indhold

Optagningskvalitet på 5T-gårde 2015

Otto Nielsen og Robert Olsson
780-2015

Konklusion

De vanskelige optagningsforhold i november medførte på visse gårde stort høstspild samt høje jordprocenter.

Conclusion

The difficult conditions in 2015 led to high harvest losses and high levels of soil tare.

Metode

På de elleve 5T-gårde (se http://projekt5T.nu for yderligere beskrivelse af gårdene) blev der i forbindelse med den maskinelle høst i november 2015 foretaget undersøgelser af optagningskvalitet. Spild som følge af overaftopning og knækkede spidser blev kvantificeret ved at vurdere 300 optagne roer på hver gård. Det øvrige spild blev kvantificeret ved at gennemharve optagne arealer og indsamle hele roer og roedele herfra. Som minimum blev 6×45 m2 gennemharvet op til tre gange. Jordprocenten er for svenske dyrkere identisk med jordprocent ved levering til fabrik. For danske dyrkere er jordprocenten fra prøvevask reduceret med 3,5 % (anslået procentandel af topskiver).

Resultater og diskussion

Optagningen skete på de fleste af gårdene under meget våde forhold og resulterede i jordprocenter på 10-25 % (figur 1).

De vanskelige optagningsforhold voldte især problemer for de bugserede optagere, da disse havde svært ved at følge rækkerne og derfor beskadigede roerne og efterlod dem helt eller delvis uoptagne. Under gode forhold og med korrekt anvendelse af roeoptager er spild i form af roedele og hele roer typisk på omkring 0,5 t/ha.

En anden årsag til spild var afbrækkede spidser. En del af dette spild forårsages af rensningen, som i visse tilfælde var ekstra hård. På gård nummer 10, blev der lavet en ekstra optagningsundersøgelser, hvor rensningen blev øget (data ikke vist i figur 1). Dette øgede spildet i form af knækkede spidser fra ca. 1 t/ha til 3 t/ha, men renheden blev desværre ikke forbedret. Under gode forhold og med korrekt anvendelse af roeoptager er spild i form af knækkede spidser typisk på omkring 0,5 t/ha. Det var muligt at holde sig under 1 t/ha på flere gårde, men renheden var i de fleste af disse tilfælde ikke acceptabel.

Høsttab som følge af overaftopning var meget begrænset bortset fra gård nummer tre, hvor der blev mistet omkring 1 t/ha ved overaftopning. Overaftopning kan under de fleste forhold og med moderne optagere næsten undgås uden at der samtidig bliver for mange ufuldstændigt aftoppede roer.