Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Projektets formål

Formålet er at tilvejebringe og formidle viden, som er essentiel for at sikre optimal høst og lagring af sukkerroer, og således, at den størst mulige rentabilitet opnås.

Resultaterne kan læses i pdf som indeholder artiklen “Hvordan skal roerne renses ved optagning” fra Sukkerroe-Nyt 2020 (4) samt “Hvor hårdt skal roerne renses ved optagning” fra Sukkerroe-Nyt 2021 (1).

Desuden kan videoen “Hvor hårdt skal roerne renses ved optagning” ses på https://www.youtube.com/watch?v=2Dm-C_G1qpc.

Optagelsen er fra vores virtuelle vintermøde den 11. februar 2021.

Projektets formål
Formålet med projektet er at sammenligne og kvantificere kulturtekniske metoder indenfor sukkerroedyrk-ningen. Dette kan specificeres yderligere:
1) Kvantificere effekten af forskellig intensitet af roer i sædskiftet samt muligheden for at reducere eventuel-le sædskifterelaterede effekter gennem dyrkning af efterafgrøder eller ved at kombinere flere afgrøder i samme mark.
2) Maskintekniske metoder, der muliggør tidligere såning uden at øge risikoen for skadelig jordpakning og herunder en sammenligning af tre typer primær jordbearbejdning (pløjning, dybdeharvning, direkte såning på volde), og hvor der på sigt kan anvendes autonome og relativt lette redskabsbærere.

Projektets formål
Formålet med projektet er at kvantificere effekten af gødskningsmæssige tiltag på udbytte og kvalitet af sukkerroer. Dette kan præciseres yderligere:
1) Fastlæggelse af optimalt gødningsniveau for plantenæringsstoffer.
2) Kvantificere og sammenligne effekten af gødningstildeling, hvor tildelingen er baseret på forskellige forudsætninger (for eksempel ens mængde kontra gradueret mængde (benævnes ”strategiforsøg”).
3) Validere gældende retningslinjer for gødskning

Projektets formål
Formålet med projektet har været at forebygge, monitere samt at optimere bekæmpelsesmuligheder af skadedyr og bladsvampe i sukkerroedyrkning. Med monitering og varsling har formålet været at give aktuel rådgivning til konsulenter og dyrkere om optimal og rettidig bekæmpelse. Opnåelse af optimal bekæmpelse med anvendte og nye insekt- og svampemidler er undersøgt med forskellige behandlingsstrategier. Bekæmpelsesbehov ved varieret biomasse er derudover også undersøgt. Indledningsvis er effekten af forekomst af skadedyr undersøgt ved dyrkning af afgrødestriber.

Projektets formål
Formålet med projektet er forsat at udvikle ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer. Dette kan specificeres yderli-gere:
1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse under hensyntagen til nye begrænsninger i herbicidregistreringer.
2) Undersøgelse af muligheder for båndsprøjtning mellem rækker og i rækker i kombination med mekanisk bekæmpelse.
Projektets aktiviteter