indhold

Ukrudtsbekæmpelse med undersøgelse af Nortron, Command samt eliminering af Betanal og Betanal Power

505-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I tre forsøg undersøges strategier til bekæmpelse af ukrudt. Strategier uden Betanal og Betanal Power har medført 4-6 pct. ukrudtsdækning mod 2 pct. dækning i behandlinger med Betanal og Betanal Power, men det har ikke bevirket tydelige udbytteforskelle. Betanal Power udskiftet med Betanal har indikeret sammenlignelig effekt. Nortron indikeres at være mest effektiv, når produktet tages med i strategier fra T1. Der er mindre forskelle mellem de afprøvede doseringer af Nortron. Der er en tendens til færre ukrudt pr. m2 hvor Command er tildelt efter fremspiring i forhold til før fremspiring.

Conclusion

In three field trials, weed control strategies are investigated. Strategies without Betanal and Betanal Power have resulted in 4-6 per cent weed coverage whereas 2 per cent coverage is obtained with Betanal and Betanal Power treatments. The differences have not produced any clear yield differences. Betanal Power replaced with Betanal has indicated comparable effects. Nortron is indicated to most effective when incorporating the product from timing T1. There are minor differences between the tested doses of Nortron. Command applied before germination shows only slightly increased effect on the number of weeds compared to no Command. The results indicate slightly better effect of Command, where it is applied post emergence.