Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Projektets formål
Med fortsat øget fokus på IPM-principper er formålet med projektet at fortsætte undersøgelserne til belys-ning af forekomst og bekæmpelsesmuligheder af bladsvampe i konventionel og økologisk sukkerroedyrk-ning. Resultaterne leveres direkte som anbefalinger til rådgivere og dyrkerne. Der er følgende delformål i projektet:
1) At opnå aktuel information om forekomst og udbredelse af bladsvampe til dyrkere og rådgivere i dyrk-ningsområdet i sæson 2022 ved hjælp af monitering og varsling.
2) At finde de mest effektive bekæmpelsesmuligheder med anvendte og nye fungicider som alternativer til det udgået middel Opera, samt herunder at undersøge effekt af reducerede doseringer og varieret behand-lingsfrekvens.
3) At undersøge om reducerede doseringer kan effektiviseres gennem anvendelse af ny sprøjteteknik gen-nem valg af dysetype, – størrelse, -spredevinkel samt vandmængde.
4) At undersøge hvordan størrelsen af afgrødens biomasse påvirker behov for bekæmpelse af bladsvampe med det formål at kunne graduere fungicidforbrug ud fra NDVI-målinger.
5) At skabe bæredygtige muligheder for bladsvampebekæmpelse i økologisk sukkerroedyrkning ved at undersøge effekt af potentielle biologiske midler

Projektets formål
Projektets overordnede mål er at begrænse antallet af marksprøjtninger med insekticider til et behovsbe-stemt minimum, der udføres rettidigt med mindst mulig dosering. Selvom bejdsning med neonicotinoider ikke længere er tilladt er målet, at yderligere omkostninger og miljøbelastning i dyrkning af sukkerroer hol-des på et minimum samtidigt med at høje sukkerudbytter opretholdes

Delmål i projektet er fortsat fra 2021 at skabe mere viden om forekomst af skadedyr i forhold til for eksem-pel klima samt til mere nøjagtig bestemte bekæmpelsestærskler overfor dels jordbårne skadedyr og senere forekommende skadedyr så som bedeblad- og ferskenbladlus med deraf risiko for spredning af virusgul-sot.

Antal skadedyr eller skader efter skadedyr opgøres i tidsintervaller før og efter forskellig timing af godkend-te og nye insekticider. Effekt på udbytte måles og økonomi beregnes efter databehandling i december 2022. Resultater formidles til rådgivere og dyrkere.

Projektets formål
Formålet med projektet er forsat at udvikle og optimere ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer – under hensyn-tagen til nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer og teknik.

1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse under hensyntagen til nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer.
2) Undersøgelse af muligheder for båndsprøjtning mellem rækker og i rækker i kombination med mekanisk bekæmpelse.

Projektets formål
1. At skabe et overblik over de dyrkningsmetoder, sædskifter, efterafgrøder og muligt sortsvalg, som er bedst egnede i forhold til omsætning af biomasse og en optimeret klimaprofil. samt beskrive de massebalancer og klimaeffekter som vil være gældende ved forskellige kombinationer.
Det opnås ved at gennemføre et litteraturstudium om emnet.
2. At identificere typesorter, dyrkningsmetoder, samt efterafgrøder som er optimale i forhold til at om-sætte biomasse og opnå en gunstig klimaprofil. Samt kvantificere mængder af disse.
Det opnås ved at gennemføre markforsøg med typesorter, forskellige dyrkningsmetoder og efteraf-grøder samt gødningsstrategier i 2021 og i 2022. Herunder tilbageførsel af afgasset biomasse. Samt gennemføre forsøg med forskellige ensileringsmetoder af roetop og halm til biogas.
3. At kortlægge typiske landbrugsejendommes klimaprofil, herunder CO2-balancer, lattergasberegninger og kulstoflagring, for at belyse den aktuelle status for ejendomme med sukkerroer i sædskiftet, og derved at skabe et ”benchmark” i forhold til en fremtidig udvikling.
Det opnås ved gennemføre en klimaberegning på 10 udvalgte ejendomme med et nyt værktøj udvik-let ved SEGES.
4. At sikre projektets resultater formidles til dyrkere og andre interessenter.
Det opnås ved at formidle effektivt via hjemmesider, fagpressen, landmandsmøder samt en afslut-tende landsdækkende workshop.
5. At sammenfatte projektets resultater, så det kan medvirke til at skabe et fundament for en fremtidig klimaoptimeret og bæredygtig sukkerroeproduktion.
Det opnås ved at evaluere projektet og benytte resultaterne til at pege på de områder som er man-gelfuldt belyst for at optimere produktionen.