indhold

Ukrudtsbekæmpelse medundersøgelse af Nortron, Command samt udeladelse af Betanal og Betanal Power

505-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Herbicidstrategier med ny dosering af Nortron, behandlinger uden Betanal og Betanal Power, Command efter fremspiring samt høje Safari doseringer er undersøgt i to markforsøg. Resultater indikerer, at snerlepileurt er bekæmpet mest effektivt, når behandling med Nortron er påbegyndt tidligt i T1 i modsætning til T2. Behandlinger uden Betanal og Betanal Power har medført 3-5 gange mere ukrudtsdækning end behandlinger, hvori de to midler indgår. I strategier uden Betanal og Betanal Power har en øget dosering af Command og Safari kun i et forsøg vist tendens til forbedret effekt, men opnår ikke samme høje effekt, som når Betanalprodukterne er med i strategierne. Command anvendt på roeplanter har i det ene forsøg givet lidt forøget effekt mod snerlepileurt i sammenligning til Command tildelt før fremspiring.

Conclusion

Herbicide strategies with a new dose of Nortron, treatments without Betanal and Betanal Power, Command applied post-emergence as well as high Safari dosages have been studied in two field trials. Results indicate that black-bindweed is most effectively controlled when addition of Nortron is initiated early in T1 as opposed to T2. Treatments without Betanal and Betanal Power have resulted in 3-5 times more weed coverage than treatments in which the two products are included. In strategies without Betanal and Betanal Power, increased dosages of Command and Safari have only in one trial shown a tendency to an improved effect but does not achieve the same low effect as when the Betanal products are included in the strategies. Command applied post-emergence has in one trial given slightly increased effect against black-bindweed in comparison to Command pre-emergence.