indhold

Strategier til ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

505-2021, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

I tre forsøg undersøges strategier til bekæmpelse af ukrudt. Der har i år generelt været en meget god effekt af alle ukrudtsbehandlinger, hvilket gør forskellene mellem strategierne i årets forsøg relativt små. Det kolde og våde vejr i maj medførte en del fytotoksiske skader i roerne hvor der er anvendt Centium. Resultaterne viser dog, at det har haft en minimal (ikke signifikant) indflydelse på udbyttet. Strategier uden Betanal og Betanal Power viser lavere effekt end strategier med. Det ser i forsøgene ud til, at en del af denne tabte effekt har kunnet opvejes af brug af Centium før og/eller efter fremspiring. Den gode effekt er hjulpet godt på vej af vejret, som i år har været optimalt for Centiums effektivitet. I årets forsøg har været et par led uden Safari – der har ikke været signifikant forskel på led med og uden Safari. Det skal bemærkes, at der ikke i forsøgene har været spildraps eller andre af de arter som Safari normalt har særlig god effekt over for.

Conclusion

In three field trials, weed control strategies are investigated. In this year there has generally been a very good effect of all herbicide treatments, which makes the differences between the strategies in this year’s trials relatively small. The cold and wet weather in May caused a lot of phytotoxic damage to the beets where Centium has been used. However, the results show that it has had a minimal (not significant) effect on the yield. Strategies without Betanal and Betanal Power show lower effect than strategies with. In the trials, it appears that part of this lost effect could have been offset by the use of Centium before and / or after emergence. The good effect has been helped by the weather, which this year has been optimal for Centium’s efficacy. In this year’s trial there have been a few strategies without Safari – there has been no significant difference between strategies with and without Safari. It should be noted that in the trials there have been no OSR or other of the species against which Safari usually has a particularly good effect.