indhold

Strategier til ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

505-2022, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

I tre forsøg undersøges strategier til bekæmpelse af ukrudt. Der har i år generelt været en meget god effekt af alle ukrudtsbehandlinger, hvilket gør forskellene mellem strategierne i årets forsøg relativt små. Sæsonen 2022 var kendetegnet ved en meget besværlig etablering. De tidligt såede marker blev ramt af kraftig regn i starten af april, der medførte et meget kompakt såbed og deraf følgende dårlig fremspiring.
Der er udført forskellige strategier med og uden Clomazon (Centium) – de fytotoksiske skader fra clomazonbehandlingerne har igen i år været tydelige – og det har resulteret i begrænsede udbyttetab i de parceller der har fået to gange clomazon efter fremspiring.
Igen i år er Betanals holdbarhed efter opblanding blevet afprøvet. Der er ikke fundet signifikante forskelle i effekt eller udbytte efter at Betanal har stået opblandet i 24 timer.
I årets forsøg har været et enkelt led uden Safari – der har ikke været signifikant forskel på led med og uden Safari, hvilket formentligt skyldes at grundstrategien alene har været meget effektiv mod de væsentlige ukrudtsarter i forsøgsarealet (der har ikke været udfordringer med f.eks. hundepersille el. lign., som Safari er specielt effektiv imod).
I led 15 er en biostimulant afprøvet mht. om den kan hjælpe planterne imod fytotoksiske skader fra herbicidbehandlingerne. Der er i årets forsøg fundet signifikant lavere niveau af skader i det led, der har fået biostimulanten i sammenligning med et led, der har fået samme behandlingsstrategi, med uden biostimulant. Der har i et enkelt af forsøgene tillige været en udbytte stigning, der lige akkurat er signifikant. Der er dog kun foretaget ét års forsøg, med en del variation, så det er for tidligt at konkludere noget endeligt mht. biostimulantens effekt.

Conclusion

In three trials, strategies for weed control are investigated. This year there has in general been a very good effect of all treatment strategies, which makes the differences between the strategies in this year’s trials relatively small. The 2022 season was characterized by a very difficult establishment. The early drilled fields were hit by heavy rain at the beginning of April, which resulted in a very compact seed bed and consequent poor germination of the sugar beets. Different strategies have been carried out with and without Clomazon (Centium) – the phytotoxic damage from the clomazon treatments has again been evident this year – and this has resulted in limited yield losses in the plots that have received clomazon twice after emergence.
Again this year, Betanal’s storability after mixing has been tested. No significant differences in effect or yield have been found after Betanal has been stored for 24 hours after mixing.
In this year’s trial, there was a single strategiy without Safari – there was no significant difference between strategies with and without Safari, which is probably due to the fact that the basic strategy alone has been very effective against the significant weed species in the trial area (there have been no challenges with e.g. fool’s parsley or other weeds which Safari is particularly effective against).
In entry 15, a biostimulant is tested to see if it can help the plants against phytotoxic damage from the herbicide treatments. In this year’s trial, a significantly lower level of damage was found in the strategy that received the biostimulant compared to the entry that received the same treatment strategy, with no bio stimulant. In one of the trials, there has also been a yield increase that is just statistically significant. However, only one year of testing has been carried out, with some variation, so it is too early to conclude anything definitive about the biostimulant’s effect.