Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Der var ingen signifikant effekt af rækkeafstand på rodudbytter, sukkerudbytter og kvalitetsparametre i forsøgene i 2016. I et forsøg, hvor også topudbytter blev målt, var summen af top og rod svagt signifikant højere ved 30 cm end ved 50 cm.

Der var ingen effekt af plantetæthed (afprøvet i et af forsøgene) på nogen af de målte parametre.

205_207-2016 Otto Nielsen og Joakim Ekelöf
Hent rapport som PDF Læs mere

Det højeste sukkerudbytte blev opnået ved at så 30. marts (17,8 t/ha) sammenlignet med 16. marts og 13. april (henholdsvis 16,9 og 16,8 t/ha).

211-2016 Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

Det maksimale udbytte i de to forsøg i 2016 er opnået ved tilførsel af henholdsvis 83 (Kettinge) og 127 kg N/ha (Holeby), og den optimale tilførsel er opnået ved tilførsel af henholdsvis 69 og 99 kg N/ha (8,00 kr./kg N) når merudbyttet regnes som kontraktroer.

I gennemsnittet af årene 2004-2016 med stigende udbytte er maksimalt udbytte nået ved 123 kg N/ha, hvorefter øget N-tildeling ikke påvirker sukkerudbyttet. I gennemsnit af årene 2004-2016 er optimum med de enkelte års N-priser opnået ved 85 kg N/ha. Året 2010 er dog undtaget på grund af ekstreme vækstforhold i forsøget.

301-2016 Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

Effekten af fosforholdig startgødning i sårillen i form af Ferticare Starttiliuos har varieret meget mellem forsøgspladser og år og på de lokaliteter, hvor der har været en positiv effekt, blev denne kun observeret i dele af marken.

I de seneste år er der gennemført flere forsøg, hvor fosfor indgik i behandlinger (NBR-projekterne 307,313 og 319). Det er planen at samle konklusionerne fra disse og andre projekter i en artikel i Sukkerroenyt/Betodlaren i løbet af 2017.

312_320-2016 Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

Tilførsel af fosfor medførte udbyttestigninger på 2-7 %, men ingen af behandlingerne var statistisk set bedre end kontrolbehandling uden tilført fosfor.

Crystal Green havde tilsyneladende en lidt bedre virkning end trippelfosfat ved tilførsel i høj mængde, hvilket kan skyldes produktets virkemåde eller at Crystal Greens også indeholder lidt kvælstof samt magnesium.

I de seneste år er der gennemført flere forsøg, hvor fosfor indgik i behandlingerne (NBR-projekterne 307, 312/320 og 313). Det er planen at samle konklusionerne fra disse og andre projekter i en artikel i Sukkerroenyt/Betodlaren i løbet af 2017.

319-2016 Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

I to forsøg i 2016 er effekt af insektbejdsemidlerne Gaucho, Cruiser Force og Cruiser Forte undersøgt. Ved tidlig fremspiring viser nogle af bejdsningerne lidt langsommere fremspiring, men ved fuld plantebestand viser alle bejdsemidler høje plantetal. Bejdsemidlerne har reduceret angreb af runkelroebiller, tusindben og andre jordboende skadedyr. Gaucho viser tendens til højest effekt mod runkelroebiller i forhold til de andre testede bejdsninger. Angreb af skadedyr har ikke været så kraftige, at der er opnået sikkert merudbytte for bejdsning.

Ved angreb af bedebladlus i angrebsstyrke svag til middel viser forsøg udført i SE og DK i 2013-2016, at bejdsningerne har reduceret angrebene midt i juli måned, og at bejdsningerne har medført 3-6 pct. i merudbytte.

Som regel bekæmper insektbejdsning bedebladlus. Undtagelsesvis kan der være behov for bekæmpelse med marksprøjtning, hvis der er mere end 50 pct. planter med begyndende kolonidannelse (flere end 9 bedebladlus).

460_461-2016 Anne Lisbet Hansen
Hent rapport som PDF Læs mere

Samlet set var udbytteniveauet det samme uanset om der var anvendt fire herbicidsprøjtninger eller en kombination af to herbicidsprøjtninger og to gange mekanisk bekæmpelse.

På et lidt spinkelt grundlag (generelt lavt ukrudtstryk) tyder det på at kombineret brug af fingerrensere og hypning havde den bedste effekt i forhold til ukudtsbekæmpelse i rækken og at de to metoder også hver især reducerede mængden af ukrudt i rækken.

