indhold

Varsling mod bladsvampe

Anne Lisbet Hansen
407-2015

Konklusion

Varslingssystem for bladsvampe i sukkerroer er udført med ugentlige observationer i observationsmarker fordelt i dyrkningsområdet. Resultaterne danner grundlag for anbefaling til dyrkere og rådgivere om bekæmpelse. Dominerende svampe i 2015 har været meldug og rust. Varsling for første svampebehandling er foretaget i perioden mellem 29. juli og 5 august, som følge af begyndende angreb af meldug og rust.

Conclusion

Leaf disease monitoring has been conducted on 18 sites through out the main growing area. Incidence and development of rust, powdery mildew, Cercospora and Ramularia have weekly been assessed and recorded for selected varieties. The results are used for recommendations to growers and will serve as documentation for the development of fungal sugar beet disease. Dominating leaf diseases have in 2015 been powdery mildew and rust. First warning for possible need of first application, if symptoms could be observed, has been sent out in week 30-31.

Formål

Varsling for bladsvampe har til formål at danne grundlag til at træffe beslutning om rettidig behandling mod bladsvampesygdomme med lavest mulig dosering af fungicider.

Ugentlige observationer af bladsvampenes udvikling danner grundlag for varsling og anbefaling. Desuden bruges observationerne til opsamling af viden om bladsvampenes udvikling med hensyn til spredning, sortsmodtagelighed og klimaparametre. Varslingssystemet udføres i samarbejde mellem DLS (Dansk Landbrug Sydhavsøerne Planteavlsrådgivning), Nordic Sugar A/S og NBR Nordic Beet Research.

Metode

Metoden er tilsvarende tidligere år: Ugentlige registreringer af forekomst og udvikling af bladsvampe er foretaget i 18 udvalgte observationsparceller placeret på Lolland, Falster, Møn, Vest- og Sydsjælland.

Bedømmelser er foretaget fra begyndelsen af juli til slutningen af september. Observationerne er foretaget i fem forskellige sorter udvalgt med hensyn til andel af dyrkningsarealet samt modtagelighed overfor bladsvampesygdomme: Bosch, Danicia KWS, Lombok, Louisa KWS og Pasteur. Desuden har der været enkelte marker med Criollo og Smash.

I hver mark har der været afsat 2 x 3 observationsparceller for at følge udviklingen i angreb af bladsvampe ved 0, 1 og 2 sprøjtninger med fungicid. Varsling samt anbefaling er løbende offentliggjort på SEGES’ registreringsnet (www.landbrugsinfo.dk), på Nordic Sugar Agricenters hjemmeside (www.sukkerroer.nu) og SMS-service, samt i DLS Plantenyt og SMS-service. Desuden er værter og rådgivere underrettet i ugentlige mails.

Resultater og diskussion

Udvikling i bladsvampe, varslinger og anbefalinger

De første symptomer på angreb af bladsvampe i varslingstjenesten fandt sted i uge 31 og 32, (29. juli – 5. august). I uge 31 sker første rapportering om fund af enkelte rust-pustler i alle observationsmarker, og ved Slagelse er der fundet flere blade med rustangreb i sorten Smash. Samme uge er der fundet symptomer på meldug på enkelte planter i en observationsmark ved Guldborg. Der er varslet denne uge, at roemarkerne skal holdes under observation for begyndende symptomer og udvikling i angreb. Bekæmpelse bør iværksættes ved begyndende angreb og senest, når 5 procent af planterne er angrebet.

I uge 32 er der observeret begyndende angreb af meldug ved Guldborg, på Falster og på Møn. Der ses rust-pustler i alle observationsmarker, men udviklingen er svag. Der varsles for behov for svampebekæmpelse i marker, hvor der kan observeres begyndende angreb af bladsvampe.

I uge 35 (sidst i august) er der rapporteret, at hvor der er sprøjtet i uge 31 og 32, ses der nu begyndende angreb af rust eller meldug i observationsparcellerne. Er det tre uger eller længere siden en bekæmpelse er foretaget, bør marken ses igennem, og en opfølgende sprøjtning bør foretages efter behov, hvis roer planlægges taget op efter medio oktober.

I figur 1 ses udvikling af bladsvampe 2015 i ubehandlede observationsparceller sammenlignet med tidligere år. I 2015 udvikler meldug sig i september. Gennemsnitligt er udviklingen på middel styrke midt i september, men flere steder har der været kraftige angreb. I åerne 2007- 2009 og 2014 har der været tidligere og kraftigere angreb af meldug. Rust udvikler sig stabilt hen over sæsonen i 2015, og midt i september er det gennemsnitlige angreb under middel. 2015 er dog kendetegnet ved kraftig udvikling i rust mange steder i oktober. Der har været tidligere og kraftigere rustangreb i 2009 og 2014.

I figur 2 og 3 kan det ses, at der er observeret mindst meldug i Louisa KWS og mest meldug i sorterne Pasteur og Lombok. Der er observeret rust i de anvendte sorter uden væsentlig forskel i deres angrebsniveau.