indhold

Sorter til økologi – sygdomme og skadedyr

948-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR og Otto Nielsen, NBR

Konklusion

I projektet Økologisk dyrkning af sukkerroer støttet af GUDP er sukkerroesorter til økologisk dyrkning i 2019 undersøgt for opnået udbytte i fire sorter i to randomiserede forsøg på økologisk dyrkede marker. På yderligere to lokaliteter er de fire sorter også sammenlignet med hensyn til plantetab, modtagelighed overfor skadedyr og bladsvampe.
Indledende undersøgelser af de fire sorters fremspiringsprofil indikerer, at Daphna spirer hurtigst frem med topspirer ved 83 daggrader, og Klimt viser tendens til at spire langsomst frem ved 98 daggrader. Gul sennep spirer hurtigst frem allerede ved 50 daggrader og kan anvendes som indikatorplante til at fastsætte tidspunkt for eventuel blindstrigling.
For angreb af trips, runkelroebiller og jordlopper udviser de fire sorter, Daphna, Davinci, Klimt og Whisky omtrent samme skadesniveau. Overfor bladsvampe viser Daphna mindre modtagelighed overfor meldug i forhold til de tre øvrige sorter, mens alle fire sorter viser ensartet modtagelighed overfor rust. Overfor Cercospora viser Klimt måske mindre modtagelighed end de øvrige tre sorter. En høj bladdækning er en fordel i konkurrencen overfor ukrudt og Davinci, Klimt og Whisky indikeres at have et højere bladdække end Daphna.
På en lokalitet med forekomst af roecystenematoder medfører NT sorten Daphna 11-18 pct. højere udbytte end de tre øvrige sorter, der ikke har den nematodtolerante egenskab.
På en anden lokalitet medfører de fire sorter omtrent samme udbytteniveau.

Conclusion

In a GUDP project Organic grown sugar beets supported by GUDP, four varieties, Daphna, Davinci, Klimt and Whisky, have been studied for their tolerance to towards pest and diseases, germination rate and obtained sugar yield. In a controlled germination test Daphna is indicated to have the fastest germination observed at 83 days degrees, and Klimt shows a tendency to germinate slowest at 98 days degrees. Yellow mustard germinates fastest at 50 daydegrees and can be used as an indicator plant to determine the timing of any precision harrowing.
For attacks of mangold pygmy beetle, thrips, and flea beetles, the four varieties exhibit about the same level of damage. For leaf fungi, Daphna shows less susceptibility to mildew compared to the other three varieties, while all four varieties show identical susceptibility to rust. High leaf coverage is an advantage in the competition against weeds, and Davinci, Klimt and Whisky are indicated to have a higher leaf coverage than Daphna.
At a site with the presence of beet cyst nematodes, the NT variety Daphna causes 11-18 per cent higher sugar yield than the three other varieties that do not have the nematode tolerant property. At another site, the four varieties result in approximately the same yield level.