553-2016 Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

Højeste dosis af Clomazon (0,2 l/ha Command) har givet mest blegning på roerne. Sprøjtning med Clomazon har forbedret effekten på ukrudtet. Højeste dosis (0,2 l/ha Command) har givet højeste effekt. Sprøjtning med start på ukrudtets kimbladsstadie og almindelige intervaller (7., 21. og 28. dagen) har givet det bedste resultat. Udskydelse af første sprøjtning, undladelse af olie eller reduceret dosis har forringet effekten på ukrudtet, især under tørre forhold.

572 2014-2015 Jens Nyholm Thomsen
Hent rapport som PDF Læs mere

I 203 er der etableret et fastliggende sædskifteforsøg på Sofiehøj ved Holeby. Det indeholder undersøgelse af forskellige intervaller imellem roeafgrøden, forskellige efterafgrøder, forskellig gødning til efterafgrøder samt sammenligning af ikke nematodtolerant sort mod og nematodtolerant sort. De forskellige sædskifter tager udgangspunkt i et sædskifte med roer – byg – hvede – hvede sammenlignet med et typisk dansk sædskifte med roer – byg – hvede og forskellige efterafgrøder. Der er høstet udbytte i alle afgrøder og udbyttetrenden er sammenlignet.

Med henblik på at forøge udbytte og stabilitet af hele sædskiftet, herunder roerne foreslås, at andet-års hvede udskiftes med en ottendedel raps og en ottendedel alternativ afgrøde eventuelt byg for at forøge det samlede udbytte af det fireårige sædskifte. Foruden at undgå andet-års hvede vil det antageligt også betyde en forøgelse af roeudbyttet, såfremt raps placere efter hvede og før en nematodtolerant roesort således: Roer (NT) – Byg – Hvede – (½ raps, ½ alternativ (f.eks. byg).

710 2004-2016 Jens Nyholm Thomsen/Otto Nielsen
Hent rapport som PDF Læs mere

Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. Blandt aktuelle
sukkerroesorter, der har været i afprøvning i mere end et år, er der i år stor forskel i opnået indtægt. Selma
KWS, Daphna, Klimt, Smirna KWS og Patenta KWS giver den højeste indtægt.

101 103 109 114-2016 Desirée Börjesdotter
Hent rapport som PDF Læs mere

Varslingssystem for bladsvampe i sukkerroer er udført med ugentlige observationer i roemarker fordelt i dyrkningsområdet. Resultaterne danner grundlag for anbefaling til dyrkere og rådgivere om bekæmpelse. Dominerende svampe i 2016 har været meldug og rust. Varsling for første svampebehandling er foretaget i uge 29 (18.-24. juli), som følge af begyndende angreb af meldug og rust.

407-2016 - Anne Lisbet Hansen
Hent rapport som PDF Læs mere

I tre forsøg med sorterne Lombok og Fairway er to behandlinger med henholdsvis 1,0, 0,5 og 0,25 liter pr. ha Opera eller Maredo 125 SC undersøgt. Comet Pro er undersøgt i doseringerne 0,3 og 0,6 liter pr. ha. Desuden er Thiopron samt Tridex og Mastana undersøgt i blanding med Opera.

Meldug og bederust har været dominerende bladsvampe i forsøgene. Opera og Maredo 125 SC indikeres at have en jævnbyrdig effekt på meldug, mens Opera har en højere effekt mod rust. Ved tilsætning af Thiopron til Opera er der opnået en væsentlig hæmning af meldug. Ved tilsætning af Tridex eller Mastana til Opera er der opnået en svag forbedret effekt på meldug og lidt mere effekt mod rust.

I årets forsøg er der som følge af svampebehandlinger opnået merudbytte på mellem 1,14 til 2,55 t sukker pr. ha svarende til en udbyttestigning på mellem 7 og 17 %. Højeste nettomerudbytte er opnået med to behandlinger med 0,25 liter Opera pr. ha efterfulgt af to behandlinger med 0,5 liter Opera pr. ha.

Gennemsnit af flere års forsøg viser, at højeste nettomerudbytte er opnået ved to behandlinger med 0,25-0,50 liter Opera pr. ha, hvilket har givet 8-10 % merudbytte og ca. 1,000 kr. pr. ha i nettomerudbytte. I enkeltforsøg med højt smittetryk har der været betaling for to behandlinger med 0,5 liter Opera pr. ha. To behandlinger med 0,25-0,50 liter Maredo 125 SC pr. ha har givet 6-8 % i merudbytte og viser lavere nettoøkonomi end Opera.

402-2016 Anne Lisbet Hansen
Hent rapport som PDF Læs mere