Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Projektets formål
Formålet med projektet er at udvikle ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer. Dette kan specificeres yderligere:
1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse herunder nye registreringer under Pesticidplan 2017-2021.
2) Erstatning af kemiske metoder med mekanisk ukrudtsbekæmpelse og herunder rækkesprøjtning med mekanisk bekæmpelse mellem rækkerne.

Projektets formål
Formålet med projektet er at forebygge, monitere og optimere bekæmpelsesmuligheder mod angreb af svampe og skadedyr. Dette kan specificeres yderligere ved følgende formål:
1) Monitere for forekomst af bladsvampe til benyttelse i varslingstjeneste for dermed at give aktuel rådgivning om optimal bekæmpelse af bladsvampe i forhold til sprøjtetidspunkter, midler og doseringer i forskellige sorter og i forskellige områder.
2) Udføre produkt- og strategiafprøvninger, som vurderes nødvendige for at sikre adgang til virksomme midler i den aktuelle og fremtidige sukkerroedyrkning (medfinansieres i videst muligt omfang af producenter af bekæmpelsesmidler).
3) Undersøge om behov for svampebekæmpelse afhænger af roeafgrødes biomasse, målt med NDVI.
4) Monitere for forekomsten af skadedyr og undersøgelse af nye bejdsemidler som alternativ til neonicotinoider (imidacloprid) samt undersøgelse af behov og effekt af opfølgende insekticidsprøjtninger.

Projektets formål
Formålet med projektet er at sammenligne og kvantificere kulturtekniske metoder indenfor sukkerroedyrkningen. Dette kan specificeres yderligere:
1) Sammenligne og forklare forskelle i vækst i marker med sukkerroer og herunder at udvikle metodik til at gennemføre en struktureret diagnosticering af udbyttereducerende faktorer
2) Kvantificere effekten af forskellig intensitet af roer i sædskiftet samt muligheden for at reducere eventuelle sædskifterelaterede effekter gennem dyrkning af efterafgrøder
3) Kulturtekniske metoder, der muliggør tidligere såning uden at øge risikoen for skadelig jordpakning

Projektets formål
Formålet med projektet er at fastlægge de optimale gødningsmængder og herunder normtal (optimal koncentration) af udvalgte næringsstoffer i blade af sukkerroer. Dette kan præciseres yderligere:
1) Fastlæggelse af optimalt gødningsniveau for N, K og Na og herunder bestemme normtal for forskellige tidspunkter i vækstsæsonen og for næringsstoffer generelt.
2) Fastlæggelse af gødningseffekt og optagningsprofil for placerede og bredspredte næringsstoffer.
3) Fastlæggelse af gødningseffekt og optagningsprofil af organisk gødning (gylle) udbragt i efterafgrøden året før dyrkning af sukkerroer.