Innehåll

Bladsvampe og biostimulanter

Konklusion

I tre forsøg 2022 med angreb af rust og sent udviklet meldug er tre biostimulanter og et mikrobiologisk
produkt undersøgt for deres potentielle bidrag ved bladsvampebekæmpelse med fungiciderne Amistar Gold,
Forapro eller Propulse SE 250.
Biostimulanten FG003 viser lidt effekt på meldug, og biostimulanterne Charge og B03 samt det
mikrobiologiske middel Serenade ASO viser svag eller ingen effekt mod meldug. De testede produkter viser
svag eller ingen effekt mod rust. Udbyttemæssigt har behandling med B03 og Serenade ASO i blanding med
fungicider medført udbytte på relativt 115-118, som er på niveau med behandling med fungiciderne alene.
Charge har i blanding med en mindre fungicidindsats indikeret et udbytteniveau på 114 og omtrent på
niveau med en standard fungicidindsats på relativt 116. FG003 medfører som solobehandling 6 pct.
merudbytte. FG003 har i blanding med en lavere fungicidindsats medført relativt 111 og har ikke opnået
samme udbytte som en højere ren standard fungicidindsats, der har medført 116.

Conclusion

In three fields with sugar beets 2022 with attack of beet rust and late-developed powdery mildew, three
biostimulants and a microbiological product are studied for their potential contribution to leaf disease
control with fungicides.
The biostimulant FG003 shows little effect on powdery mildew, and the biostimulants Charge and B03 and
the microbiological agent Serenade ASO show weak or no effect against powdery mildew. The tested
products show weak or no effect against rust. In terms of yield, treatment with B03 and Serenade ASO in a
mixture with fungicides have resulted in a relative yield of 115-118, which is on similar level with treatment
with the fungicides alone. Charge, in a mixture with a smaller fungicide input, has indicated a yield level of
114 and approximately at the level of a standard fungicide input of relatively 116. As a solo treatment, FG003
results in a 6 per cent increase in yield. FG003 in mixture with a lower fungicide input has resulted in
relatively 111 and has not achieved the same yield as a higher pure standard fungicide input which has
resulted in 116.