Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

Syftet med försöket var att jämföra och kvantifiera möjligheter, brister och begränsningar för fem metoder för vatten-, vind- och temperaturskydd av trapetsformade betstukor.
Försöket genomfördes åren 2011–2013 på Svenstorps gods norr om Lund. Betorna togs upp de enskilda åren med gårdens upptagare under perioden 2–21 november, lagrades och levererades den 10–16 januari innebärande 56–75 dagas lagringstid.
Försöksplanen innehöll täckning med enbart hackad halm eller Toptex. Vidare led där dessa koncept kompletterades med olika typer av vindtätt material.

”Mot sockerskörd på Europanivå” bygger i allt väsentligt på erfarenheterna från projekt 4T – Tillväxt Till Tio Ton – ett utvecklingsprojekt initierat av Betodlarna och Danisco Sugar 1996 och genomfört åren 1997-2002. Projektet är unikt i flera avseenden och innehåller följande artiklar:

– Håll rätt kompasskurs med 4T
– Låg skördeutveckling och stor variation
– Viktig kartläggning av betans behov
– Dränering är eftersatt
– Växtfföljden viktig för betjordens svampsmitta
– Öka skörden med mer vall – Vallens värde varar
– Rödklöver sätter turbo på betorna
– Högre skörd med god markstruktur
– Daggmaskar lyfter sockerskörden
– Släckt kalk stärker jorden och ökar skörden
– Betor kräver ingen stubbearbetning
– Markstrukturindex mäter hur jorden mår
– Så när såfönstret öppnas
– Skarp skorpa stjäl socker
– Tidig marktäckning viktigt – Utan blast ingen beta!
– Friskast plantor vid snabb och tidig etablering
– Flygfoton skvallrar om fältens jämthet
– Stor spridning i spill vid upptagning
– Fyra variabler förklarar skörden
– 4T-resultaten omsatta till praktiken

Basprojektet Team 20/20 har haft som mål att öka skörden på ett kostnadseffektivt sätt på gårdarna. Det visade sig svårare än vad vi trott. Mer om det i nästa nummer av Betodlaren. I medeltal har odlarna ökat sin gårdsskörd med cirka 5 % mellan 2002 och 2006 – det är i procent räknat lika mycket som landet i övrigt, men 80 kg socker mer per hektar.

I förra numret av Betodlaren inleddes en redovisning av hur Team 20/20- gårdarna påverkas av sockerreformen om inga åtgärder vidtas. Vi fick bl a veta att odlargruppen tappar mellan 150 000 och 375 000 kr per år mellan 2004 och 2009 enbart till följd av sockerreformen om inget görs. Efter att ha arbetat med fältexperiment i betgrödan för att finna vägar till att sänka produktionskostnaden kom projektgruppen till insikt om att en stor del av lösningen på inkomstbortfallet måste sökas på företagsnivå – det skulle inte räcka med produktionstekniska åtgärder i betgrödan.

Hög skörd med stora skillnader mellan sorter och platser. Så kan sortåret 2007 kort karakteriseras. Sju nya sorter kom in och fyra etablerade sorter lämnar den nya sortlistan. Det innebär 13 sorter att välja bland inför slutbeställningen i februari 2008. Därtill möjlighet till provodling av en ny värdig kollega till Julietta på nematodinfekterad mark.

Världen förändras, sockerbetsodlingen förändras, också vår lilla betutvecklingsvärld förändras. År 2007 kanske lite mer än vanligt. Till det bättre för vår betodling hoppas, tror och arbetar vi för.

 

Den bästa lösningen på många problem är att inte ha dem! Det gäller också frostskadade betor. Enligt uppgifter i litteraturen fryser en beta vid någonstans mellan -2 till -4°C. Så fort den tinar upp är den inte processbar. Då bildas nämligen dextran, ett ämne med gummiartade egenskaper. Även i små mängder sätter det igen filtreringen under sockerframställningen med kapacitetssänkning eller i värsta fall bruksstopp som följd.

För många hör det sommaren till att ha läst en bra bok. Även om kravet på läsningen sätts till ”en bra bok om betodling” så kom man denna sommar i en valsituation. ”De första hundra åren …” från Syngenta eller ”Ett sött sekel” från Betodlarna. Verkligheten blev så klart båda.

IIRB:s 70:e kongress hölls i år i ökenstaden Marrakech i Marocko, en inte helt självklar plats att lära sig mer om betor på. Trots detta fick vi många nya tankar, intryck och lärdomar med oss hem från alla de forskare och rådgivare som samlats här från Afrika, Asien, Europa och USA. Här ger vi några smakprov på fakta och funderingar.

Det finns en potential i att bearbeta djupt inför etablering av sockerbetor. I en försöksserie under 2006 gav djup luckring på hösten till 35 cm och med ett roterande redskap 4% högre sockerskörd och 0,3 procentenheter högre sockerhalt jämfört med traditionell höstplöjning till 20 cm. Resultatet leder till intressanta funderingar inför fortsatta försök inom jordbearbetning.