Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Projektets formål
Formålet med projektet er at afprøve jordbearbejdningsteknikker, som i relation til økonomi, klima og miljø kunne være et bæredygtigt alternativ til pløjning og herunder at afprøve autonome redskabsbærere.
Effektivisering af jordbearbejdning har betydet, at traktorer og redskaber gennem årene er blevet stadigt tungere. Dermed er der risiko for – ikke mindst i relation til igangværende klimaforandringer med mere og mere ekstremt vejr – at forårsage skadelig jordpakning og projektet forsøger derfor at finde alternativer til dette.

Projektets formål
Formålet med projektet er at kvantificere markvariation og dernæst søge at udjævne disse gennem gradue-ret behandling af marken og dermed sikre, at alle dele af marken dyrkes optimalt (præcisionsdyrkning). Formålet er endvidere at kvantificere input (f.eks. omkostninger til markkort og udstyr) og output (udjævning af markvariation samt eventuelt udbytte) for at kunne afgøre, hvilke indsatser, der er mest relevante for en given mark. Endeligt er formålet at skabe grundlag for et længerevarende projekt.

Projektets formål
Formålet med projektet er forsat at udvikle og optimere ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer – under hensyn-tagen til nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer og teknik.

1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse under hensyntagen til nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer.
2) Undersøgelse af muligheder for båndsprøjtning mellem rækker og i rækker i kombination med mekanisk bekæmpelse.

Projektets formål
Formålet med projektet er at belyse bæredygtige direkte bekæmpelsesmuligheder af bladsvampe i konven-tionel og økologisk sukkerroedyrkning med øget fokus på IPM-principper, samt heraf direkte levering af anbefalinger til branchen. Dette kan specificeres yderligere ved følgende formål:
1) At opnå løbende og aktuel information til dyrkere og rådgivere om bekæmpelsesbehov i dyrkningsområ-det i sæson 2021 ved hjælp af monitering og varsling.
2) At finde de mest effektive alternative bekæmpelsesmuligheder til Opera, idet Opera ikke må anvendes efter 2021, og at undersøge effekt af reducerede doseringer og varieret behandlingsfrekvens.
3) At reducere fungicidbehovet yderligere gennem nyt fokus på effekt af sprøjteteknik med deraf nye anbe-falinger. Effektiv svampebekæmpelse belyses gennem valg af dysetype, dysestørrelse, vandmængde mm.
4) At undersøge hvordan størrelsen af afgrødens biomasse påvirker behov for bekæmpelse af bladsvampe med det formål at kunne dosere fungicider mere præcist vha. NDVI-målinger.
5) At skabe bæredygtige muligheder for bladsvampebekæmpelse i økologisk sukkerroedyrkning ved at undersøge effekt af potentielle biologiske midler.

Projektets formål
Formålet med projektet er med et nyt fokus overordnet at udvikle rentable bekæmpelsesmuligheder af ska-dedyr til konventionel og til dels til økologisk sukkerroedyrkning. Bekæmpelsesmulighederne skal i højere grad tage hensyn til IPM-principperne især med hensyn til 1) anvendelse af prognose og varslingsværktøjer, 2) skadetærskler samt 3) anvendelse af smalspektrede pesticider med mindre dosering og færre behandlin-ger. Herunder er formålet at udvikle en mere effektiv sprøjteteknik angående valg af dysetype, dysestørrel-se, vandmængde mm., som grundlag for nye anbefalinger. Det kvantificeres, hvordan de undersøgte meto-der virker.

Desuden er formålet at udvikle en metode til udsætning af bedebladlus i markforsøg med målet efterføl-gende at kunne udføre mere ensartede og sikre forsøg med skadedyrene.