indhold

Spildundersøgelse 2013

Otto Nielsen
626-2013

Konklusion

(på basis af 25 undersøgelser i DK i 2013)

Omfanget af spild ved høst af sukkerroer har varieret fra 1,8 – 8,0 ton rod/ha (samlet gennemsnit på 3,2 t/ha).

Generelt skyldes det største spild knækkede rodspidser og dernæst spild af primært store roer i marken.

Resultaterne fra de bedste undersøgelser viser, at spild af roer og roedele samt spild fra forkert aftopning stort set kan undgås (spild mindre end 0,5 ton/ha), mens spild i form af knækkede rodspidser kan reduceres til under 1 ton/ha.

Conclusion

(based on 25 tests in DK in 2013)

The amount of losses ranged from 1,8 – 8,0 ton beet/ha.

Losses could mainly be related to tip breakage and loss of larger beets in the field.

The best results show that losses of larger beets and beet parts and losses due to overtopping can be almost avoided (losses less than 0.5 ton/ha), whereas losses due to tip breakage can be reduced to less than 1 ton/ha.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at få et billede af omfanget af spild ved optagning af roer hos forskellige dyrkere, der tilsammen er repræsentative for alle dyrkerne.

Metode

Spildundersøgelsen er gennemført ved at personale fra NBR er til stede i marken i forbindelse med optagning hos en gruppe af dyrkere, som tilsammen antages at være repræsentative for dyrkerne generelt. Det er på forhånd aftalt hvornår undersøgelsen vil blive gennemført. Omfanget og mulige årsager til spild er opgjort på følgende måde:

  1. a) Uoptagne og spildte roer fra fire arealer á 60 kvadratmeter er indsamlet. Det indsamlede materiale er opdelt i små roer under 45 mm i diameter, roer over 60 mm i diameter, brudstykker af roer samt uoptagne roer. Spidser og topskiver medregnes ikke, da tab herfra kvantificeres under punkt b. For at synliggøre spild er arealerne gennemharvet med harve tre gange (figur 1), alternativt er der anvendt håndredskaber.
  2. b) Omfanget af tab som følge af aftopning og knækkede rodspidser er kvantificeret ved at vurdere 225 tilfældigt udtagne roer. Roerne er så vidt muligt udtaget i tanken på roeoptageren, så eventuelle skader på roerne kun kan være forårsaget under optagning. Alternativt er roerne udtaget i vogn eller kule og i så fald udelades registrering af skade, som med sikkerhed skyldes omlæsning.
  3. d) Skader på roerne i form af sprækker og sår er kvantificeret.
  4. e) Der er indsamlet oplysninger om dyrkningsforhold (blandt andet jordtype, stenforekomst, rækkeafstand, markstørrelse, fugtighedsforhold) samt roeoptager (fabrikat, arbejdsbredde, alder).

Resultater og diskussion

Det gennemsnitlige spild i undersøgelsen har ligget på 3,2 ton rod/ha, hvoraf mere end halvdelen udgøres af knækkede rodspidser (tabel 1). I de fleste undersøgelser er omfanget af spild på under tre ton, men der er også undersøgelser, hvor spildet er meget højere end det generelle niveau. Et ekstraordinært stort spild (angivet med orange i tabel 1) opstår typisk ved at roer over 60 mm efterlades i marken eller ved at store dele af spidserne er knækket af. Begge dele bør kunne undgås ved korrekt brug af optageren.

Der er i 2012 og 2013 lavet en tilsvarende undersøgelse i Sverige og disse data samt data fra fremtidige undersøgelser kan på et senere tidspunkt anvendes til at uddrage sammenhængen mellem for eksempel optagermærke og spild eller optagningshastighed og spild.