Innehåll

SBU-rapport från 1989 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1989 en studie kring olika tillförselsätt av kväve och natrium, fältanpassad kvävegödsling, växtnäringstillförsel efter uppkomst, fosfor i slamkalk, fastgödsel till sockerbetor samt  flytgödsel till sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.