indhold

Ukrudtsbekæmpelse – strategi mod spildraps

506-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

Herbicidstrategier til bekæmpelse af spildraps er undersøgt. Forsøgsplanen er den samme som to forsøg udført i 2018. Resultaterne viser ikke tydeligt effekt af Command før fremspiring – hvilket stemmer overens med resultaterne fra 2018. Der er generelt forholdsvist lave fytotoksicitetsniveauer i forsøget.

Conclusion

Herbicide strategies to control volunteer oil seed rape have been studied. The trial plan is identical with the plan used in two trials in 2018. The results indicate no clear effect of Command before germination – which is consistent with the 2018 results. In general, the phytotoxicity levels in the trial is low.