indhold

SBU-rapport från 1988 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1988 en studie kring olika tillförselsätt av kväve och natrium, fältanpassad kvävegödsling, växtnäringstillförsel efter uppkomst, radgödsling och delade givor av kväve, fosfor och kalium till sockerbetor samt fosfor i slamkalk. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.