indhold

Rækkesprøjtning

507-2020, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

Ukrudtsbehandlinger udført i bånd i rækken og mellem rækkerne kombineret med radrensninger er afprøvet med forskellige strategier mht. midler. Udgangspunktet er en standard strategi i rækkerne sammen med 2 x radrensning – dette er afprøvet sammen med forskellige løsninger mellem rækkerne med Centium, Boxer, og Proman.
Ukrudtsbekæmpelsen i rækkerne har været effektiv og der er ikke tydelig forskel mellem de forskellige led.
Mellem rækkerne har de parceller, der har fået en tidlig radrensning haft en ukrudtsdækning på niveau med alm. praksis, med undtagelse af burresnerre, som ikke er bekæmpet tilfredsstillende.
Der er en tendens til, at strategierne, hvor der er behandlet med Boxer og Proman har en effekt i forhold til ubehandlet, men ikke på niveau med alm. praksis eller den tidlige radrensning.

Conclusion

Herbicide treatment strategies in and between the rows in combination with hoeing are studied. The base is a standard strategy in the rows with two times hoeing which is then compared with different herbicide strategies between the rows with Centium, Boxer, and Proman.
The weed control in the rows has been effective and there is no clear difference between the different entries.
Between the rows, the plots that have received an early hoeing have had a weed cover on a level with standard practice, except for cleavers (GALAP), which have not been controlled at an acceptable level.
There is a tendency for the entries treated with Boxer and Proman to have an effect over untreated, but not on a par with standard practice or the early hoeing.