indhold

SBU-rapport från 1990 del 1 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1990 en studie kring långliggande PK-försök, olika tillförselsätt av kväve och natrium, fältanpassad kvävegödsling, växtnäringstillförsel efter uppkomst samt sockerbrukskalk – fosfortillgänglighet. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.