indhold

Dyrkning af sukkerroer i stribebaseret sædskifte

711-2022, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

• Robotbaseret dyrkning med dyrkning i tre meter brede bede blev markant forbedret fra 2021 til 2022 og
forløb generelt uden problemer i 2022.
• Dyrkning af striber med græs mellem de øvrige afgrøder medførte store pletvise angreb af
stankelbenslarver i sukkerroerne.
• Udvikling af bladsvampe i sukkerroer var væsentligt reduceret i forhold til forekomst af bladsvampe
generelt i roedyrkningsområdet samt økologiske sortsforsøg. Datagrundlaget er dog for sparsomt til at
konkludere, hvorvidt dette kan tillægges stribevis dyrkning.
• Udbytteniveau i hovedafgrøder samt forekomst af udvalgte skadegørere var overvejende ens for dyrkning
i tre og seks meter brede striber.

Conclusion

Robot-based cultivation in 3-meter strips succeeded much better in 2022 compared to 2021.
• Cultivation of grass-strip resulted in severe attacks by Tipula-larvae in sugar beets.
• The development of leaf diseases was reduced compared to the general picture in the beet-growing area
in Denmark and organic variety-trials. Data are, however, to limited to conclude whether this is due to
strip-wise cultivation of several crops within the same field.
• The yield level and the level of selected pests were very similar in 3- and 6-meter-wide crop strips.