indhold

Optimal gødskning af sukkerroer

Otto Nielsen
SRAF-2019

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at fastlægge de optimale gødningsmængder og herunder normtal (optimal koncentration) af udvalgte næringsstoffer i blade af sukkerroer. Dette kan præciseres yderligere:
1) Fastlæggelse af optimalt gødningsniveau for N, K og Na og herunder bestemme normtal for forskellige tidspunkter i vækstsæsonen og for næringsstoffer generelt.
2) Fastlæggelse af gødningseffekt og optagningsprofil for placerede og bredspredte næringsstoffer.
3) Fastlæggelse af gødningseffekt og optagningsprofil af organisk gødning (gylle) udbragt i efterafgrøden året før dyrkning af sukkerroer.