Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

I betodlaren nr. 2 från 1988 publicerades artiklar kring följande ämnen: Aktuell om ogräsbekämpning i år, undersökningar vid Ultunna rörande rhizomania – en lägesrapport, miljövänlig flytgödselspridning samt samarbetskommiténs försöksfält 1988. Du kan läsa hela artikeln i bifogad fil.

 

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1988 en studie kring kombinationseffekter av svampar och skadedjur, bekämpning av clivina fossor, bekämpningströskel, betbladlus, tripsens betydelse, bekämpning av mjöldagg, betydelse av och åtgärder mot ramularia, IIRB-försök, förekomst av jordboende skadedjur – inverkan av skörderestbehandling samt undersökning av fält i avseende på skadedjur och parasitsvampar där ärter och raps varit förfrukt. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.

 

Inom området växtnäring utfördes 1988 en studie kring olika tillförselsätt av kväve och natrium, fältanpassad kvävegödsling, växtnäringstillförsel efter uppkomst, radgödsling och delade givor av kväve, fosfor och kalium till sockerbetor samt fosfor i slamkalk. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.

 

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1996 en studie kring betpåverkan av selektiv flamning, ogräsharvning med långfingerharv och rullharv, radrensning med skrappinnar och borstar, system för ogräsbekämpning, aktiva styrsystem, bandsprutning – munstycksplacering och bandbredder, resurssnål teknik för ogräsbekämpning samt radrensning av sockerbetor med hjälp av bildbehandling. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.

 

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1996 en studie kring skydd mot skadeinsekter under uppkomstfasen, praktisk provning av nya betningsmedel mot insekter – 1, praktisk provning av nya betningsmedel mot insekter – 2, skydd mot skadesvampar under uppkomstfasen, praktisk provning av nya betningsmedel mot svampsjukdomar, bladlusbekämpning med Aztec samt minskad virusspridning genom betning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.

 

Inom området växtnäring utfördes 1996 en studie kring långliggande PK-försök, radmyllning av flytande växtnäring, kvävebehov vid radmyllning, radmyllning av granulerad växtnäring, radmyllning efter sådd, kompletterande undersökningar avseende kväve 1996, svavelgödsling till sockerbetor samt plantsaftanalyser i sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.