintain a high yield level despite the occurrence of nematodes in the soil. However, on soil without nematodes, the yield level was lower than for standard varieties. Tolerant varieties should therefore only be used on fields were nematodes have been confirmed. In contrast to resistant varieties, tolerant varieties will not decrease the number of nematodes in the soil. New tolerant varieties that are tested in 2011 (Cactus) show better yield also on soil without nematodes. In addition, the beet quality is improved compared to older NT varieties.
Among the standard varieties there are varieties that can maintain a normal yield level on soil with low densities of BCN. These semi-tolerant varieties are called nematode-escape varieties (NE). NE-varieties tested in this study were Nexus, Rosalinda and Sabrina. The standard variety used as control was Mixer.
The aim of this study was to investigate the relationship between population density and yield in five different varieties.
Two field trials were drilled in 2011, one in Sweden (Mixer, Nexus, Rosalinda, Julietta and Cactus) and one in Denmark (Mixer, Sabrina, Rosalinda, Julietta and Cactus).
Population dynamics
The standard variety Mixer had the largest increase in the number of BCN, 11 times the initial density in the Swedish trial and 12 in the Danish (mean 11.8).
The increase in BCN for the NE-varieties Nexus, Sabrina were 5.7 (Sweden) and 6.8 (Denmark) respectively, and for Rosalinda 3.1 (Sweden) and 8 (Denmark), mean 5.5.
The increase in BCN for the NT-variety Julietta was 7.6 in the Swedish trial and 2.3 in the Danish, mean 4.9.
The increase in BCN for the new NT-variety Cactus was 4.8 in the Swedish trial and 8.0 in the Danish, mean 6.4.
Tolerance
The tolerance to BCN for the variety Mixer was 0.7 in the danish trial, for Sabrina 0,4 and Rosalinda 0,3 (R2 = 60%). Previous studies have shown that the tolerance to BCN for a standard variety can be as low as < 0.5 (Å. Olsson, NBR; S. Andersson, Nematodlaboratoriet, SLU). Several factors influence the tolerance e. g weather conditions. Frequent rain reduces the damage on the sugar beet plants. Sugar yield There was a clear relationship between increasing Pi and decreasing sugar yield for Mixer and Sabrina in the Danish trial. There was also a relationship between increasing Pi and decreasing sugar yield for Rosalinda. The sugar yield for Julietta and Cactus was relatively constant with increasing Pi. Green house experiment Two seeds each of the varieties Mixer, Cactus and Rosalinda were sown in 13 replicate plastic bags. Juveniles were added to the plastic bags in the concentrations 100, 250, 500, 750 and 1000 juveniles per bag. After 20 weeks, the roots were washed and cysts counted. For the low concentrations of juveniles there were no differences between varieties in number of cysts per plant. In the higher concentrations there were more cysts on the roots of Mixer and Rosalinda compared to the NT varieties. The eggs and larvae in the cysts from the concentration with 750 juveniles were also counted. The average number of eggs and larvae in the cysts from Cactus was 76, Rosalinda 108 and Mixer 166.